Kvalitet og pasientsikkerhet

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget

Blå Kors Borgestadklinikken har et Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg(KPU). Dette utvalget består av representanter fra klinikkens ledergruppe; direktør, klinikkoverlege, fagsjef, avdelingsledere og kvalitetsleder. Representant fra brukerrådet og pasient -og brukerombudet i fylket deltar også.  Utvalget har møte månedlig og behandler saker om pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestene fra klinikken. Hvis det skjer uønskede hendelser som fører til / kunne ført til pasientskade, blir dette behandlet i KPU . I behandling av sakene er vi særlig opptatt av årsaker til hendelsene for å forebygge lignende hendelser og lære av dem.

Kvalitetsindikator

På den offentlige helseportalen helsenorge.no finner du samlet oversikt over våre kvalitetsindikatorer. Her finner du også nasjonale oversikter, og kan lese mer om kvalitetsindikatorer i helsetjenesten.

Pasienterfaringer

Folkehelseinstituttet gjennomfører undersøkelser for å måle pasientenes tilfredshet med behandlingen de får. Våre pasienter er del av dette. Du finner mer om resultatene hos FHI.

Tilsyn og revisjoner

Blå Kors Borgestadklinikken legger vekt på informasjon og åpenhet i vårt systematiske forbedringsarbeid. Tilsyn og revisjoner gjennomført ved Blå Kors Borgestadklinikken finner du søkbart på tilsynsmyndighetenes egne nettsider.

Kontakt: