Visjon, verdier og strategi

Våre verdier:

 • Medmenneskelighet
 • Verdighet
 • Egenkraft
 • Kvalitet

Vårt verdigrunnlag:

Verdighet: Vi møter mennesker med respekt og annerkjennelse. I Blå Kors legger vi vekt på menneskets ukrenkelige verdi.

Egenkraft: Vi har tro på at det enkelte mennesket har kraft til å håndtere utfordringer og til å gjøre endringer i eget liv. Vi støtter den enkelte til å finne og ta i bruk egne ressurser.

Kvalitet: Vi har høy kompetanse, og baserer vårt arbeid på erfarings- og forskningsbasert kunnskap. Vår samlede kompetanse skal møte behovene til menneskene vi arbeider for.

Medmenneskelighet: Vi ser hele mennesket, både muligheter og utfordringer.

Noen viktige begreper og hva vi legger i dem

 • Diakoni

  Diakonien har utgangspunkt i kirken og kristne organisasjoners omsorgstjeneste. Det kjennetegnes av nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

  Blå Kors driver diakonalt arbeid. Den diakonale tradisjonen i Blå Kors er mangfoldig og inkluderende. Menneskene som benytter våre tjenester, våre ansatte og frivillige har ulike livssyn og kulturell bakgrunn. Vi er åpen for alle.

 • En åpen organisasjon

  I Blå Kors tar vi menneskets fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov på alvor. Mennesker skal føle seg sett og hørt i møte med oss, uavhengig av blant annet livssyn, sosial status, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsevne og kjønn. Vi verdsetter mangfold.

 • Rusfrihet

  Blå Kors jobber for å redusere skadevirkningene av alkohol og andre rusmidler. Vi er opptatt av å øke forståelsen og bevisstheten om egen og andres rusbruk.

  Vi er ikke en avholdsorganisasjon, men vektlegger betydningen av rusfrie oppholdssteder i samfunnet. Blå Kors jobber derfor for å fremme alkohol- og rusfrie arenaer, spesielt der barn og unge er tilstede. På Blå Kors sine egne arrangementer serveres det ikke alkohol.

 • Tverrkirkelig forankring

  Blå Kors har en tverrkirkelig forankring med ulike kirkesamfunn og kristne organisasjoner som medlemmer (eiere).

 • Ideell aktør/organisasjon

  Blå Kors er en ideell organisasjon. Det betyr at vi arbeider for et sosialt formål som er til fellesskapets beste. Vi reinvesterer eventuelt overskudd i aktivitet som bidrar til vårt sosiale formål.

  Vi driver profesjonelle velferdstjenester. Vi søker å skape merverdi i samfunnet gjennom å mobilisere frivillig innsats, være innovative og stimulere til mangfold. Vi bygger bro mellom sivilsamfunnet og offentlig sektor.

Blå Kors’ strategiske plan

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2022 – 2028 ble vedtatt under generalforsamlingen i juni 2022.