Tilbud

Faglig grunnlag

Recovery

Bedring eller recovery er et faglig perspektiv som tar utgangspunkt i at bedring er en personlig prosess hvor målet er at den enkelte kan leve meningsfullt liv til tross for de begrensingene problemet kan forårsake. Tiltak og aktiviteter som iverksettes støtter opp under deltakernes egen bedringsprosess.

Ansatte og Tidgivere (frivillige) ser deltakeren/brukeren som ekspert på seg selv. Relasjonen mellom deltaker, den ansatte og Tidgiveren (den frivillige) preges av likeverdighet, åpenhet, ærlighet og tillit hvor man bistår deltakeren i å utvikle ferdigheter, nettverk og støtte slik at hen kan ta mest mulig ansvar for eget liv. Det finnes flere tilnærminger til recovery. Blå kors følger her retningen som vektlegger recovery som en individuell og sosial prosess.

Empowerment

Tenkningen omkring empowerment, gir viktig forståelse omkring temaet «å finne egen styrke til endring», – både på det individuelle plan og på gruppenivå. I de daglige aktivitetene og arbeidsoppgavene i Steg for Steg er det da også fokusert på de helsefremmende faktorene som ligger i Empowerment tenkningen: deltakelse, mestring, selvhevdelse og aksept for kultur og verdier. Slik settes individet eller gruppa i stand til å definere sine egne problemer og finne sine egne løsninger. Utgangspunktet er at det er folks ressurser som bringes i fokus – ikke først deres problemer.                                             

Sosial kapital og sosiale nettverk   

Den amerikanske samfunnsforskeren Robert Putnam, har vært banebrytende i å løfte fram betydningen av sosial kapital. Sosial kapital sier oss noe om forbindelsen mellom mennesker, om sosiale nettverk og normer for gjensidighet og tillit. Å ha rikelig med sosial kapital er et personlig gode, men det er også et fellesgode. Sosial kapital binder samfunn sammen. 

Metoder

Kartlegging, oppfølgings- og evalueringsamtaler 

Med mål om å støtte opp under deltakernes/brukerens egen bedringsprosess planlegges og gjennomføres alle aktiviteter med utgangspunkt i deltakernes/brukernes tilkjennegitte behov og ressurser samt tiltakets ressursmessige og faglige forutsetninger.  

Det er utarbeidet maler for kartleggings- og oppfølgingsamtaler samt evalueringssamtaler med den enkelte deltaker/bruker for å bistå deltakeren/brukeren i å utvikle ferdigheter, nettverk og støtte slik at han/hun kan ta mest mulig ansvar for eget liv. Metoden bidrar til å sette brukeren i førersetet i eget liv samt å få den struktur som ofte trengs for å sikre ønsket utvikling. 

Aktivitet som drivkraft for et selvstendig liv 

For personer med rus- og psykiske helseproblemer er det å fylle fritiden med mening ofte en utfordring. Det handler om å være i aktivitet, men også om å finne mening når det ikke skjer noe. Mange deltakere har ikke opplevd å ha fritid og Steg for Steg tilrettelegger for at deltakere introduseres for ulike aktiviteter. Målet er at den enkelte skal finne sin aktivitet eller hobby.

Frivillighet som metode 

Blå Kors har betydelige erfaringer med frivillig innsats i behandling og rehabilitering av personer med rus- og psykiske helseproblemer. Mennesker med rus- og psykiske helseproblemer får gjennom frivillig arbeid positive erfaringer, sosial ferdighetstrening, mestringsopplevelser og sosial tilhørighet. Dette har vist seg å være et kraftfullt virkemiddel i rehabiliteringssammenheng, noe som også bidrar til å redusere avstanden mellom rollen som hjelpemottaker og bidragsyter.  

Individuell skreddersøm

Mennesker med rus- og psykiske helseproblemer er ikke en ensartet gruppe. Folk er forskjellige, noen trenger hjelp til å bo, skape et hjem og styre sin økonomi og ønsker oppfølging på dette området. Andre trenger aktiviteter for å komme seg ut for å møte andre og bygge nettverk, mens andre sliter med sosial angst som gjør dette vanskelig. Steg for Steg møter derfor hvert enkelt individ og bistår deltakerne til å få skreddersydd sitt individuelle opplegg med sømløse overganger mellom ulike tilbud og med dem selv i førersetet.

