Visjon:

Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening.

Blå Kors er en tverrkirkelig, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Ved siden av et forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 56 diakonale virksomheter i 14 fylker. Organisasjonen har omlag 2.200 medlemmer. Blå Kors er også en paraplyorganisasjon for 22 kristne organisasjoner, menigheter og trossamfunn og to bedrifter.

1.200 mennesker har sitt daglige arbeid i Blå Kors. Organisasjonen søker å etablere og videreutvikle en rekke forskjellige typer tiltak: avrusningstiltak, behandlingstiltak, rehabiliteringstiltak, oppfølgingstiltak, bo- og omsorgstiltak, arbeidstrenings- og attføringstiltak, krisesentre og videregående skoler. Blå Kors-virksomheter finnes i Aust- og Vest-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Oslo, Oppland, Hedmark, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Troms.

Fagmiljø
Blå Kors har fagmiljø som er tilpasset den aktuelle målgruppen ved de forskjellige virksomhetene. De ulike behov hos brukerne søkes dekket i nært samarbeid med relevante private og offentlige instanser. Ved alle Blå Kors’ virksomheter markeres den kristne verdiforankringen.

Blå Kors utgjør et landsomfattende nettverk som bidrar til å hjelpe rusbrukere og deres pårørende til et bedre liv. Behovet for ulike typer støtte og oppfølging er stort hos mange etter at et behandlingsopplegg er gjennomført, og tilbudene varierer fra sosiale treffpunkt i rusfrie miljøer til ulike typer praktisk drahjelp. Aktuelle tilbud kan for eksempel være bo- og arbeidsforberedende trening eller opplæringstilbud gjennom egne videregående skoler.

Frivillige nettverk
Mange av medlemmene i Blå Kors er engasjert i forskjellige typer frivillig arbeid. Familier med rusproblemer får på ulike måter hjelp, for eksempel gjennom tiltak av typen «Barnas Stasjon» og ferietilbud for foreldre og barn fra hjem med rusproblemer. Ved hjelp av frivillige drives også kontaktsentre og kafeer som fanger opp dem som faller utenfor det offentlige hjelpeapparat. Lokale Blå Kors-foreninger finnes på ulike steder i landet.

Gjennom et nettverk av frivillige og ved ulike tiltak både innenfor og utenfor virksomhetene, bidrar Blå Kors til at de som ønsker det kan delta i et sosialt fellesskap basert på kristen tro og kameratskap. Våre medlemmer bidrar også økonomisk til Blå Kors sitt arbeid. Gjennom større prosjekt som Bevisste ledere, Jeg ser og Kjør debatt arbeider Blå Kors for å forebygge rusproblemer ved å redusere forbruket av rusmidler både individuelt og på et samfunnsplan.

Arbeidet i Blå Kors Norge er fra 2014 organisert i tre divisjoner:

  • Divisjon Behandling
  • Divisjon Opplæring
  • Divisjon Barn, Omsorg og Frivillighet

Blå Kors’ verdier: Medmenneskelighet – Verdighet – Egenkraft – Kvalitet

Blå Kors Norge støtter og samarbeider med en rekke andre Blå Kors-organisasjoner i Afrika, Asia og Sør-Amerika gjennom Blå Kors Internasjonale Forbund (IFBC). IFBC har sitt hovedkontor i Sveits.

Se studenter fra Handelshøyskolen BI i Oslo sin vurdering av organisasjonen Blå Kors, foretatt i 2009.

Les mer:
Om organisasjonen