Ny LAR retningslinje klar

Den nye retningslinjen for gravide i LAR er klar og her blir det anbefalt bruk av prevensjon for kvinner i LAR. Anbefalingene vil ivareta både kvinnen og fosteret på en god måte og jeg stiller meg 100 % bak den, sier klinikkoverlege Yngvar Thorjussen på Blå Kors Borgestadklinikken. Han har vært medlem i den bredt sammensatte arbeidsgruppen som har jobbet fram endringene i retningslinjen.

Det har vært en møysommelig og lang prosess for å ferdigstille denne reviderte utgaven av retningslinjen for gravide i LAR, selv om det kun er tre anbefalinger som er revidert. Det som særlig har skapt debatt er anbefalingene som handler om prevensjon og hvorvidt dette skal vøre et krav for inntak i LAR, samt spørsmål knyttet til nedtrapping på LAR- legemiddelet i svangerskapet.

Krav eller råd om bruk av prevensjon

I en nyhetssak fra Helsedirektoratet 17.september kommenterer helsedirektøren punktet i anbefalingen som omhandler prevensjon. Det har vært en debatt om prevensjon skal være et krav for fertile kvinner i LAR for å unngå at barnet blir født med abstinenser eller for andre skalder.

Barnelegeforeningen, jordmorforbundet og barneombudet er blant de fagmiljø som har engasjert seg og som mener at prevensjon skal være et krav.

I følge den nye retningslinjen skal kvinnene anbefales og få råd om å starte på langtidsvirkende prevensjon, men dette skal være kvinnens valg, sier helsedirektøren.

Borgestadklinikkens Yngvar Thorjussen sier gruppen har vært enige hele veien om at det ikke skal være en forutsetning for å komme inn i LAR at det skal brukes langtidsvirkende prevensjon, men det er ønskelig

-Er det ikke en fare for at når dette nå skal følges opp så blir rådgivningen til kvinnene avhengig av den enkelte helsearbeiders kompetanse og evne til å skape tillit og kontakt?

-Arbeidsgruppen har hatt initiativ til at det kommer et standardisert informasjonsskriv til kvinnene. Vi mener også at kvinnene bør få snakke med helsepersonell med god kompetanse på området( for eksempel en LAR-lege, en gynekolog eller en jordmor med gode kunnskaper om problemstillingen). Hvis kvinnene ikke ønsker å bruke prevensjon skal temaet tas opp igjen med henne jevnlig, sier Thorjussen videre.

Nedtrapping på medikamentet i svangerskapet

Thorjussen trekker videre fra punket om nedtrapping på legemiddelet. Her er det en klar endring i anbefalingen som nå åpner mer opp for nedtrapping som et alternativ som bør vurderes sammen med kvinnen.

-Vår erfaring på Borgestadklinikken er at kvinner som ønsker nedtrapping gjør det for å ungå at barnet skal få abstinenser(NAS). Men den kunnskapen vi jar i dag betyr det at de må trappe helt ned. For at kvinnene skal da de beste forutsetninger for å lykkes bør de få tilbud om tett medisinsk oppfølging i en institusjon som for eksempel Borgestadklinikken. Vår erfaring er at det gir best resultat og trygghet for mor og barn.

Merk også at dette er en såkalt sterk anbefaling til tross for at forskningen på dette området er mangelfull. Vår anbefaling er basert på klinisk praksis og pasienterfaringer. At anbefalingen er sterk selv uten god støtte i forskningen er et uttrykk for at vi mener den er svært viktig, sier Thorjussen.

-Vil den nye retningslinjen skape ro etter år med debatt, tror du?

-Prevensjon og medikamentbruk under svangerskap er problemstillinger som har vært preget av uro og sterk polarisering siden forrige versjon av LAR retningslinjen. Dette har vært belastende for pasientene retningslinjen er til for. Jeg både håper og tror at presiseringen om ønsket prevensjon til stabil livssituasjon er oppnådd og fokus på mulighetene i nedtrapping gjør at en nå får ro. Retningslinjen må implementeres så pasientgruppen får den gode helsehjelpen de har krav på og fortjener, sier klinikkoverlege Yngvar Thorjussen.

Senest oppdatert: 19. januar 2021

Var dette nyttig?