Forebyggende arbeid i Sør-Afrika

Blå Kors Norge samarbeider med Blå Kors Sør-Afrika om et rusforebyggende arbeid i Limpopo distriktet nord i Sør-Afrika. Prosjektets hovedmålgruppe er ungdom. Mye arbeid foregår på to ungdomsskoler, en i byen Giyani og en på landsbygda ikke langt fra denne byen.

Read this in English

Utfordringene for ungdommene er mange. Alkoholindustrien bruker store markedskrefter på å nå ungdom i Afrika, der de ser lovende framtidige markeder. Her finnes en ung befolkning og økonomisk vekst, noe som betyr mange framtidige konsumenter.

I Giyani er det mange ungdommer som bor alene enten fordi foreldrene pendler til arbeid i de store byene eller i gruver, eller fordi de har mistet foreldre i AIDS. Tenåringsgraviditet er en stor utfordring ved skolene, og mange jenter dropper skolen på grunn av dette. I tillegg mangler det kunnskap om at alkohol kan skade fosteret, noe Blå Kors arbeider for å gjøre noe med.

Elevene får undervisning og kunnskap om skadelige virkninger av rusmidler, og andre viktige tema, som vennepress, selvtillit og helse. Enkeltelever med særlige utfordringer får oppfølging, det er laget samtalegrupper for jenter (det samme planlegges for gutter), og det arrangeres ulike fritidsaktiviteter. Foreldrene involveres i prosjektet, med foreldremøter og veiledning angående rus og ungdom, grensesetting og oppfølging.

Det er også holdt kurs for lærere som underviser i ”Life Skills”, fra en rekke omkringliggende skoler om undervisning om rus for ungdom. Kunnskapen når dermed ut til store grupper ungdom i dette området.

Forebyggende arbeid i lokalmiljøet

Prosjektet arbeider også med hvordan lokalsamfunnet kan begrense skadelig bruk av alkohol i sitt nærmiljø. En gruppe som består av frivillige organisasjoner, politi, lokale myndigheter og andre interessenter er i gang med dette i arbeidet i Giyani. Det kan for eksempel dreie seg om å foreslå tiltak for at aldersgrensen for salg av alkohol (18 år) skal overholdes av serveringssteder, at det ikke skal etableres alkoholutsalg nær skolene eller at den lokale sportsstadion skal begrense reklamen for alkohol. Dette er et utfordrende arbeid der det kjempes mot sterke markedskrefter og store penger. Men innsatsen er svært viktig og all forskning viser at rusforebyggende arbeid i form av informasjon og utdanning styrkes betraktelig dersom det kombineres med strukturelle faktorer for å begrense tilgjengelighet av alkohol.

I tillegg driver prosjektet veiledning og undervisning for en del personer som er på prøveløslatelse fra fengselet, informasjonskampanjer for å forebygge alkoholrelaterte fosterskader og opplæring om dette temaet for helsepersonell i området, nettverksarbeid for organisasjoner involvert i rusforebyggende arbeid, og informasjonsarbeid i kirker og foreninger i området. Prosjektet får finansiering fra Norad.

Les mer om Sør Afrika i Store Norske Leksikon på snl.no.

Ifølge den globale helseundersøkelsen ”The Global Burden of Disease Study”, er alkohol den aller største risikofaktoren for sykdom og tidlig død i Sør-Afrika. Les mer om helsesituasjonen i Sør-Afrika.

(Oslo, 21. mars 2013)