Det er sentralt at deltakerne selv definerer egne mål. Med aktivitets, oppfølgings- og nettverkstiltak i verktøykassen møter Steg for Steg hvert enkelt deltaker/bruker og tilrettelegger aktiviteter og tiltak utfra den enkeltes behov, forutsetninger og ønsker; ikke ut ifra diagnose. Vi tar utgangspunkt i det som i opptrappingsplan for rusfeltet uttrykkes for” det friske”.

Tiltak

Aktivitetstiltak

For deltakerne er det å fylle fritiden med mening ofte en utfordring. Mange deltakere har ikke opplevd å ha fritid og Steg for Steg tilrettelegger for at deltakere introduseres for ulike aktiviteter. Utgangspunktet er alltid deltakerens egne ønsker og det kan være kulturelle aktiviteter som; kino, kunst, musikk, teater eller fysisk aktivitet som; gåturer, fotball, svømming, bowling.  Målet er at den enkelte skal finne sin aktivitet eller hobby. 

Oppfølgingstiltak

Eksempler på oppfølgingstiltak:

  • Systematisert hverdagsstøtte: Betale regninger, handle møbler, mat, transporttjeneste, kontakt med myndigheter etc. 
  • Arbeid/Skole: Er den viktigste arenaen for å bygge nettverk og oppleve sosial tilhørighet og inkludering, i tillegg til mestring og økonomisk frihet. Utfra kartleggingen støtter SFS den enkelte i å realisere sine ønsker. Ofte handler det om å bygge opp motivasjon og selvtillit til å innta arbeidsmarkedet eller skolene. Tidgivere med egen erfaring fra arbeidslivet spiller en sentral rolle i dette arbeidet og Steg for Steg sitt samarbeid med bedrifter øker sjansen og mulighetene for arbeidstrening.  
  • Bolig og oppfølging – Et trygt sted å bo er essensielt for et godt liv. Mange av deltakerne har bak seg mange ustabile boforhold og SFS bidrar til at dette mønsteret brytes. Dette gjør vi gjennom å bistå med å skaffe bolig, og det å skape et hjem. Tidgivere bidrar ved f.eks. å bli med på visning, innkjøp, innredning, ADL etc. I tillegg er det å gå fra husly til bolig, fra bolig til det å skape et hjem ofte en erfaring deltakerne mangler. Derfor vil bo oppfølging være aktuelt tilbud for mange. Dette kombineres ofte med systematisert hverdagsstøtten nevnt tidligere. 
  • Temakvelder: Temakvelder er en sentral del av Steg for Steg. Disse holdes jevnlig, og tar utgangspunkt i utfordringer og temaer som er relevante for deltakerne i deres prosess. Sosial kompetanse, økonomi, bolig, ernæring eller sysselsetting er noen eksempler på temaer. Her brukes både interne og eksterne ressurser for å tilby god opplæring med høy overføringsverdi. 
  • Hverdagskompetanse-programmet: Blå Kors utvikler i disse dager et kursprogram i Hverdagskompetanse. Kurset inneholder både gruppeundervisning, erfaringsdeling og ikke minst vil trening og bli et helt sentralt tilbud til deltakerne. 

Nettverkstiltak

  • Nettverkskartlegging: Etter kartlegging av historisk og nåværende sosiale nettverk får deltakeren utarbeidet et kart over ønsket fremtidig nettverk. Gjennom å bruke aktiviteter i det offentlige rom, utvikles både sosial- og mestringskompetanse. Mennesker som verken har jobb eller familie de bor sammen med i det daglige, opplever en mer utfordrende situasjon når det gjelder sosial kontakt. De må selv skape sosiale arenaer hvor de kan treffe mennesker de ønsker kontakt med, for eksempel i eget bomiljø og i valg av fritidsaktiviteter og foreninger som styres av hvilke interesser vedkommende har. Det avgjørende er da om man er åpen for og tør å ta kontakt, om en har det som kalles sosiale ferdigheter. Tidgiverne er et sentralt virkemiddel og en døråpner inn til sosiale arenaer og relasjoner.  
  • Kobling til andre tilbud: Mange deltakere ønsker kontakt med nye miljøer, som for eksempel en idrettsklubb eller et sangkor, men sosial utrygghet står i veien. Blå Kors bidrar til at deltakeren kobles med lag, foreninger eller organisasjoner i lokalsamfunnet. Tidgivere blir her en døråpner inn til nye arenaer. Blå Kors bygger nettverk av relevante aktivitetstilbud, organisasjoner, idrettsklubber, treningstilbud, kulturinstitusjoner. I noen tilfeller rekrutterer Blå Kors Tidgivere fra de ulike tilbudene.