– Det handler om driftsgrunnlaget for ideell sektor i Norge

Blå Kors, med sin 110-årige historie som ideell aktør på rusfeltet, har lenge imøtesett en offentlig utredning om ideelle organisasjoners såkalte «historiske pensjonskostnader». Utredningen, som forelå i august i fjor, faller langt på vei i god jord hos Blå Kors. (Foto: Blå Kors arkiv)

Blå Kors, med sin 110-årige historie som ideell aktør på rusfeltet, har lenge imøtesett en offentlig utredning om ideelle organisasjoners såkalte «historiske pensjonskostnader». Utredningen, som forelå i august i fjor, faller langt på vei i god jord hos Blå Kors. (Foto: Blå Kors arkiv)

Blå Kors ser mye positivt i Kulturdepartementets utredning: «Ideell opprydding — Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader». Høringsfristen gikk ut 1. mars.

I april 2015 ble det ved kongelig resolusjon oppnevnt et ekspertutvalg som fikk i oppdrag å utrede grunnlaget for en eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners såkalte «historiske pensjonskostnader». Dette var et arbeid som Blå Kors, med sin 110-årige historie, som ideell aktør på rusfeltet hadde imøtesett i lang tid allerede.

Ekspertutvalget, som fikk velferdsstatsforsker og næringslivsleder Jon M. Hippe til leder, la fram sin innstilling for Kulturdepartementet i august i fjor. Dette dannet grunnlag for departementets høring: NOU 2016: 12 «Ideell opprydding — Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader». Høringsfristen gikk ut 1. mars i år, og Blå Kors var én blant 38 høringsinstanser som har respondert.

DE «HISTORISKE» PENSJONSKOSTNADENE det er snakk om knytter seg til offentlig tjenestepensjonsordning som ideelle private leverandører av helse- og sosialtjenester har hatt og mange ennå har. Ideelle virksomheter har gått fra å være en integrert del i helse- og sosialtjenesten, til å bli en av flere aktører i et marked der anbudsprosesser er et viktig virkemiddel.
Uten å ta stilling til et politisk ønske om en særlig relasjon mellom staten og ideelle aktører i helse- og sosialpolitikken, mener Hippe-utvalget at en pensjonsopprydding er påkrevet og at en statlig dekning er mulig innenfor EØS-reglene om offentlig støtte. Forslaget berører drøyt 100 virksomheter og i underkant av 16.000 ansatte og pensjonister, og har et samlet omfang på 1,7 milliarder kroner.

ETTER ANDRE VERDENSKRIG vokste det fram en økt erkjennelse av at det offentlige hadde et særlig ansvar for å sikre alle innbyggere lik tilgang på helse- og sosialtjenester, og en ny offentlig helse- og sosialpolitikk utviklet seg. Med en større vektlegging av et offentlig ansvar, kom også sterkere offentlig styring, og en stadig mer profesjonalisering av tjenestene. Fortsatt var de ideelle organisasjonene, som Blå Kors, viktige både som innovatører og leverandører, men på 1960- og 1970-tallet tok det offentlige en rekke av tjenestene inn i egen regi med egne ansatte.

De ideelle organisasjonene som fortsatte sin virksomhet, ble i stor grad integrert i den offentlige helse- og sosialpolitikken, og dermed også i de offentlige budsjettene. For å sikre mobilitet for de ansatte mellom offentlige og ideelle leverandører av tjenestene, var gjengs oppfatning at lønns- og arbeidsvilkår skulle være de samme i ideelle virksomheter som i de offentlige. Dette gjaldt derfor også pensjonsordningene for de ansatte i ideelle virksomheter.

I LØPET AV DE SISTE 10–15 ÅRENE har forholdet mellom de ideelle virksomhetene og det offentlige endret seg. I helse- og sosialsektoren har man langt på vei gått fra det som Hippe-utvalget kaller «et nært velferdssamarbeid» til et tjenestemarked med økende bruk av anbudsutsetting av tjenestene. Kommersielle aktører er i økende grad på vei inn som leverandører på helse- og sosialfeltet. De ideelle virksomhetene har likevel pensjonskostnader knyttet til tiden da de var eneste leverandør av tjenester til det offentlige. «Deres leveranse hadde en tilsynelatende evigvarende karakter, og lik pensjonsordning som det offentlige var en dominerende praksis,» skriver Hippe-utvalget.

«Et særlig forhold ved de offentlige tjenestepensjonene er at det ikke bare betales årlige premiekostnader, men at det også i framtiden vil påløpe kostnader for pensjonsrettigheter som er opptjent på et tidligere tidspunkt,» skriver utvalget.

GENERALSEKRETÆR JAN ELVERUM UTTRYKKER TILFREDSHET på vegne av Blå Kors i organisasjonens høringssvar til «NOU 2016: 12 Ideell opprydning».
«Konklusjonene som er presentert gir et godt grunnlag for å løse pensjonssaken,» skriver han, og videre: «Kompensasjonsordningen bør gjelde for alle ideelle virksomheter som leverer eller har levert lovpålagte helse- og sosiale tjenester til staten og som har eller har hatt offentlig lik pensjonsordning.»
Blå Kors understreker at løsningen på pensjonssaken på statlig nivå vil legge føringer for kommunenivået og i andre bransjer som for eksempel utdanning.

BLÅ KORS STØTTER UTVALGETS PRINSIPIELLE KONKLUSJON om at det er et statlig ansvar å dekke de historiske pensjonskostnadene hos ideelle aktører som driver helse- og sosialtjenester etter avtale med staten. Blå Kors mener det er riktig ut fra prinsippet om at det er staten som har påkrevd eller har skapt situasjonen der ideelle aktører måtte ha offentlig like lønns- og pensjonsforhold som igjen er årsaken til de høye pensjonskostnadene. Det er også riktig ut fra prinsippet om at tjenester som leveres på vegne av det offentlige må være fullfinansiert.

«De høye og uforutsigbare pensjonskostnadene truer selve driftsgrunnlaget for ideell sektor i Norge. Ideelle aktører er blitt pålagt offentlig like lønns- og pensjonsvilkår når de har levert lovpålagte helse- og sosialtjenester på vegne av offentlig sektor. De samme pensjonskostnader ville også ha kommet selv om disse tjenestene hadde blitt utført av staten/fylkeskommunen selv,» heter det i uttalelsen.

BLÅ KORS UNDERSTREKER AT SITUASJONEN med høye pensjonskostnader bidrar til at ideelle aktører har en konkurranseulempe vis-a-vis private kommersielle aktører: «Nyere private aktører i helse- og sosialsektorene har aldri fått lignende pålegg om offentlige like lønns- og pensjonsvilkår. Det påfører ideelle aktører en reell konkurranseulempe. Det er ikke mulig å ha likeverdige konkurranser om oppdrag mellom virksomheter med historiske pensjonskostnader og virksomheter med innskuddspensjon,» skriver Blå Kors.

Blå Kors støtter Hippe-utvalgets forslag til modell som innebærer at ansvaret for de ideelles historiske pensjonsforpliktelser overføres til Statens pensjonskasse (SPK). «Vi støtter forslaget om å overføre de ideelles premiereserve til staten/SPK. Premiereserven består av allerede innbetalte pensjonspremier og er dermed et vesentlig bidrag til kompensasjonsordningen fra de ideelle aktørene selv,» skriver Blå Kors.

Comments are closed.