Støtte på veien til ønsket liv

Blå Kors steg for steg møter mennesker som opplever utenforskap, med et spesielt fokus på innbyggere med utfordringer innen rus, kriminalitet og psykisk helse som trenger støtte til å gjøre ønskede endringer i livet. Deltaker lager sine egne mål og aktiviteter, med støtte fra veileder og tidgivere. Bruk av allerede eksisterende aktiviteter i det offentlige rom er sentralt.

Hverdagskompetanse

Mye av det som får hverdagen til å gå rundt er stille kunnskap. Den bygges opp av erfaring, og over tid. Blå Kors steg for steg kaller det hverdagskompetanse – praktiske og sosiale ferdigheter som er nødvendige for å få til et «vanlig liv».

«Jeg vil ikke bli sett på som en som må ha spesialhensyn, jeg vil jo være et vanlig menneske.

Deltaker i Blå Kors steg for steg

Individuell skreddersøm

En kartleggingssamtale mellom deltakeren og Blå Kors steg for steg er utgangspunkt for tilbudets individuelle skreddersøm. Deltakeren formulerer sine mål og behov, med visshet om at det finnes støtte i prosessen. Fokuset er på styrker, ressurser og muligheter. Deltakeren setter opp en strukturert plan sammen med veileder.

Tidgiver

Tidgivere er Blå Kors steg for steg sitt viktigste ressurs for at deltakerne skal oppnå sine mål. Tidgivere er frivillige, vanlige folk med ulik bakgrunn og kompetanse, som matches opp mot deltakerens behov, mål og interesser. De er like forskjellige som deltakerne. Deres rolle er å støtte deltakeren i avtalte oppgaver og aktiviteter. Fordi behovene er allsidige, er aktivitetene allsidige.

Tid og rom gir muligheter

Mange deltakere opplever at «det vanlige livet» er en fremmed arena, med egne koder og regler som gjør terskelen for deltakelse høy.

Samvær med Tidgiver kan gi en trygghet for deltaker til å prøve seg frem på nye arenaer, og bygge opp «et helt vanlig liv». Identiteten videreutvikles i møte med nye personer, og gir deltakeren nye måter å se seg selv på.

Analyse og behov

Utfordringene innen rusfeltet er veldokumenterte. Økt innsats knyttet til bedre tilgang til behandling, overgang fra behandling til et liv uten rus ute i kommunen, bolig, sosialt nettverk, arbeid og aktivitet er uttalte målsettinger i opptrappingsplanen for rusfeltet. Ettervern og oppfølgingstjenester der bolig, arbeid og aktivitet prioriteres, er et av innsatsområdene.

Historien

Blå Kors steg for steg startet i 2005 som et treårig prosjekt med økonomisk støtte fra Ekstrastiftelsen i Oslo, som et gruppebasert aktivitetstilbud til personer i behandling eller rehabilitering for rusmiddel- eller spilleproblemer.

I 2015 gjennomførte Blå Kors en analyse av Blå Kors steg for steg opp mot eksisterende behovsanalyser og andre lignende tilbud i Oslo. Til tross for at analysen viste at det var flere lignende tilbud, var det ingen av de som ga deltakerne muligheten til å utvikle en individuell skreddersøm for å nå sine mål og ønsker.

I 2016 startet derfor arbeidet med å utvikle Blå Kors steg for steg til et sømløst overgangstilbud som møter behovet og ønsket om “et helt vanlig liv”. Konseptet ble ferdigstilt i april 2017. Responsen har vært overveldende. I 2016 startet tre lokale enheter opp, deretter én i 2017 og ytterligere én enhet i 2018.

Vanlige spørsmål

 • Hvordan blir jeg deltaker

  Hvis du vil bli deltaker i Blå Kors steg for steg, eller bare vil ha mer informasjon, er det bare å ta kontakt direkte.

 • Kreves det henvisning?

  Nei. Det trengs verken henvisning eller vedtak. Bare å ta kontakt.

 • Er det ventetid?

  Nei, ta kontakt og vi setter opp en første samtale.

 • Koster det noe?

  Nei, tilbudet er gratis.

Aktuelt fra Blå Kors