Stortinget vil bevare avrusingstilbud

Blå Kors Borgestadklinikken avdeling Borgestad huser avrusingsavdelingen. (Foto: Blå Kors Borgestadklinikken)

Et flertall i Stortinget ber regjeringen legge til rette for et tilleggs-anbud i Helse Sør-Øst på 10 avrusingsplasser som erstatning for plassene som forsvant ved sist anbud som ble avsluttet i januar.

 

Frem til anbudet er gjennomført vil flertallet at Blå Kors Borgestadklinikken i Skien får en tilleggsavtale for å opprettholde dagens drift.

— Det er svært gledelig at Stortinget vil videreføre avrusingstilbudet vi har hatt ved Blå Kors Borgestadklinikken i Skien. Dette er en høyspesialisert enhet med meget god dekning av legespesialister i rus- og avhengighetsmedisin og et erfarent miljøpersonale, sier Janka Holstad, direktør i Blå Kors Divisjon Behandling.

Janka Holstad er direktør for Blå Kors Divisjon Behandling. (Foto: Sten Magne Berglund/Blå Kors Norge)

Holstad håper at når representantforslaget får flertall i Stortinget i morgen følges det opp med en tilleggsbevilgning i revidert statsbudsjett, slik at et nytt anbud kan gjennomføres raskt.

— Vi har fryktet at det blir et dårligere tilbud til pasientene om behandling og avrusing stykkes opp. Det er spesielt viktig for tilbudet til gravide rusmiddelmisbrukere at det er fleksibiliteten mellom avrusing og gravide-enhet. En av hovedmålsettingene i det kommende pakkeforløp for gravide med rusproblemer er sammenhengende og koordinerte pasientforløp. I dag tas gravide imot på Borgestadklinikken av et team av legespesialist, jordmor og miljøpersonale med lang erfaring og blir værende under hele forløpet. Det gir trygghet og økt kvalitet for pasientene, sier Holstad.

Helse- og omsorgskomiteen behandlet 15. mai et representantforslag fra SV-representantene Nicholas Wilkinson, Karin Andersen og Arne Nævra. I forslaget ber representantene om at regjeringen sørger for at de geografiske og faglige manglene som anbudsrunden innen rusomsorgen i Helse Sør-Øst har ført til, blir rettet opp. Komitéflertallet, bestående av representantene for Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, ber om at det utlyses et tilleggsanbud på avrusingsplasser. Saken skal videre til behandling i Stortinget i morgen.

SVs representanter har et mer omfattende forslag enn det de har fått flertall for i Helse- og omsorgskomiteen. SV ber blant annet regjeringen instruere Helse Sør-Øst om å videreføre avtalen ved Borgestadklinikkens fire avdelinger i Drammen, Vennesla, Borgestad og Skien inntil en permanent løsning for å rette opp geografiske og faglig mangler er gjennomført. Det forslaget fikk imidlertid ikke flertall.

Comments are closed.