Hjelpetiltak Blå Kors barnevern

Vi tilbyr følgende hjelpetiltak

 • Avlastning

  Blå Kors barnevern Malvik: Vi har ulike boliger både i Hommelvik, Muruvik og Meråker som egner seg godt til avlastning. Blå Kors barnevern ønsker oppdrag som er av en viss størrelse og omfang. Vi lager tilpasset tilbud for hvert enkelt oppdrag ut  i fra barnets behov og etter avtale med den enkelte kommune.

  Barnet og personalet disponerer en egen leilighet/hus som har gode fasiliteter. Vi er fleksible og tilbyr avlastning etter behov i samråd med aktuell familie og kommune, og vi kan ta oppdrag fra både barnevern og helsesektor.

   

 • Tilsyn og veiledning ved samvær

  Blå Kors familiesenter, Aglo tilbyr tilsyn og veiledning ved samvær. Det kan også gis veiledning i forkant og/eller etterkant av samvær.

  Vi har et godt egnet hus som også kan brukes til dette formålet på Skatval, men kan også ta tilsynet ved annen lokasjon etter avtale med oppdragsgiver.

  Tilsynsperson kan etter mandat ha enten en observerende eller en veiledende rolle.

  Ved samvær tilbyr vi følgende:

  • Samvær i trygge omgivelser med faste personer som følger familiene/ barnet.
  • Samtaler og veiledning i forkant og/ eller etterkant av samvær.
  • Samtaler med barnet/ barna hvis det er behov for det.
  •  Vi har mulighet til å ta tilsyn ved samvær på dagtid,  kvelder og helger.
  • Rapporteringsfrekvens avtales i samråd med oppdragsgiver. En detaljert bestilling er med på å sikre at tilsynsfører skriver gode rapporter.

   

 • Veiledning til foreldre

  Blå Kors familiesenter, Aglo tilbyr veiledning ut fra beskrevet behov. Familiesenteret har ulik type kompetanse som kan brukes i dette arbeidet. Veiledning kan gis til biologiske foreldre og/ eller andre omsorgspersoner. Familiesenteret har erfaring med å veilede andre omsorgspersoner i nettverk eller fosterhjem.

  Eksempel på ulike typer veiledning:

  Trygghetssirkelen (Circle of Security Parenting/COS). tar utgangspunkt i barnets behov for tilknytning. Målet med veiledning er at foreldrene skal få en økt forståelse for hvordan tilknytning preger samspillet med barnet. Veiledning kan gis individuelt eller i gruppe.

  Familieterapi. Familieterapi har fokus på å øke mulighetene for en bedre familierelasjon og gi barna en trygg og god oppvekst. Godt samspill i familien er til barns beste og kan gi foreldre en opplevelse av å mestre foreldrerollen.

  Miljøterapeutisk veiledning for sped- og småbarn. Sped og småbarn er sårbar i forhold til utvikling og tilknytning. De er prisgitt at omsorgsgiver forstår og kan møte barnet på en hensiktsmessig måte. Familiesenteret har lang erfaring, og kompetanse, på sped og småbarn som kan veilede foreldre eller andre omsorgspersoner på dette.

  Miljøterapeutisk veiledning for barn 6-12 år. For enkelte foreldre, eller andre omsorgspersoner, kan barn i denne aldersgruppen ha utfordringer som er vanskelig for voksne å håndtere. Familiesenteret har erfaring og spesialkompetanse på denne målgruppen, og kan sammen med aktuell kommune skreddersy tiltak utfra barnet og familiens behov.

   

   

 • Veiledning fosterforeldre

  Veiledning til fosterforeldre gis av erfarne konsulenter med lang erfaring og kompetanse.

  Det varierer hvor mye støtte fosterforeldre trenger. Familiesenteret vil sammen med kommunen og fosterhjemmet kunne kartlegge hvilken hjelp fosterhjemmet trenger for å løse helt konkrete utfordringer det spesifikke barnet har.

   

 • Akutt

  En akutt situasjon kan oppstå i en familie. Å hindre unødig adskillelse mellom foreldre og barn kan være hensiktsmessig i en slik situasjon. Hvis det er ledig plass kan Aglo barne-, og familiesenter ta imot familier på kort varsel.

  Aktuell barneverntjeneste i kommunen kan da ta direkte kontakt med senteret for å drøfte innhold, varighet og mulighet for å kunne ta imot familien.

Mor sammen med barnet sitt.

Om oss

 • Ansatte

  Personalet som jobbe i Blå Kors barnevern består av erfarne miljøarbeidere og miljøterapeuter med tverrfaglig bakgrunn. Alle har erfaring med å jobbe med barn og familier i vanskelige livssituasjoner, ulike typer diagnoser og atferdsuttrykk.

  Blå Kors barnevern Malvik: På Malvik jobber det fortrinnsvis barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. I tillegg har vi flere ansatte med relevant utdanning og kompetanse.

  Blå Kors familiesenter, Aglo: På familiesenteret er det personale på jobb hele døgnet. De som jobber her er psykologer, barnevernspedagoger, sosionomer, førskolelærere, familieterapeuter og ergoterapeut.

  Alle som jobber hos Blå Kors barnevern, Malvik og Skatval har godkjent politiattest

 • Rapporter

  Innhold og hyppighet på rapporter avtales med oppdragsgiver for hvert enkelt oppdrag.</p>

  Ved avlastning skrives det en kartleggingsrapport etter endt oppdrag der det oppsummeres innholdet i hva som er gjort, og en faglig vurdering på utviklingen under perioden og hva som blir viktig fremover.

 • Pris

  Vi gir et pristilbud ut ifra et beskrevet behov fra oppdragsgiver. Avlastningstilbud vil gis med en pris som inkluderer alt, det vil si personal, bolig, mat, transport og aktiviteter. Ved tilsyn ved samvær og veiledning vil det være en timespris avhengig  sted og varighet på oppdraget

 • Hvorfor velge Blå Kors?

  Det er en lang tradisjon i Norge for at ideelle aktører som Blå Kors ivaretar samfunnsoppdrag, og forvalter offentlige midler i leveransen av velferdstjenester. Dette har blitt gjort med høy grad av kvalitet og god ressursutnyttelse. Blå Kors reinvesterer eventuelt overskudd i virksomheten som igjen gå tilbake til brukerne av tjenestene.

Ta kontakt med

Ønsker dere mer informasjon om de ulike tiltakene kan dere ta kontakt med Stian Gullaseter eller Katrine Hoås på Malvik, i forhold til avlastning. I forhold til tilsyn og veiledning ved samvær eller veiledning i familien, ta kontakt med Ann Turid Hallem på Skatval.

Stian Gullaseter

Leder i Blå Kors barnevern, Malvik
+47 919 23 644 (kontortid)

Katrine Hoås

Fagleder i Blå Kors barnevern, Malvik
+47 919 09 647

Ann Turid Hallem

Leder Blå Kors Familiesenter, Aglo
74833080