For helsepersonell

Vi viser til Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten (Helsedirektoratet 2015). Helsedirektoratet ønsker om mulig at dette blir tatt med i et forsøk på å få bedre, mer informative henvisninger. Vurderingsinstansen må innhente dokumentasjon før vurdering, dersom henvisning er mangelfull.

Innhold i henvisningen

 • Personopplysninger; navn, personnummer, adresse, telefon
 • Diagnose, tentativ diagnose
 • Rusmiddelbruk og annen avhengighetsproblematikk, aktuell situasjon, hvilke rusmidler, omfang, varighet, måten det inntas på
 • Samarbeidspartnere og andre hjelpeinstanser som pasienten er i kontakt med
 • Ansvarsgruppe og IP
 • Tidligere og nåværende behandling- og oppfølgingstiltak
 • Pasientens bakgrunn
 • Beskrivelse av somatisk helse, levevaner og bruk av legemidler
 • Beskrivelse av Psykisk helse og bruk av legemidler.
 • Resultater av relevante utredninger og undersøkelser
 • Vurdering av overdose- og selvmordsrisiko
 • Sosiale forhold; boligforhold, utdannelse og arbeid, økonomi, nettverk
 • Ansvar for mindreårige barn
 • Familieforhold
 • Voldsrisiko, tidligere dommer
 • Forslag til ønske om type behandlingstiltak
 • Pasientens mål for behandlingen
 • Beskrivelse og vurdering av pasientens motivasjon for behandling
 • Spesielle hensyn; tolk, kosthold, ev tilrettelegginger

Henvisning blir sendt til nærmeste vurderingsinstans.

Vurderingsinstansen rettighetsvurderer om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i TSB, når behandlingen bør starte og hvilken behandlingsinstitusjon som kan ivareta pasientens behandlingsbehov.

Ferdig rettighetsvurdering blir sendt pr brev til pasienten med kopi til henviser. Her er blir det opplyst også om frist for start av behandling.