Personvernerklæring for Blå Kors Norge

Ditt personvern er viktig for Blå Kors, og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

 • Nyttige ord og uttrykk

  All behandling av personopplysninger i Blå Kors skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

  Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person (den registrerte).

  Behandling av personopplysninger er enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger. Eksempler på dette er: innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning, eller endring.

  Behandlingsansvarlig er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, en institusjon eller ethvert organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke midler som skal benyttes.

  Databehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

  Samtykke fra den registrerte er enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra den registrerte, der vedkommende ved en erklæring eller en tydelig bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av sine personopplysninger

 • Behandlingsansvarlig og personvernombud

  Behandlingsansvarlig i Blå Kors er generalsekretær Trine Stensen. Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger er delegert til virksomhetene og deres virksomhetsleder/ansvarlig.

  Blå Kors har utnevnt et personvernombud for å påse at behandling av personopplysninger foregår i henhold til gjeldende lover og regler. Personvernombud kan kontaktes på personvern@blakors.no

 • Hvordan behandles dine personopplysninger når du bruker blakors.no

  Vi behandler personopplysninger om deg når du bruker blakors.no til å kontakte virksomheter som tilbyr ulike tjenester. Eksempler på dette er når du fyller ut kontakt- eller søknadskjema på nettsidene til våre tilbud og tjenester. Formålet med å behandle dine personopplysninger i slike tilfeller, er å opprette sikker og effektiv kontakt med virksomhetene.

  Vi behandler dine personopplysninger når du benytter blakors.no til å gi gaver, registrerer deg som tidgiver (frivillig) eller som medlem, bestiller materiell fra oss, melder deg på nyhetsbrev og kontakter oss på e-post.

  Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger i disse tilfellene er som oftest ditt samtykke. I noen tilfeller er det rettslige grunnlaget for behandlingen berettiget interesse. Du kan lese mer om hvordan de ulike tjenestene og tilbudene våre behandler dine personopplysninger i punktene under.

  Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger på blakors.no er delegert til Markeds- og kommunikasjonsavdelingen på Blå Kors Hovedkontor. Ansvaret deles med virksomhetene du kan lese om på nettsiden. Når du kontakter en virksomhet, er det virksomheten som er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger fra og med opprettet kontakt.

  Du kan sende e-post til epostadressene som ligger tilgjengelig på nettsiden. Vi ber deg huske på at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar e-post med sensitivt innhold, behandler vi e-posten i henhold til innholdet og sletter den straks.

 • Bruk av informasjonskapsler

  Bruk av informasjonskapsler (cookies). Vi bruker cookies for å gi deg en god brukeropplevelse. Cookies er små tekstfiler som blir lagret av nettleseren på din digitale enhet, for eksempel din PC og mobil. Cookies fra vår nettside kan ikke kobles til deg som individ, kan ikke spre skadelige programmer eller skade din digitale enhet på noen måte.

  Statistikk. Cookies gir oss mulighet til å hente ut statistikk om hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøkene varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.  Vi bruker Google Analytics.

  Hendelsesbasert måling. Blakors.no benytter hendelsesbasert måling, der vi måler hendelser som skjer på enkelte sider, som klikk, varighet av lesing, nedlastinger og skjemainnsendinger. Dette gjøres for å optimalisere tjenester, tilbud og kundeopplevelse.

  Anonymisering. Blakors.no benytter også anonymisering av IP-adresse gjennom funksjonen, anonymizeIP, som er i henhold til Datatilsynets regler for bruk av web-statistiske verktøy i Norge.

  Facebook-piksel. Facebook er en viktig kanal både for å skaffe nye givere, tidgivere og medlemmer. Vi benytter derfor Facebook-pikselen som hjelper oss med å målrette annonser basert på hvilke handlinger som er gjort på blakors.no. Pikselen er også viktig for å måle effekten av det vi gjør, slik at vi kan bli mere relevante i våre annonser. Her finner du Facebooks egen beskrivelse av pikselen.

  Google Adwords. Vi benytter Google Adwords for å gi våre mulige givere, medlemmer og Tidgivere relevant markedsføring. Cookies fra disse verktøyene blir også brukt til å måle effekten av våre digitale annonser. Det blir ikke registrert personlige opplysninger i disse cookiene og dataene er anonymisert. Her kan du lese mer på Googles egne sider.

