Blå Kors Bosenter Bergen (tidligere Nubbebakken) har driftsavtale med Bergen kommune om plasser for midlertidig botilbud. Ved ledig kapasitet kan bosenteret også ta inn personer fra andre kommuner og instanser.

Innsøking av beboere skjer muntlig på telefon. Når avtalen om inntak er gjort fakser eller sender på e-post sosialtjenesten en skriftlig garanti før inntaket blir effektuert. Garantien må inneholde, initialer og fødselsdato, perioden avtalen gjelder for.

Personalet ved Blå Kors Bosenter Bergen skal ha en forhåndssamtale med søker før avgjørelsen om inntak blir gjort. Slik samtale avtales pr. tlf.

Personer som er i aktiv rus eller synlig ruspåvirket kan ikke ta i bruk plassen før de er rusfri.

Henvendelser om inntak og selve inntaket til Blå Kors Bosenter Bergen kan skje alle dager i kontortiden, med unntak av lørdag og søndag/helgedager.