Skolereglement

Vedtatt av Styret for Blå Kors Grenland videregående skole AS 28.01.2019.

§1 FORMÅL

Formålet med reglementet er å fremme gode arbeidsvaner og god orden, og legge til
rette for et godt læringsmiljø. Reglementet skal bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.

§ 2 VIRKEOMRÅDE

Reglementet gjelder for elever som er tatt inn ved Blå Kors videregående skole, Grenland.
Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på skoleveien,
ved ekskursjoner og øvrige aktiviteter i skolens regi. Skolen er underlagt friskolelova og
dens forskrifter.