  Generelle cookie-innstillinger i din nettleser. Du bestemmer selv om du vil tillate lagring av cookies. Fra menyen i din nettleser kan du kontrollere hvilke typer cookies som blir lagret på din PC. Du kan også slette informasjonskapsler fra menyen i nettleseren din. De opprettes igjen neste gang du er inne på vårt, eller andres nettsted, med mindre du har endret innstillingene dine til ikke å tillate dette.  Les mer på nettvett.no

Behandling av personopplysninger ved bruk av våre spesialisthelsetjenester

 • Formål og rettslig behandlingsgrunnlag

  Redegjørelse for hvordan Blå Kors behandler personopplysninger om pasienter i forbindelse med medisinsk behandling.

  Det er virksomheten som gir deg medisinsk behandling som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger som utføres når du mottar helsetjenester. All behandling av personopplysninger i virksomheten skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR, personopplysningsloven og helselovgivningen.

  Daglig behandlingsansvar

  Blå Kors Øst – Direktør

  Blå Kors Lade Behandlingssenter – Direktør

  Blå Kors Borgestadklinikken – Direktør

  Blå kors Haugaland A-senter – Direktør

  Blå Kors Loland Behandlingssenter – Direktør

   

  Formål og rettslig behandlingsgrunnlag

  Formålet med behandlingen av pasienters personopplysninger er å yte forsvarlig medisinsk behandling, kvalitetssikring og ivaretakelse av virksomhetens rettslige plikter. Virksomheten har blant annet plikt til å utarbeide og oppbevare pasientjournaler og utføre kvalitetsarbeid.

  Personopplysningene innhentes fortrinnsvis på bakgrunn av et informert samtykke (GDPR artikkel 6 (1)(a)). Videre oppbevares personopplysningene for å oppfylle våre rettslige plikter om nedtegnelse og oppbevaring av pasientjournaler (GDPR artikkel 6 (1) (c)).

  Virksomheten registrerer, behandler og lagrer personopplysninger om pasienter i henhold til arkivloven, pasientjournalloven, helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven.

   

 • Opplysninger som behandles

  Informasjon om pasienter lagres i elektronisk pasientjournal. Pasienter henvist før 01.01.19 kan også ha papirjournal. Dette er forskriftsmessig oppbevart i låsbare skap. Pasientjournalen inneholder informasjon om navn, fødselsnummer og kontaktinformasjon, samt opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt pasienten og andre forhold som kan være av betydning for helsehjelpen.

  Hvilke personopplysninger som behandles, vurderes ut ifra hvilke personopplysninger som er nødvendige for å foreta en undersøkelse og behandling. Informasjon om deg som er samlet inn til et bestemt formål, kan som hovedregel ikke brukes til andre formål uten ditt samtykke. Gjenbruk av opplysningene kan brukes til kvalitetssikringsformål og til andre formål som ikke er uforenelig med det opprinnelige formålet.

  Alle ansatte som gir medisinsk behandling, også studenter, er underlagt taushetsplikt.

  Opplysninger blir innhentet i form av samtaler, undersøkelser, behandling, observasjoner o.l. Opplysninger kan også bli samlet inn fra andre behandlere, for eksempel fastlege eller sykehus, eller fra pårørende. For at klinikken skal kunne hente inn informasjon fra andre kreves samtykke.

  Opplysninger som er registrert om pasienter ved klinikken, utleveres som hovedregel kun etter samtykke. Vi vil likevel dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, for eksempel ved tilsyn.

 • Sikkerheten ved behandlingen av personopplysninger

  Blå Kors tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang.

  Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant for å fremme bevissthet om våre retningslinjer og rutiner for personvern.

  Det er strenge regler for hvordan en pasientjournal skal behandles, oppbevares og hvem som kan ha tilgang til den. Pasientjournaler er lagret elektronisk på terminalservere i Citrix sikker sone som ikke er har tilgang til Internett, eller i tilsvarende sikre løsninger. Studenter har begrenset tilgang til pasientjournaler og tilgang er begrenset til den perioden de har praksis hos virksomheten.

