Blå Kors familiesenter, Aglo

Vi har i utgangspunktet 3 typer opphold, men kan «skreddersy» opphold til den enkelte families behov, og etter barneverntjenestens ønske. Alle oppholdene tar utgangspunkt i døgnopphold, hvor familiene bor i egne leiligheter på senteret. Personale er tilgjengelig 24 timer i døgnet, også på helger og i ferier/ høytider.

 1. Kartleggingsopphold: Observasjon/kartlegging av foreldres omsorgsferdigheter, hvordan de nyttiggjør seg veiledning, deres motivasjon og vilje/evne til utvikling.
 2. Veilednings-/opplæringsopphold: Noen foreldre trenger mer langsiktig støtte, veiledning og opplæring for å kunne mestre foreldrerollen godt nok. Ved slike mer langvarige opphold kan foreldre også få tilbud om skole, og barna kan få barnehagetilbud.
 3. Akuttplasser: Vi har også mulighet til å ta imot familier i akutt krise. 

Målet med oppholdet

Målet med oppholdet er at barnet får nødvendig og tilpasset omsorg og utviklingsstøtte.

Utredningsopphold  har fokus på å kartlegge familiens ressurser og hjelpebehov, om foreldrene er mottagelig for veiledning samt hvilke behov familien har etter endt opphold ved senteret.

Råd- og veiledningsopphold er barneverntjenesten allerede kjent med familiens ressurser og hjelpebehov. Fokus blir derfor veiledning på de områdene man vurderer at familien trenger endring, støtte og styrking av foreldrerollen.

​En akutt situasjon kan oppstå i en familie. Å hindre unødig adskillelse mellom foreldre og barn kan være hensiktsmessig i en slik situasjon. Hvis det er ledig plass kan Aglo ta imot familier på kort varsel.

Målgruppe

Gravide i risikosituasjoner og sped-/småbarnsfamilier med ulike typer alvorlig, sammensatt problematikk. Med sped-/småbarn menes barn fra nyfødt og inntil skolealder.

Barn i alderen 0-12 år i familier med sammensatt problematikk, som av ulike årsaker ikke kan løses med kommunale hjelpetiltak. Dersom det vurderes som nødvendig med et opphold i senter for foreldre og barn for å få gjort en grundig kartlegging og avklaring av omsorgssituasjonen vil det kunne gjøres en vurdering for hvert enkelt tilfelle ved slike henvendelser/søknader.

Familieavdelingen krever at foreldrene må ha et minimum av omsorgskompetanse for å få innvilget plass her. De skal ha hovedansvar for barna sine under oppholdet og må derfor fungere på et visst nivå for å kunne sikre den helt elementære omsorgen og nyttiggjøre seg et opphold.

Nærmere presisering av målgruppen

 • gravide med behov for oppfølging under graviditet og den første tiden med barnet
 • foreldre med psykiske problemer
 • familier/foreldre med rusproblematikk
 • familier/foreldre med psykisk utviklingshemming/kognitive vansker
 • foreldre med ulike sammensatte vansker pga. kriser, overgrep, omsorgssvikt i egen barndom og/eller annet som kan skape bekymring rundt barnas omsorgssituasjon 
 • fremmedkulturelle familier/foreldre med særlige behov for hjelp

Familiesenteret legger vekt på å gi et likeverdig, men individuelt tilpasset tilbud slik at den enkelte familie får hjelp og bistand ut fra sitt behov og sitt ståsted. Vi ønsker også å gi et individuelt tilpasset tilbud til både kvinner og menn, og ved inntak av gravide og/eller foreldre i spedbarnsfasen tilrettelegges et helhetlig tilbud til hele familien.

Vi vil også tilrettelegge for, og har erfaringer i forhold til å jobbe med familier med minoritets-/innvandrerbakgrunn.

Målsetting

Familieavdelingens hovedmålsetting:

 • Bedre barns oppvekstvilkår ved å styrke foreldrekompetansen
 • Kartlegging/veiledning av foreldrenes omsorgskompetanse og familiens hjelpebehov
 • Sikre tidlig intervensjon
 • Gi sped-/småbarn i risikosituasjoner best mulig omsorg og utviklingsstøtte
 • Hindre unødvendig atskillelse mellom foreldre og barn ved at barn får være sammen med foreldrene mens de får behandling/hjelp   
 • Bidra til at barn får permanente omsorgspersoner så tidlig som mulig i livet

Familiesenteret er en døgnbemannet institusjon for foreldre og barn, og er således noe av det mest omfattende hjelpetiltaket og behandlingstilbudet som foreldre kan få sammen med sine barn.

For å sikre både ufødte og fødte barn i risikofamilier gode nok oppvekst- og utviklingsmuligheter må det noen ganger settes inn slike omfattende tiltak. Ved at foreldre får tilstrekkelig omfattende hjelp og behandling så tidlig som mulig, kan man bidra til å forhindre at barn blir skadet i sin helse/utvikling og eventuelt unngå omsorgsovertakelse av barna.

