Miljørettet helsevern i skolen

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for elevene i skolen. Med elevens miljø menes det fysiske og psykososiale miljøet, både i innendørs arealer og på uteområder.

Forskriften gjelder for alle offentlige og private grunn- og videregående skoler og for offentlige og private skolefritidsordninger når de drives som en integrert del av skolevirksomheten.

Miljørettet helsevern sine oppgaver i forhold til skoler:

  • Godkjenne og føre tilsyn etter forskriften
  • Behandle klager bl.a. knyttet til det fysiske miljøet
  • Gi råd og veiledning til rektorer, styrere, foreldre og andre