Tiltak – hva vi gjør

Bolig, økonomi, arbeid og fritid er også viktige livsområder for våre deltakere. Deltakeren bestemmer hva som er viktigst, her og nå, og sammen lager vi en plan for å ta steg i riktig retning.

Aktivitetstiltak

For deltakerne er det å fylle fritiden med mening ofte en utfordring. Mange deltakere har ikke opplevd å ha fritid og Steg for Steg tilrettelegger for at deltakere introduseres for ulike aktiviteter.

Dette kan være kulturaktiviteter som; kino, kunst, musikk, teater eller fysisk aktivitet som; gåturer, fotball, svømming, bowling.  Målet er at den enkelte skal finne sin aktivitet eller hobby, og samtidig bygge nettverk. 

Oppfølgingstiltak

 • Systematisert hverdagsstøtte

  Økonomi, handle møbler, mat, transporttjeneste, kontakt med myndigheter og lignende.

 • Arbeid og skole

  Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for å bygge nettverk og oppleve sosial tilhørighet og inkludering, i tillegg til mestring og økonomisk frihet. Utifra kartleggingen støtter Blå Kors steg for steg den enkelte i å realisere sine ønsker. Ofte handler det om å bygge opp motivasjon og selvtillit til å innta arbeidsmarkedet eller skolene. Tidgivere med egen erfaring fra arbeidslivet spiller en sentral rolle i dette arbeidet, Blå Kors steg for steg sitt samarbeid med bedrifter øker sjansen og mulighetene for arbeidstrening.

 • Bolig og oppfølging

  Et trygt sted å bo er essensielt for et godt liv. Mange av deltakerne har bak seg mange ustabile boforhold og Blå Kors steg for steg bidrar til at dette mønsteret brytes. Dette gjør vi gjennom å bistå med å skaffe bolig, og det å skape et hjem. Tidgivere bidrar ved å bli med på visning, innkjøp, innredning, hverdagskompetanse og lignende. I tillegg er det å skape et hjem av en bolig ofte en erfaring deltakerne mangler. Derfor vil bo-oppfølging være aktuelt tilbud for mange. Dette kombineres ofte med systematisert hverdagsstøtte som nevnt tidligere.

 • Temakvelder

  Temakvelder er en sentral del av Blå Kors steg for stegs tilbud. Disse holdes jevnlig, og tar utgangspunkt i utfordringer og temaer som er relevante for deltakerne i deres prosess. Sosial kompetanse, økonomi, bolig, ernæring eller arbeid er noen eksempler på temaer. Her brukes både interne og eksterne ressurser for å tilby god opplæring med høy overføringsverdi.

 • Kurs i hverdagskompetanse

  Blå Kors har utviklet et kursprogram i hverdagskompetanse. Kurset inneholder både gruppeundervisning og erfaringsdeling.

Nettverkstiltak

Nettverkskartlegging

Vi ser på historisk og nåværende sosiale nettverk, og lager deretter et kart over ønsket fremtidig nettverk. Slik blir deltakeren bevisst på hvem som er en del av nettverket, og hvem som mangler.

Deretter lager deltakeren en plan for hvordan nettverket skal forsterkes gjennom ulike handlinger og aktiviteter. Mennesker som verken har jobb eller familie de bor sammen med i det daglige, opplever en mer utfordrende situasjon når det gjelder sosial kontakt.

De må selv skape sosiale arenaer hvor de kan treffe mennesker de ønsker kontakt med, for eksempel i eget bomiljø og i valg av fritidsaktiviteter og foreninger som styres av hvilke interesser vedkommende har.

Det avgjørende er da om man er åpen for og tør å ta kontakt, om en har det som kalles sosiale ferdigheter. Tidgiverne er et sentralt virkemiddel og en døråpner inn til sosiale arenaer og relasjoner.  

Kobling til andre tilbud

Mange deltakere ønsker kontakt med nye miljøer, som for eksempel en idrettsklubb eller et sangkor, men sosial utrygghet står i veien. Blå Kors bidrar til at deltakeren kobles med lag, foreninger eller organisasjoner i lokalsamfunnet.

Tidgivere blir her en døråpner inn til nye arenaer. Blå Kors bygger nettverk av relevante aktivitetstilbud, organisasjoner, idrettsklubber, treningstilbud, kulturinstitusjoner. I noen tilfeller rekrutterer også Blå Kors Tidgivere fra de ulike tilbudene.