Handlekraft

Ruspolitisk opplæring for lokalpolitikere

Det er en vanlig misoppfatning at kommunene ikke har mulighet til å påvirke utformingen av sin egen ruspolitikk, fordi ruspolitikken styres fra Stortinget. Dette stemmer ikke; de fleste viktige ruspolitiske avgjørelser tas i de enkelte kommunene.
Kommunene bestemmer selv hvor mange salg- og skjenkebevilgninger de skal dele ut, hvilke typer serveringssteder som kan få bevilgning, og de bestemmer hvor lenge det enkelte serveringssted skal få lov til å skjenke. Det er opp til kommunen å avgjøre om frisørsalonger, biblioteker og idrettsarenaer skal være alkoholfrie. Kommunen kan selv avgjøre om den vil tilby rusfrie og familievennlige møteplasser, og den har ansvar for forebygging på både generelt og spesifikt grunnlag i lokalsamfunnet.

Ikke alle folkevalgte er klar over sitt ansvar for rus- og forebyggingspolitikken i sin kommune, og dette ønsker vi å gjøre noe med!
«Handlekraft» tar sikte på å tilby ruspolitisk opplæring til kommunepolitikere, og forberede og inspirere dem til å vise nettopp handlekraft når kommunen utformer sin politikk. Målet for prosjektet er at «Lokale folkevalgte har kunnskap om hva en helhetlig, kunnskapsbasert alkohol- og narkotikapolitikk innebærer og viser handlekraft i tråd med dette.»

 

HVA KAN GJØRES? 

 Sjekkliste til deg som vil gjøre noe med ruspolitikken i din (eller andres!) kommune:

  1. Skjenkebevillinger skal være lette å få, og lette å miste! 

Sjekk hvor mange brudd det er på skjenkebestemmelsene, og finn ut hva reaksjonen var.  Er de lette å miste? Hvor mange rapporter fins det om overskjenking? Får det konsekvenser? 

2. Hvor mye bruker kommunen på forebygging?  Hvor mye penger bruker kommunen på forebyggende arbeid pr. ungdom?

Spør kommunens administrasjon om de i rusplanen har satt av midler til forebyggende arbeid, og hvor mye det er. Finn ut hvor mange ungdommer det er i kommunen, og hvor mye de bruker pr ungdom

3. Hva koster det å reparere? 

Det vil alltid lønne seg å forebygge, også for mennesker som allerede er rammet av eget eller andre menneskers rusbruk. Men det er også selvsagt at mennesker som får problemer skal få hjelp og behandling. Likevel kan det være lurt å undersøke; hvor mye koster rusbehandling for en person, og hvor mye tror kommunen de må bruke på å hjelpe folk med bolig og rehabilitering eller andre ting? Finner du ut det, kan du kanskje si noe om lønnsomheten av å forebygge mer.  

4. Tilbud til pårørende. 

Hvilken hjelp får unge mennesker som vokser opp i en familie med rusproblemer?  Fins det eget tilbud? Spør helsesøster eller andre om de har tiltak som er rettet mot ungdom som har en oppvekst preget av foreldre eller foresatte med rusproblemer.  

5. Alkoholfrie soner. 

Mange ruspolitiske handlingsplaner har som målsetning at man skal ha alkoholfrie soner.  Mener du at det riktig at man skal ta hensyn til at noen har hatt alkoholproblemer, eller at man skal ha arenaer der unge og voksne kan være sammen uten bruk av alkohol? Hvordan kan kommunen din bidra til flere alkoholfrie soner, og hvilke sosiale arenaer er viktige da? 

6. Hvordan ser midlertidige boliger for mennesker med rusproblemer ut?  

Trives folk i boligene? Er folk godt integrerte i lokalmiljøet? Er de plassert langt unna folk?  Hva slags oppfølging får mennesker som bor i boliger som er for mennesker med rusproblemer?  I snitt er det 12-13 bostedsløse i en kommune på 10.000 innbyggere. Hvordan er det i din kommune? 

7. Fins det nok støttekontakter i kommunen?  

Mange mennesker med rusproblemer sliter med manglende sosiale nettverk.  Spør kommunen om de står på venteliste for å få støttekontakt. Kanskje kan dere høre med ordføreren om de gjør en spesiell innsats for å rekruttere flere støttekontakter til denne gruppen? Hva gjør frivillige, og hvilke tilbud har organisasjonene?  

8. Hva mener organisasjonene? 

Mange steder fins organisasjoner som jobber med rusproblematikk. Kanskje finnes det f.eks. en brukerorganisasjon i ditt nærmiljø, som kan fortelle dere om hvor skoen trykker i deres kommune. 

9. Sømløst behandlingsforløp 

Sjekk ut med brukerorganisasjoner og med kommunen om det er lang ventetid for pasienter som har vært i rusbehandling mellom utskriving og når de kommunale tiltakene settes inn. Hvordan jobber kommunen for å få til en smidig overgang? 

10. Alkoholsalg til mindreårige  

Hvordan er kontrollen med salg av alkohol til barn under 18 år på skjenkesteder og i butikk? Blir det spurt etter legitimasjon når en kjøper alkoholvarer på internett og får det tilkjørt hjemme? 

Nøkkeltall fra prosjektet

  • 60 Kommuner

    Blå Kors ønsker å møte politikere i 60 kommuner ansikt til ansikt, på tvers av partigrenser, for å gi dem noe av denne kunnskapen, og påvirke dem til å ta bedre ruspolitiske beslutninger, for å redusere rusproblemer i sine lokalsamfunn.

  • 45 Kommuner

    Blå Kors har virksomheter i 45 kommuner, og Handlekraft skal besøke alle disse

Kontaktperson

Marianne Tveraaen

Rådgiver

Mobil: 47473314