  Personopplysninger som behandles av virksomheten lagres i Norge. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

  Bruk av databehandlere

  Blå Kors inngår databehandleravtale med alle som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

  Hvor lenge bevares pasienters personopplysninger? Pasientjournaler oppbevares i 10 år etter pasientens død, og sendes deretter Norsk helsearkiv.

 • Pasientens rettigheter

  Du har rett til innsyn, retting og sletting av personopplysninger i henhold til personvern- og helselovgivningen. Videre har du på visse vilkår rett til begrensning av behandlingen og til å protestere.

  I tillegg har du rett til dataportabilitet. Retten til å kreve sletting gjelder ikke når det er en rettslig plikt som pålegger oss å bevare personopplysningene. Vi kan for eksempel svært sjeldent slette opplysninger i pasientjournaler. Retten til retting vil vanligvis ivaretas i pasientjournal, ved at du gis mulighet til å komme med supplerende opplysninger.

  Du kan til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger, med den følge at virksomheten må slette personopplysninger som blir behandlet med grunnlag i samtykket.

  Du har rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

 • Kontaktinformasjon

  Spørsmål eller henvendelser om håndheving av dine rettigheter kan rettes til den virksomhet du er i eller har vært til behandling hos. E-post kan være sårbare for dataangrep. Husk derfor å ikke skrive sensitive opplysninger i e-post.

  Blå Kors Øst blakorsost@blakors.no

  Storgata 38, 0182 Oslo

   

  Blå Kors Lade Behandlingssenter post@ladebs.no

  Lade Allé, 7041 Trondheim

   

  Blå Kors Borgestadklinikken info@borgestadklinikken.no

  Postboks 1, Sentrum, 3701 Skien

   

  Blå Kors Haugaland A-senter post.haugaland.a-senter@bk-vest.no

  Haraldsgata 16, 5528 Haugesund

   

  Blå Kors Loland Behandlingssenter

  Lolandsveien 39, 4715 Øvrebø

   

  Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Personopplysninger ved bruk av tjenester i Divisjon Barn- Omsorg og Frivillighet

 • Blå Kors Ferier

  Blå Kors Ferier

  Virksomhetsleder i Blå Kors Ferier er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som gjelder søkere, givere, deltakere, samarbeidspartnere og tidgivere. Hos Blå Kors Ferier har du mulighet til å søke på ferier og dagsturer.

  I tilknytning til dette ber vi om personopplysninger. Disse personopplysningene blir brukt til det formål å administrere søknadsprosessen. Blå Kors behandler alle opplysninger om våre søkere – navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, målgruppe og eventuelle allergier – strengt konfidensielt. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang.

  Opplysningene vi ber om brukes til å kunne ta en samlet vurdering av deltakere til våre ferier, og for å kunne målrettet tilpasse ferien for hvert enkelt behov. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8. Vi utleverer ikke personopplysninger til andre med mindre det er nødvendig i forbindelse med reservasjon av ferietilbud/aktiviteter. Kun helt nødvendige opplysninger blir eventuelt delt med våre samarbeidspartnere.

  Søknaden du har sendt inn og ellers unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen, også hos feriestedet du har deltatt.

  Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger som gjelder søknader til og deltakelse på Blå Kors Ferier kan gjøres til ferier@blakors.no.

 • Blå Kors Barnas Stasjon

  For å kunne tilby og gjennomføre lavterskeltilbud ved Blå Kors Barnas Stasjon, behandles navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse og informasjon om pårørende. I tillegg til alle relevante og nødvendige opplysninger for å kunne tilby hjelp, oppfylle dokumentasjonsplikt og utarbeide statistikk.

  Der det er nødvendig for tilpassing av tilbudet, kan vi også behandle opplysninger om allergier og diagnoser og andre helseutfordringer. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke. Dersom det oppstår situasjoner som vi er pålagt å melde fra om til barnevernet, vil vi gi en beskrivelse av situasjonen og hvem de involverte er til barnevernet. Det rettslige grunnlaget er oppfyllelse av en rettslig plikt.

