Metoder i Blå Kors steg for steg

Kartlegging, oppfølgings- og evalueringssamtaler 

Vi bruker kartlegging til å fremme personlig ansvar.

Målet med kartleggingen er å utvikle en partnerskapsrelasjon som styrker deltakers recovery-prosess. Det er deltaker som definerer mål og tiltak, og vår oppgave er å gi tilstrekkelig støtte på veien. Utfordringen er å ikke stå i veien for personens recovery. Dette gjøres bl.a. ved å unngå avhengighetsskapende relasjoner, problemfokuserte kartlegginger eller «ta rattet» fra deltaker.

Steg for Steg skal bidra til at samtalen har grunnleggende fokus på ressurser, muligheter, håp og optimisme.

Focus on what’s strong, not what’s wrong

Cormac Russell 

Aktivitet som drivkraft for et selvstendig liv 

For personer med rus- og psykiske helseproblemer er det å fylle fritiden med mening ofte en utfordring. Det handler om å være i aktivitet, men også om å finne mening når det ikke skjer noe. Mange deltakere har ikke opplevd å ha fritid og Steg for Steg tilrettelegger for at deltakere introduseres for ulike aktiviteter. Målet er at den enkelte skal finne sin aktivitet eller hobby.

Nye deltagere gjennomfører en kartleggingssamtale hvor interesser, behov, drømmer og utfordringer defineres, og mål og aktiviteter velges. 

Selv om det er aktiviteter som er i fokus er det samspillet og relasjonen mellom enkeltmenneskene som er det spesielle og det som skaper energien og framdriften i tiltakene. 

Frivillighet som metode 

Blå Kors har betydelige erfaringer med frivillig innsats i behandling og rehabilitering av personer med rus- og psykiske helseproblemer. Mennesker med rus- og psykiske helseproblemer får gjennom frivillig arbeid positive erfaringer, sosial ferdighetstrening, mestringsopplevelser og sosial tilhørighet. Dette har vist seg å være et kraftfullt virkemiddel i rehabiliteringssammenheng, noe som også bidrar til å redusere avstanden mellom rollen som hjelpemottaker og bidragsyter.  

Individuell skreddersøm

Mennesker med rus- og psykiske helseproblemer er ikke en ensartet gruppe. Folk er forskjellige, noen trenger hjelp til å bo, skape et hjem og styre sin økonomi og ønsker oppfølging på dette området.

Andre trenger aktiviteter for å komme seg ut for å møte andre og bygge nettverk, mens andre sliter med sosial angst som gjør dette vanskelig. Steg for Steg møter derfor hvert enkelt individ og bistår deltakerne til å få skreddersydd sitt individuelle opplegg med sømløse overganger mellom ulike tilbud og med dem selv i førersetet.

Det er sentralt at deltakerne selv definerer egne mål. Med aktivitets, oppfølgings- og nettverkstiltak i verktøykassen møter Steg for Steg hvert enkelt deltaker/bruker og tilrettelegger aktiviteter og tiltak utfra den enkeltes behov, forutsetninger og ønsker; ikke ut ifra diagnose.

Vi tar utgangspunkt i det som i opptrappingsplan for rusfeltet uttrykkes for ”det friske”.

I 2017 laget Blå Kors en plate med kjente norske artister, til inntekt for Steg for Steg. Bjørn Eidsvåg var én av dem.