– Viktig gjennomslag for ideell sektor

I samtale utenfor Blå Kors Kontaktsenter i Oslo: generalsekretær Jan Elverum er flankert av Ivar Horneland Kristensen og Inger Helene Venås, begge direktører i Virke. (Foto: Steinar Glimsdal)

Regjeringen og KrF har oppnådd enighet om en viktig sak for alle ideelle aktører innen helse- og sosialfeltet. Dette knytter seg til de såkalte historiske pensjonskostnadene. Et være eller ikke være for de ideelles tilbud i framtiden.

 

I budsjettavtalen som er forhandlet frem på Stortinget heter det at de historiske pensjonskostnadene for alle ideelle aktører som har levert tjenester til det offentlige på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå bør dekkes. Et vedtak som med andre ord ikke kun kommer de ideelle «statlige» leverandører til gode.
I forhandlingene ble blant annet følgende vedtatt: «Stortinget ber regjeringen utrede de økonomiske konsekvensene av å dekke de ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader for kommunal og fylkeskommunal sektor med sikre på at de dekkes av kommunene og fylkeskommunene.

 

– DETTE ER VIKTIG. Vi vet om ideelle aktører som i realiteten har mistet store deler av egenkapitalen for å finansiere pensjon til tjenester de har gitt på vegne av det offentlige og som ikke har vært fullfinansiert. Nå får de tilbake innovasjonskraften sin, dette vil merkes, slår Virkes direktør for ideell og frivillighet, Inger Helene Venås, fast.
Generalsekretær Jan Elverum i Blå Kors er blant organisasjonslederne som er ekstra glad i disse dager.

 

– BLÅ KORS STÅR BEDRE RUSTET til å løse oppgaver i framtiden, sier Elverum. – Det vil gagne behandlingstilbudet for ruspasientene, og organisasjonen vil ha et mer optimistisk syn på muligheten til å være en leverandør av tjenester innenfor tverrfaglig spesialisert behandling, understreker han.
Generalsekretæren ser for seg en bedret mulighet for å levere kvalitativt gode tjenester, for å vinne anbudskonkurranser og for å være en god samarbeidspartner for det offentlige.
– Det betyr at pasientene fortsatt vil finne et bredt tilbudsspekter blant ideelle aktører som oss. Vi ser nå med optimisme på at vi kan håndtere de historiske pensjonskostnadene, og at vi slipper å bruke nye kontrakter til å betale for alle historiske pensjonskostnader knyttet til nedlagte virksomheter, sier Elverum.

 

I DE SENERE ÅR har Blå Kors måttet legge ned virksomheter på grunn av anbudstap. I år måtte to av Borgestadklinikkens behandlingssentre i Drammen og Vennesla opphøre som leverandører for Helse Sør-Øst. I Drammen er behandlingstilbudet nedlagt, mens det i Vennesla er opprettet et fritt behandlingsvalg-tilbud i stedet. Dette tilbudet er ikke en del av avtalen med Helse Sør-Øst.
– Selv om den nye ordningen ikke vil kunne gjenopprette nedlagte behandlingstilbud, vil det med dette budsjettvedtaket være mindre risiko forbundet med å tilby tjenester i framtiden. Det betyr at vi kan våge å delta offensivt i anbudskonkurranser og fortsette med å være et framtidsrettet behandlingsmiljø, avslutter generalsekretær Jan Elverum.

 

FAKTA:

  • Saken gjelder opparbeidede kostnader knyttet til offentlig tjenestepensjonsordning som ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester tidligere møtte krav om; det offentlige satte krav om at de måtte ha en offentlig lik pensjonsordning.
  • Tjenestepensjonsordningen forutsetter en livslang pensjonsutbetaling. Arbeidsgivere får med det årlig krav på tidligere opparbeidede rettigheter for de ansatte, også for ansatte som ikke lenger jobber i virksomheten.
  • Disse regningene er ikke kompensert i en rekke driftsavtaler og ligger i dag som en balanseført forpliktelse og en «økonomisk bombe» under store deler av ideell sektor.
  • Regjeringen satte ned «Hippe-utvalget» som i 2016 konkluderte med at det offentlige bør ta et ansvar for disse kravene. Utvalget så på virksomheter som gav tjenester innen helse- og sosial etter avtale med staten. Og beregnet kravet til totalt 1,7 milliarder kroner for denne delen av sektoren.
  • Utvalget slo samtidig fast at de samme prinsipielle forholdene slo inn for hele ideell sektor uavhengig av på hvilket forvaltingsnivå tjenesten var gitt.
  • Budsjettenigheten mellom regjeringen og KrF gjør at de ideelle får kompensert for sine pensjonsutgifter til og med 2019. Totalkostnaden for staten er på 1,7 milliarder kroner.

Kilde: Virke

Comments are closed.