Omsorg, endring og sosial inkludering i Blå Kors

Det å bli møtt med respekt og det å bli tatt på alvor er verdier som står sterkt i Blå Kors’ gatenære tiltak og rehabiliteringstilbudet Blå Kors Steg for Steg. (Foto: Blå Kors Steg for Steg)

Det å bli møtt med respekt og det å bli tatt på alvor framheves av brukere som viktige kvaliteter ved Blå Kors’ gatenære tilbud og i rehabiliteringstilbudet Steg for Steg. Dette kommer fram i en ny Fafo-rapport, «Bedre livsmestring og sosial inkludering».

 

Den nye Fafo-rapporten  påpeker hvor viktig hverdagskompetanse og selvtillit er for å overkomme rusproblemer. Ensomhet, manglende sosial inkludering og manglende støtte til å mestre hverdagslivet er store utfordringer. I rapporten har forskerne sett nærmere på to tiltak Blå Kors har overfor personer med rusproblemer, nemlig Steg for Steg og gatenære tiltak. Dette er tilbud for å møte de mest utsatte rusmiddelavhengige som ofte har utfordringer på mange områder samtidig, og tilbud til brukere i overgangen fra rusbehandling til et rusfritt liv i sitt lokalsamfunn.

 

KJERNETILBUDET I BLÅ KORS’ GATENÆRE TILBUD er matservering og tilgang til omsorg og sosialt samvær med andre. Flere av intervjuobjektene i studien tar opp at de blir møtt på en god måte, akseptert, tatt på alvor og, ikke minst, sett hos Blå Kors. I rappoten heter det:
«Casestudiene viser at utgangspunktet i mat og omsorg gir et grunnlag for å drive motivasjonsarbeid og komme i posisjon til å gi oppfølging av personer som har omfattende levekårsproblemer».

 

I SIN OPPSUMMERING skriver Fafo-forskerne: «Om de gatenære tilbudene og tiltaket Steg for Steg skulle oppsummeres i tre nøkkelbegreper, ville det være omsorg, endring og sosial inkludering». Rapporten er den første i en følgeevaluering som til slutt vil bestå av i alt tre rapporter over perioden 2018-2020.

Fafo-rapport 2019:10, «Bedre livsmestring og sosialinkludering. En behovsanalyse av Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg», kan lastes ned her.

Bak rapporten står forskerne Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien.

Comments are closed.