Rusdebatt hos Retretten

Debattglade politikere på plass i lokalene til Retretten (fra v): Torgeir Micaelsen (Ap), Kari Kjønaas Kjos (Frp), Tone Trøen (H), Karin Andersen (SV), Hans Olav Syvertsen (KrF) og Sigbjørn Gjelsvik (Sp). (Foto: Steinar Glimsdal)

OSLO: «Hva skal til for at flere rusavhengige skal få mulighet til å lykkes med et nytt liv?» Det var utgangspunktet for en debatt mellom noen av våre mest sentrale helsepolitikere denne uka. Det handlet om behandling og oppfølging av rusavhengige.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, fikk innlede debatten som foregikk i lokalene til lavterskeltiltaket Retretten i Oslo sentrum. Micaelsen innledet med det som det er stor enighet om i dagens ruspolitikk, og så samtidig behov for endringer:
– Det trengs et kunnskapsløft på rusfeltet. Vi må få mer kunnskap om hva som virker, og hva som ikke virker. Arbeiderpartiet vil at misbrukere skal ha helsehjelp istedenfor fengselsstraff eller bøter for besittelse av narkotika til eget bruk, sa Micaelsen.
Han pekte også på utfordringen med å få kommunene til å ta i bruk de statlige midlene de har fått gjennom de fire siste års løft på rusfeltet.
– Selv om det er uenighet om behovet for øremerking av statlige midler til kommunene, skal pengene brukes til oppfølging av rusmisbrukere som har vært inne til behandling. Bolig og nettverkstiltak er stikkord, understreket Micaelsen.

Aslak Bonde var debattlederen hos Retretten. Ved bordet siter (fra v.): Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Ola Elvestuen (V) og (halvt skjult) Mari Eifring (Rødt). (Foto: Steinar Glimsdal)

Tema øremerking tok Kari Kjønaas Kjos (Frp) fatt i:
– Mange kommuner har fått penger, men følger ikke opp. Frp, Høyre, KrF og Venstre har sørget for et historisk løft for rusfeltet med opptrappingsplanen. Likevel ser vi at det tar tid å få gjort det Stortinget står samlet om. Frp mener derfor at spesialisthelsetjenesten må koples inn i ettervernet i samarbeid med kommunene. Staten må rett og slett overta styringen av ettervernet, understreket hun.
– Når det gjelder debatten rundt øremerking av midler til ettervern, så ser vi at kommunene selv etterlyser dette, repliserte KrFs Hans Olav Syvertsen.

– Vi går inn for øremerking av pengene som gis kommunene. Tiden er moden for det, sa SVs Karin Andersen, som fortsatte:
– Det må dessuten satses mer på ettervernsboliger i tiden framover. Vi trenger mer penger og flere fagstillinger til kommunene, sa hun. Og med et lite nikk til Frps Kari Kjønaas Kjos:
– Dette går selvfølgelig dårlig sammen med ønsket om generell skattelette.

Tone Trøen (H) mente kommunene måtte ta seg sammen:
– Jeg er dypt bekymret for mennesker med rusproblemer, de lever i snitt 20 år kortere enn oss andre. De aller tyngste rusavhengige fanger vi ikke godt nok opp, og de må vi tenke nytt om, sa Trøen.

Karin Andersen og SV etterlyser mulighet for en øket lengde på rusbehandlingen der dette er nødvendig, eksempelvis når pasienten har fått en dobbeldiagnose. Andersen så det som viktig at de ideelle aktørene på rusfeltet fikk inngå langsiktige avtaler med det offentlige i mye større grad enn det som er tilfellet nå.
Dette siste kunne KrFs Syvertsen ha sagt et tydelig «amen» til. Han etterlyste en mer aktiv politisk styring av midlene som skal gå til de private tiltakene innen spesialisthelsetjenesten, og la til:
– Anbudsregimet er for viktig til kun å overlate det til byråkratene. Mennesker er forskjellige og derfor må også behandlingstilbudene være ulike. De statlige helseforetakene må vise større grad av fleksibilitet i bruken av ideelle aktører på rusfeltet.

Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet mente at sentraliseringen kan ødelegge for at den enkelte rusmisbruker blir tatt hånd om etter et behandlingsopphold.
– Senterpartiet ønsker at hele 25 prosent av behandlingstilbudene skal være i ideell regi, sa han.

I panelet var også Ola Elvestuen (V) og Mari Eifring (Rødt) ivrige deltakere. På tilhørerbenken satt mange representanter for ruspolitiske organisasjoner og brukerstyrte tiltak. Spørsmålene til panelet var mange. Sammen med Retretten sto RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon), Frelsesarmeen, Blå Kors, Samarbeidsforum for norske kollektiv og samarbeidsorganet Actis som arrangører. Politiske analytiker og nettredaktør Aslak Bonde var debattleder.

Comments are closed.