For henvisere

Henvisninger bør utarbeides i nært samarbeid med pasienten og eventuelle pårørende.

Dersom henviser ønsker mer informasjon om behandlingstilbudet, ta kontakt med vår samhandlingskonsulent:

Svein Frøytland

Samhandlingskonsulent
(+47) 489 99 988

Henvisninger sendes til utpekt vurderingsinstans i egen helseregion. Oversikt over vurderingsinstanser finnes på Helsenorge.no.

Vurderingsinstansen vurderer om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i TSB, på hvilket behandlingsnivå behandlingen bør starte (døgn, poliklinikk, dagbehandling) og hvilken behandlingsinstitusjon som kan ivareta pasientens behandlingsbehov.

Spesielle ønsker

Dersom henviser og/eller pasient har synspunkter på eller ønsker om behandlingsnivå eller behandlingsinstitusjon, for eksempel ønske om behandling ved Blå Kors klinikk, Loland, bør dette framgå tydelig av henvisningen. Slike synspunkter/ønsker bør også begrunnes.

Resultatet av rettighetsvurderingen skal sendes som brev til pasienten med kopi til henviser. Her blir det også opplyst om frist for når behandlingen skal påbegynnes og dato for behandlingsoppstart ved utpekt institusjon/klinikk.

Fritt behandlingsvalg

Når pasienten har fått et tilbud om behandlingsstart ved en annen behandlingsinstitusjon enn Blå Kors klinikk, Loland, kan pasienten benytte seg av retten til fritt behandlingsvalg og velge Blå Kors klinikk, Loland som sitt behandlingssted.

En henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling bør inneholde opplysninger om:

 • personalia – adresse og telefonnummer
 • rusanamnese, progresjon
 • alvorlighetsgrad av misbruk
 • diagnoser, beskrivelse av psykisk og somatisk helse
 • bruk av legemidler
 • sosial situasjon
 • barn
 • arbeid
 • trygdestatus
 • bolig
 • familiebakgrunn
 • ansvarsgruppestatus + kontaktperson(er) i kommunen
 • status rundt IP (individuell plan)
 • tidligere behandlingserfaringer
 • kognitive evner
 • motivasjon, endringskompetanse
 • status rundt bilsertifikat
 • kriser og alvorlige livshendelser
 • soning, dommer