Regjeringen vil sørge for ideell vekst

Blå Kors Borgestadklinikken i Skien er den største behandlingsvirksomheten innen Blå Kors. (Foto: Blå Kors Borgestadklinikken)

Blå Kors er glad for regjeringens ambisjoner for ideell sektor i den nye politiske plattformen.  


I den politiske plattformen regjeringen la frem i går er de fire partiene enige om å styrke det sivile samfunn som er bygd opp av frivillighet og ideell sektor. Regjeringen slår ettertrykkelig fast at ideelle aktører er en viktig del av velferdssamfunnet og et viktig alternativ til både det offentlige og kommersielle tilbudet.  

 — Dette er en historisk satsing fra regjeringens side. Aldri før har vi sett en regjering som forplikter seg så sterkt for å sikre en robust ideell sektor. Blå Kors er glad for regjeringens ambisjoner for ideell sektor som sikrer viktige strukturer for videre eksistens og vekst, sier Jan Elverum, generalsekretær i Blå Kors.  

 

Gode rammebetingelser 

Regjeringen vil sikre ideelle aktører frihet fra statlig overstyring og gode rammebetingelser som ivaretar sektorens egenart.   Den politiske plattformen slår fast at de regionale helseforetakene (RHF) og helseforetakene (HF) ikke skal bygge eller utvikle konkurrerende tilbud til eksisterende tilbud hos private, ideelle aktører. 

— I ulike anbudskonkurranser innen rusbehandling har vi sett at helseforetakene overfører tjenester fra ideelle til det offentlige, til tross for at de ideelle driver tjenestene billigere. Vi har jobbet lenge for at dette skal opphøre, sier Elverum. 

— De beste velferdstjenestene får vi gjennom et mangfold av aktører som tilbyr tjenestene. En slik velferds-miks er vanlig i mange europeiske land, og i nesten alle europeiske land er innslaget av ideelle aktører atskillig større enn i Norge, poengterer Elverum. — I land som Østerrike, Frankrike og Tyskland er de ideelles andel av velferdstjenestene på ca 25 prosent, Nederland er oppe i hele 45 prosent. I Norge er vi derimot nå nede på åtte prosent. Å sikre ideelle aktører bedre betingelser er en framtidsrettet politikk, der man behandler ideell sektor som en medspiller, og ikke en fiende i arbeidet med å styrke velferdsstaten. Å gå vekk fra dette vil sette oss flere tiår tilbake, sier generalsekretær Elverum. 

 

Reservere anbud?

Blå Kors er fornøyd med at KrF har brukt sin posisjon i regjeringsforhandlingene til å sikre handlingsrommet for ideelle aktører.

— I konkurransen med kommersielle aktører vil forskjellen i handlingsrom og betingelser lett føre til at kommersielle aktører overtar kontraktene fra ideelle aktører. Derfor er det helt avgjørende at regjeringen nå konkretiserer målsettingen om økt vekst i ideell sektor, og at man benytter handlingsrommet som fins til å reservere anbud kun for ideelle aktører, sier Elverum.
— I en tid der sysselsetningen hos de kommersielle vokser, blir nedbygging av ideell sektor feil resept. Når de ideelle legges ned, har de vanskelig for å komme tilbake igjen. Derfor er beskyttelsen regjeringen legger opp til overfor ideelle aktører svært viktig.  

 

— Ikke drevet av avansen

— Vår evne og vilje til å ivareta mennesker i sårbare livssituasjoner er ikke drevet av hvor stor avanse det er på tjenestene. Det å hjelpe mennesker er vår drivkraft. Derfor tar vi også ansvar når vi møter mennesker som trenger hjelp og som mangler tilbud i det offentlige. Det er en del av vårt DNA å ta ansvar og å bidra til fellesskapet, sier Elverum.  

— Nå ser vi frem til å bli involvert i prosessen med å planlegge den ideelle veksten, avslutter generalsekretær Jan Elverum.

Comments are closed.