Mye gjenstår i opptrappingsplanen for rusfeltet

Opptrappingsplanen for rusfeltet

Helseminister Bent Høie la i dag fram forslag til budsjett for helse- og omsorgsdepartementet. Det foreslås at opptrappingsplanen for rusfeltet tilføres 260 millioner kroner i 2018. (Foto: Bjørn Stuedalen)

STATSBUDSJETTET OG OPPTRAPPINGSPLANEN FOR RUSFELTET:
— Det er bred enighet om at kommunene er det svakeste leddet i oppfølgingen av rusavhengige som er i behandling, sier Janka Holstad, direktør i Divisjon Behandling i Blå Kors.

Janka Holstad, direktør i divisjon behandling, Blå Kors

—Når regjeringen velger å bruke 300 millioner på å øke de frie midlene til kommunene, i stedet for å øremerke, betyr det at man ikke tar grep for å sikre ruspasientene nødvendige helsetjenester, sier Janka Holstad.

Hun peker på at mens det er tatt grep for å bedre kvaliteten på rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, er det for store kommunale forskjeller og for tilfeldig hva slags tilbud ruspasientene får i kommunene.
— En vellykket behandling i spesialisthelsetjenesten kan ende med tilbakefall om pasienten skrives ut til en kommune som ikke sørger for nødvendige oppfølgingstjenester. Dette skaper svingdørspasienter. Den største kostnaden for dette er det dessverre ruspasienten som tar, sier Holstad.

Holstad håper at Stortinget sørger for at opptrappingsplanen blir gjennomført slik som det er lovet.
— Regjeringen har blant annet lovet en halv milliard til å bidra til at flere rusavhengige får et egnet sted å bo, 75 millioner til nye tiltaksplasser og et kompetanseløft innen russektoren. Blå Kors vil jobbe hardt for at intensjonen med opptrappingsplanen følges bedre opp når det endelige budsjettet blir vedtatt, sier Holstad. Hun tror ikke at regjeringens forslag blir det endelige resultatet.

Kutter i tilskudd til frivillige
Regjeringen har lagt fram en opptrappingsplan for rusfeltet som varer til 2020. I den perioden skal bevilgningene øke med 2,4 mrd kroner. Med satsingen for neste år vil det være brukt 1,289 mrd kroner. I tillegg setter helseministeren krav til helseforetakene om å øke satsingen på rus og psykisk helse mer enn somatikk. Men også på rusfeltet kommer det kutt til neste år.  Regjeringen reduserer støtten til frivillige organisasjoner som samarbeider med kommuner om institusjoner med rehabiliteringsformål med hele 40 millioner kroner.

— I stedet for kutt burde disse midlene bli omprioritert til andre tiltak i regi av de frivillige organisasjonene. I Blå Kors tilbyr vi individuell oppfølging av ruspasienter etter at de er skrevet ut fra behandlingsinstitusjoner. Dette er noe av det som pasienter i rusbehandling etterspør mest ved utskrivelse. Det er derfor et paradoks at dette er noe av det som det er vanskeligst å få støtte til, sier Holstad.

Comments are closed.