Om Malvik

Blå Kors barnevern Malvik er en omsorgsinstitusjon som er godkjent av Statens barne og familievern med 13 godkjente plasser. Vi ligger landlig til ved Trondheimsfjorden i Muruvik, cirka 4 kilometer nord for tettstedet Hommelvik i Malvik kommune. Det er cirka 5 minutter å kjøre fra Værnes lufthavn.

Vår profil handler om:

 • tett oppfølging og relasjonsbygging
 • små enheter
 • en familielik struktur
 • god skoleoppfølging
 • fokus på en aktiv fritid

Mål

Institusjonens hovedmål er å ivareta beboernes behov for omsorg i videste forstand. Med det menes å ivareta alle muligheter for utvikling hos barnet til å øke sin kompetanse og mestring, psykisk, sosialt og fysisk. Respektfull omsorg er vesentlig for oss. Det arbeides strukturert og målrettet for å:

 • Fremme positiv selvoppfatning gjennom kompetansebygging på mange plan.
 • Fremme positiv sosial avbildning, og gi en sosialt verdsatt rolle.
 • Fremme selvstendighet og kvalifisere for et meningsfylt liv som aktivt handlende individ.
 • Opprettholde og utvikle beboernes kontakt med familie og nettverk, som beboerne og hjelpetjenesten mener er bra for beboeren å ha kontakt med.

Vi er opptatt av:

 • relasjoner/ trygg tilknytning
 • respekt
 • ærlighet
 • forutsigbarhet
 • struktur
 • mestringsopplevelser

Relasjonsarbeid er hjørnesteinen vår

Det finnes mange teorier og mange modeller i fagfeltet. Det er viktig at de ikke forveksles med virkeligheten, men bidrar til å belyse den. Individualisering og fleksibilitet er vår styrke. Barn og ungdom er forskjellige. Vårt utgangspunkt er små enheter og tett oppfølging i skole og fritid.

Det gir oss muligheter for å individualisere vår tilnærming i arbeidet mot endring av deres livssituasjon, selvopplevelse og atferd. Relasjoner er en av hjørnesteinene våre. På den måten kan vi endre strategier etter hvert enkelt individ og hvor vedkommende befinner seg i sin egen utvikling.

Vi tilbyr:

 • Avlastning

  Vi har ulike boliger både i Hommelvik, Muruvik og Meråker som egner seg godt til avlastning. Barnet og personal disponerer en egen leilighet/hus som har gode fasiliteter.

  Vi er fleksible og tilbyr avlastning etter behov i samråd med aktuell familie og kommune, og vi kan ta oppdrag fra både helsesektor, barnevern og privat.

 • Ansatte

  Personalet består av erfarne miljøarbeidere/terapeuter med tverrfaglig bakgrunn. Alle har erfaring med å jobbe med barn og familier i vanskelige livssituasjoner, ulike typer diagnoser og atferdsuttrykk. Vi forsøker etter beste evne å matche de voksne som skal jobbe med barnet/ungdommen slik at vi skaper gode forutsetninger for relasjonsbygging.

  Det er en psykolog ansatt i 20 % stilling som veileder ansatte i ulike relevante tema.

  Alle som jobber hos Blå Kors barnevern, Malvik har godkjent politiattest

 • Faglig veiledning til foreldre

  Vi tilbyr foreldre veiledning basert på informasjon som gis om hjemmeforholdene, samt det som kartlegges på avlastning. Målet er å styrke foreldreferdighetene og samspillkompetansen.

 • Kultursensitivitet

  Vi vektlegger kultursensitivitet i alle sammenhenger, og er opptatt av å ha kompetanse slik at barnet og familien skal sees og ivaretas ut fra sin bakgrunn. I møte med barn og familier med flerkulturell bakgrunn bruker de voksne tid på å reflektere, vurdere og drøfte hvordan vi kan møte deres perspektiv på en respektfull måte.

 • Rapporter

  Innhold og hyppighet på rapporter avtales med oppdragsgiver for hvert enkelt oppdrag. Vi skriver en kartleggingsrapport etter endt opphold som oppsummer innhold i hva som er gjort, og en faglig vurdering på utviklingen under perioden og hva som blir viktig fremover.

 • Hvorfor velge Blå Kors som leverandør av avlastningstjeneste

  Det er en lang tradisjon i Norge for at ideelle aktører som Blå Kors ivaretar samfunnsoppdrag, og forvalter offentlige midler i leveransen av velferdstjenester. Dette har blitt gjort med høy grad av kvalitet og god ressursutnyttelse. Blå Kors reinvesterer eventuelt overskudd i virksomheten som igjen gå tilbake til brukerne av tjenestene.

 • Pris

  Vi gir et pristilbud ut ifra et beskrevet behov fra oppdragsgiver. Inkludert i pris vil være mat, aktivitet, transport, bolig og personal.

Samarbeid

Vårt arbeid tar utgangspunkt i en sosialøkologisk tenkemåte. Når det gjelder forståelse av barnets utviklingshistorie, og overveielse av hva som kan bringe barnet i positiv utvikling, er utviklingsteori, tilknytningsteori, psykodynamisk teori, kognitive teorier, læringsteoretiske modeller og humanistisk psykologi-teorier vesentlige.

Å få innsikt, drøfte med oppdragsgivere og fagfolk rundt barnet, for så å finne en farbar vei videre, er viktig i vårt arbeid.

Ansatte

Vi rekrutterer faglig sterke medarbeidere fra relevante fagfelt som barnevernspedagoger, medisin, helse- og sosialfag, samt pedagogiske fag. I tillegg til relevant faglig bakgrunn vektlegges relasjonskompetanse, relevant erfaring, faglig engasjement/begeistring, og evne/vilje til å følge opp ulike fritidsaktiviteter.

Våre medarbeidere jobber daglig med spesialtilpassede omsorgstilbud ut fra individuelle behov.