  Behandlingsansvarlig: Benita Christensen

 • Blå Kors Boligtiltak

  For å kunne tilby brukere bolig og i noen tilfeller følge opp beboeren, vil vi behandle navn, personnummer, kontaktinformasjon, medikamentbruk, diagnoser, rusavhengighet, adferd, boevne, økonomiske/sosiale forhold og eventuell husleiekontrakt. Det rettslige grunnlaget vil vanligvis være oppfyllelse av avtale med beboeren.

  I noen tilfeller utfører vi denne tjenesten på vegne av kommunen, og det kan da være kommunen som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. For langtidsboende kan vi også registrere opplysninger om medikamentbruk, diagnoser og rusavhengighet for å følge opp beboerens livsmestring og ivareta beboerens sikkerhet dersom det oppstår behov for helsehjelp.

  For langtidsboende kan vi også oppbevare post dersom beboeren har samtykket til det, for å forhindre at denne kommer på avveie. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er samtykke.

  For å kunne ivareta beboernes sikkerhet og verdier og Blå Kors sine verdier, bruker vi adgangskontrollsystemer som registrerer passeringer og kameraovervåking utenfor flere av våre bosentre. Det rettslige grunnlaget for disse behandlingsaktivitetene er henholdsvis oppfyllelse av avtale og ivaretakelse av en berettiget interesse. Den berettigede interessen vi vil ivareta er vår interesse i å sørge for tilstrekkelig sikkerhet for beboernes og å ivareta beboerne og Blå Kors sine verdier.
  Behandlingsansvarlig: Trond Karlsen

 • Blå Kors Kompasset

  For å kunne tilby brukere av Kompasset helsehjelp, samler vi inn navn, opplysninger som fylles inn i kontaktskjemaet og mobilnummeret til søkere. For søkere som tilbys helsehjelp, samler vi også inn kjønn, personnummer, nærmeste pårørende, alle relevante og nødvendige helseopplysninger for å kunne tilby forsvarlig helsehjelp, oppfylle dokumentasjonsplikten og utarbeide statistikk. De rettslige grunnlagene for behandlingen av personopplysninger er samtykke og oppfyllelse av en rettslig plikt Blå Kors er underlagt.

  Behandlingsansvarlig: Frøydis Eidheim

 • Blå Kors Steg for Steg

  For å kunne gi bistand til brukere av Steg for Steg, samler vi inn navn, kontaktinformasjon og opplysninger fra kartleggingsskjema. Vi utarbeider også en tiltaksplan for brukeren. Det rettslige grunnlaget er oppfyllelse av avtale.

  Behandlingsansvarlig: Stig Søderstrøm

 • Blå Kors Gatenære tiltak

  For brukere av Gatenære tiltak behandler vi opplysninger om navn, rus- og bosituasjon og målgruppe for å kunne gi og administrere sosial bistand. Det rettslige grunnlaget er oppfyllelse av avtale.

  For brukere som velger å benytte sosionomtjenester behandler vi også diagnose, livssituasjon, behov for sosialbistand og eventuelle andre opplysninger som trengs for å bistå brukeren for å kunne yte denne tjenesten. Det rettslige grunnlaget er samtykke.

  Dersom brukeren samtykker til det, kan slike opplysninger deles med andre Blå Kors virksomheter, kommunen og aktører i helsetjenesten.

  Vi kan også ta bilder av brukere og bruke disse til intern eller ekstern markedsføring dersom brukeren har samtykket til slik bruk. Det rettslige grunnlaget er da samtykke.

  Behandlingsansvarlig: Jostein Hågan

   

 • Tidgiver (Frivillighet)

  CRM

  Vi håndterer personopplysninger om våre tidgivere i CRM-systemet Mobilise. Personopplysningene behandles med grunnlag i et informert samtykke (GDPR artikkel 6 (1)(a)). En databehandleravtale mellom Blå Kors Norge og Mobilise regulerer hvordan opplysningene om deg kan behandles. Blå Kors Norge opptrer som databehandler overfor noen selvstendige juridiske enheter, og her det er utarbeidet databehandleravtaler som regulerer behandling av tidgivers personopplysninger.

