Individuell skreddersøm

Recovery

Tilbudet har en recovery-basert tilnærming. Deltakerne er aktive i utforming, gjennomføring og evaluering av tilbudet. Med utgangspunkt i deltakerens ressurser, motivasjon og muligheter, legger Blå Kors steg for steg til rette for mestring og en opplevelse av myndiggjøring og kontroll i egen hverdag.

Målet er å forebygge ensomhet og utenforskap, som ofte knyttes til tilbakefall. For å få til dette, møtes deltakeren med verdighet, respekt og tydelige forventninger.

Steg for Steg hjalp meg til at jeg fikk et opplegg rundt meg i hverdagen. Det gjorde at jeg klarte å holde døgnrytmen og møte til avtalene mine med behandler og nav.

Deltaker i Steg for Steg

Deltakere i Blå Kors steg for steg har ofte erfaringer fra behandling- og oppfølgingstilbud der rutiner, vaner og aktiviteter danner en ytre struktur. Når behandlingen opphører, faller denne ytre strukturen. Det påbegynte arbeidet videreføres ikke og får dermed ikke effekt i en ny hverdag.

Struktur

Blå Kors steg for steg ser på overgangen til en rusfri hverdag som en mulighet for deltakeren å bygge opp sin indre struktur; hverdags- og relasjonskompetansen som kreves for at deltakeren oppnår sine ønsker og mål.

Samtidig anerkjennes endring av vaner som en tidskrevende prosess. Det gis rom for dette i samarbeidet med deltakeren og utformingen av tiltaksplanen.

Skreddersøm

Tilbakemeldingen fra deltakere er at tilbudet skiller seg ut ved sin skreddersøm, bruk av tidgivere, og deltakelse i det offentlige rom. Deltakeren møter forventninger på lik linje med det som storsamfunnet krever, som skaper en overførbarhet til «et vanlig liv».

Her ligger det også en forventning om rusfrihet ved avtaler med tidgivere og veileder, samt åpenhet om eventuelle tilbakefall. En viktig del av dette, er å gi tid til å opparbeide gjensidig tillit, klare forventninger, og en trygghet om at deltakeren ikke mister tilbudet fra Blå Kors steg for steg ved et eventuelt tilbakefall.