Ann Turid Hallem

Leder Blå Kors Familiesenter, Aglo
74833080

Støtte, hjelp og veiledning

Familiesenteret jobber aktivt for å bedre barnas muligheter til en positiv utvikling gjennom å støtte, hjelpe og veilede foreldrene slik at de skal bli i stand til å ivareta omsorgsoppgavene godt nok både på kort og lang sikt. Foreldre på lengre opphold for veiledning/opplæring vil også kunne få behandling for egne vanskeligheter ved behov.

Gjennom systematisk observasjon og kartlegging av foreldrenes utøvelse av den daglige omsorgen kan familieavdelingen dokumentere familiens jevne fungering. Vi kan beskrive både positive og negative sider ved omsorgssituasjonen og avdekke familiens hjelpebehov.

I nært samarbeid med foreldrene forsøker vi å få i gang gode prosesser for nødvendig endring og utvikling av foreldrekompetansen.

Barns medvirkning: Vi er opptatt av at barn skal høres og være delaktig i sitt opphold ved familiesenteret. Vi har egne samtaler med barna der alder tilsier dette som mulig. Vi har også barnegrupper og eget inntaksmøte for barn i skolealder.

Foreldrenes medvirkning: Foreldrene skal være aktive i eget opphold. Dette gjøres gjennom at foreldrene deltar i utarbeidelse av egne handlingsplaner mens de bor på familiesenteret. Det forventes også at barneverntjenesten i forkant av innflytting har gjennomgått tiltaksplan og mandat sammen med foreldrene, slik at grunnlaget for et opphold er kjent for alle. Oppholdet evalueres i egne ansvarsgruppemøter hver måned.

Vurdering av omsorgsferdigheter

Familieavdelingen foretar en vurdering av foreldrenes omsorgsferdigheter, av endrings- og utviklingspotensialet de har vist under oppholdet, og gir en anbefaling til barneverntjenesten og Bufetat i forhold til barnets og familiens videre hjelpebehov.

Derved kan vi bidra til at en avgjørelse om barnas omsorgssituasjon blir tatt på et tidligst mulig tidspunkt. Dersom barnets biologiske foreldre ikke kan ha den daglige omsorgen på kort eller lang sikt har barnet rett til å få nye omsorgspersoner. Når det gjelder sped- og småbarn bør dette skje så tidlig som mulig for å gi barnet en trygg psykologisk tilknytning til ett sett omsorgspersoner.

Hvis familien har behov for hjelpetiltak etter et opphold på familiesenteret vil dette drøftes sammen med aktuell kommune og familien. Familiesenteret kan også bistå med videre oppfølging etter hjemflytting.

Vår kompetanse

Vi er en tverrfaglig sammensatt personalgruppe, med barnevernspedagoger, sosionomer, familieterapeut, pedagoger og psykologer, der alle har relevant barnefaglig utdanning. Arbeidet i den enkelte familie bygger på barneverntjenestens mandat og målsetting for oppholdet.

Vi har mange års erfaring på å kartlegge og vurdere samspill og omsorgspraksis. Vi benytter oss av anerkjente metoder som bygger på forskning innenfor nyere utviklings- og tilknytningspsykologi. Verktøy vi benytter oss av i arbeidet med utredning og veiledning av familier, er blant annet:

 • COS-P
 • Crowell
 • CARE Index
 • WMCI
 • ASQ
 • TI
 • 5-15

Handlingsplan

I starten av oppholdet utarbeides en handlingsplan i samarbeid med foreldrene. I denne planen konkretiseres arbeidet for å nå målene. Det samarbeides tett med barneverntjenesten under hele oppholdet gjennom blant annet ansvarsgruppemøter, minst hver måned.

Ved slutten av oppholdet vil barneverntjenesten få en rapport som beskriver prosessen i arbeidet og våre vurderinger, samt anbefaling av videre tiltak. Et opphold varer som oftest 3-6 måneder.

Første delen av et utredningsopphold inneholder kartlegging av omsorgspraksis og omsorgskompetanse. Det gis veiledning etter behov underveis i oppholdet. Underveis i oppholdet gjøres det kontinuerlig vurderinger på om omsorgen er forsvarlig.

Søknad om plass

Familiesenteret tar imot familier direkte fra kommuner eller gjennom plass fra Bufetat. Den aktuelle barneverntjenesten eller Bufetat v/enhet for inntak henvender seg til familiesenteret med forespørsel om ledig plass. Familien kan drøftes anonymt før eventuell henvisning. Familiesenteret er også åpen for besøk av familien og/eller et møte, hvor familien kan bli mer kjent med Aglo før de eventuelt samtykker til plass.

Ved ønske om plass sender barneverntjenesten skriftlig søknad som inneholder en kort beskrivelse av familien, bakgrunnen for og målsetting med oppholdet.

Søknadene vurderes av leder og nestleder/teamleder, eventuelt også psykolog. Familiesenteret sender skriftlig svarbrev, vanligvis i løpet av en ukes tid. Svarbrevet inneholder dato for når plassen kan disponeres, tidsperiode for opphold, opplysninger om inntaksmøte og økonomiske rammer.

Familieavdelingen er fleksibel i forhold til å løse akutte behov for foreldre/barn-plasser. Dersom vi har ledig kapasitet kan saker bli drøftet og avgjort pr telefon og inntak skje ganske umiddelbart.