Faglig grunnlag

«Recovery» – 2017

Bedring eller recovery er et faglig perspektiv som tar utgangspunkt i at bedring er en personlig prosess hvor målet er at den enkelte kan leve meningsfullt liv til tross for de begrensingene problemet kan forårsake.

Tiltak og aktiviteter som iverksettes støtter opp under deltakernes egen bedringsprosess. Ansatte og Tidgivere (frivillige) ser deltakeren/brukeren som ekspert på seg selv. Relasjonen mellom deltaker, den ansatte og Tidgiveren (den frivillige) preges av likeverdighet, åpenhet, ærlighet og tillit hvor man bistår deltakeren i å utvikle ferdigheter, nettverk og støtte slik at hen kan ta mest mulig ansvar for eget liv.

Det finnes flere tilnærminger til recovery. Blå kors følger her retningen som vektlegger recovery som en individuell og sosial prosess.

Empowerment

Et bedre Liv - Bok
«Et bedre liv» – 2016

Tenkningen omkring empowerment, gir viktig forståelse omkring temaet «å finne egen styrke til endring», – både på det individuelle plan og på gruppenivå. I de daglige aktivitetene og arbeidsoppgavene i Steg for Steg er det da også fokusert på de helsefremmende faktorene som ligger i Empowerment tenkningen: deltakelse, mestring, selvhevdelse og aksept for kultur og verdier.

Slik settes individet eller gruppa i stand til å definere sine egne problemer og finne sine egne løsninger. Utgangspunktet er at det er folks ressurser som bringes i fokus – ikke først deres problemer.                                             

Sosial kapital og sosiale nettverk

«Sosialt nettverk»
– 2016

Sosiale nettverk er en av nøkkelfaktorene i prosessen som fører mennesker med rus- og psykiske helseproblemer tilbake til et velfungerende liv. Metoden Blå Kors benytter, bygger på den forskningen som er gjort på dette feltet av professor i sosiale nettverk og sosialt arbeid Live Fyrand.  

Sosiale ferdigheter er kanskje det viktigste for å bygge et sosialt nettverk og frivillige støttespillere kan bidra til at brukeren kan: 

  • trene og øve innenfor det personlige og offentlige rom 
  • få kompetanse om hvordan man kan bygge sosiale nettverk, samt opparbeide seg en bekjentskapskrets som utgangspunkt for eget nettverk 
  • få kunnskap om lokalsamfunnet, og slik bedre forståelsen av formelle og uformelle koder og regler for sosialt samvær 
  • delta på aktiviteter som fremmer trygghet og selvstendighet