  Frivillige kan melde sin interesse som Tidgiver på blakors.no. Vi ber om navn, fødselsdato, kjønn, adresse, mobil og epost, stedstilhørighet og eventuelt interesseområde. Formålet med behandlingen av personopplysningene er å tilrettelegge for videre kommunikasjon og oppfylle avtalen med Tidgiver. Opplysningene lagres i database med tilgangsbegrensning. Godkjent Tidgiver har tilgang på MinSide, der samtykker og kontaktinfo kan endres av Tidgiver.

  Administrator ved Blå Kors Hovedkontor mottar tidgiversøknader fra blakors.no. Søknadene fordeles til tidgiveransvarlig i ønsket virksomhet, som overtar ansvaret for tidgiveren. I tilfeller der Tidgiver ønsker å bidra i Kristiansand, Bergen og Fredrikstad, sendes søknaden direkte til tidgiveransvarlig, som overtar ansvaret for videre kontakt.

  I aktiviteter hvor politiattest er nødvendig, innhentes dette av Tidgiveransvarlig i virksomheten. Attesten oppbevares ikke av Blå Kors, men dato for fremvist attest lagres. I noen tilfeller ber vi deg oppgi personopplysninger og opplysninger om din rolle som frivillig for å utbetale refusjoner på dine utlegg og reisekostnader i forbindelse med frivilligaktivitet. Vi oppbevarer signert kontrakt innelåst, med begrenset tilgang.

  Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger og samtykker knyttet til tidgivere kan gjøres til giver@blakors.no. Har du noen spørsmål eller innsigelser til virksomhetens behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernombudet personvern@blakors.no.

Medlem og Giver i Blå Kors

 • Medlem

  CRM

  Vi håndterer personopplysninger om våre medlemmer i CRM-systemet Tindra, levert av Profundo. Rettslig grunnlag er informert samtykke (GDPR artikkel 6 (1)(a)). En sentral databehandleravtale med Profundo regulerer hvordan opplysningene om deg kan behandles.

  Blå Kors Norge opptrer som databehandler overfor selvstendige juridiske enheter i Blå Kors som benytter Tindra. I disse tilfellene er det utarbeidet databehandleravtaler som regulerer behandling av medlemmers personopplysninger.

  Personopplysninger som behandles når du er medlem i Blå Kors, er navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, e-postadresse og tilknytning til lokalforening.

  Opplysningene brukes til å oppfylle avtalen med deg som medlem i henhold til Blå Kors sine vedtekter, og oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser. Dersom du har samtykket til det, bruker vi din kontaktinfo til å informere om Blå Kors sitt arbeid og eventuelle givermuligheter.

  Vi oppdaterer jevnlig våre adresser mot offentlig tilgjengelige kilder som Bisnode. Blå Kors oppfyller de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering av reservasjoner mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund.

  Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med eventuelt unntak av lokalforeningen du tilhører. Dine personopplysninger slettes eller anonymiseres når det ikke lenger er grunnlag for å behandle dem. Normalt etter tre år uten ytterligere aktivitet eller samtykke.

  Blå Kors Ung

  Ungdomsmedlemskap i Blå Kors gjelder opp til 26 år. Vi håndterer personopplysninger om våre ungdomsmedlemmer i en Lokallagsmodul, levert av Profundo.

  Personopplysninger som behandles når du er ungdomsmedlem i Blå Kors, er navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, e-postadresse og tilknytning til lokalforening. Opplysningene brukes til å oppfylle avtalen med deg som medlem i henhold til Blå Kors sine vedtekter, og oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser.

 • Giver

  CRM

  Vi håndterer personopplysninger om våre givere i CRM-systemet Tindra, levert av Profundo. Personopplysningene behandles med grunnlag i et informert samtykke (GDPR artikkel 6 (1)(a)).

  En sentral databehandleravtale med Profundo regulerer hvordan opplysningene om deg kan behandles. Vi oppdaterer jevnlig våre adresser mot offentlig tilgjengelige kilder som Bisnode. Blå Kors oppfyller de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering av reservasjoner mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund.

  Personopplysninger som behandles når du er giver i Blå Kors, er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kontonummer, fødselsnummer (for skattefritak, frivillig) og bidrag som er gitt.

  Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med deg som giver, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov og til å gi deg informasjon om innsamling av midler for Blå Kors. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8.

  Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med unntak av (frivillig) innrapportering av skattefradrag eller ved bruk av en bedrift som utfører tjenester på vegne av oss. Eksempler på det siste er Telemarketing.

  En slik aktivitet reguleres i en databehandleravtale mellom leverandøren og Blå Kors Norge. Denne sikrer trygg behandling av dine personopplysninger, og at kontakten er i henhold til dine ønsker.

  Det er bare dersom du har samtykket til å bli kontaktet av Blå Kors, eller ikke aktivt sagt nei til å bli kontaktet av oss, at du kan motta henvendelser fra oss med forespørsler om evaluering, og generell giverpleie (øke eller tilpasse ditt beløp, endre betalingsmåte).

  Det rettslige grunnlaget for dette er samtykke (GDPR artikkel 6 (1)(a)) eller berettiget interesse (GDPR artikkel 6 (1)(f)). Du kan når som helst kontakte oss for å tilpasse din kommunikasjon på giver@blakors.no.

  Dine personopplysninger slettes eller anonymiseres når det ikke lenger er grunnlag for å behandle dem. Normalt etter tre år uten ytterligere aktivitet eller samtykke.

Rekruttering, sikkerhet og adgangskontroll

 • Hvordan behandles dine personopplysninger ved rekruttering

  For å rekruttere nye medarbeidere, behandler vi personopplysninger som personalia, søknad, CV, utdanning og referanser om jobbsøkere. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er at det er nødvendig for å kunne inngå en arbeidsavtale med jobbsøkeren på et senere tidspunkt. Det er virksomheten som rekrutterer nye medarbeidere som er ansvarlig for personopplysningene.

  Behandling av personopplysninger for personaladministrasjon og oppfølging av ansatte:

  Vi behandler personopplysninger om ansatte i forbindelse med personaladministrasjon, herunder for administrasjon, utbetaling av lønn, innmelding i pensjons- og forsikringsordninger og oppfyllelse av våre rettslige plikter som arbeidsgiver.

  Personopplysningene som behandles er blant annet personalia, CV, arbeidstid og fravær, lønnsopplysninger, evalueringer, og navn og kontaktinformasjon til pårørende.

  Det rettslige grunnlaget for behandlingen er at det er nødvendig for å oppfylle arbeidsavtalen, nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt vi er underlagt eller fordi det er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i personaloppfølging. Det er virksomheten som den ansatte er tilknyttet, som er ansvarlig for den ansattes personopplysninger.

 • Sikkerhet og adgangskontroll

  Blå Kors Hovedkontor ligger i Storgata 38, 0182 Oslo. Adgangskontrollsystemet i bygningen leveres av Stanley, og Blå Kors følger alle gjeldene prosedyrer til leverandør og lovverk. Adgangskontrollsystemet lagrer aktivitet i 3 mnd. Dataene kan kun nås og administreres av Blå Kors, eller av systemleverandør på oppdrag fra Blå Kors.

  Besøkssystemet i Storgata 38 er levert av onVisit. onVisit lagrer gjestenes fornavn, etternavn, telefonnummer, firma, ankomsttid, skiltnummer (om det benyttes parkering), avreisetid og hvem gjesten har besøkt.

  Gjester kan frivillig samtykke til å bli lagret til neste besøk. Dersom gjesten ikke samtykker, blir dataene anonymisert innen 30 dager. onVisit ivaretar gjestenes sikkerhet med en rekke datasikkerhetstiltak.

  Kameraovervåking gjøres av sikkerhetsmessige grunner for å forebygge og avdekke straffbare handlinger. Steder hvor det foregår videoovervåking er skiltet. Dette er levert av Stanley. Ved opphør av avtalen plikter databehandler å slette / destruere på en forsvarlig måte alle personopplysninger mottatt på vegne av kunden.

  Bilder og opptak fra kameraovervåking slettes automatisk i henhold til Datatilsynets retningslinjer. Data fra Kameraovervåkningen slettes etter 7 dager. Dersom det er sannsynlig at politiet vil begjære opptak utlevert, vil opptak kunne bli oppbevart i inntil 30 dager. Det er kun delegerte personer som har tilgang til kameraovervåkningen.

  Kantine i Storgata 38. Kassesystemet i kantinen eies av Unipos. Informasjon ved bruk av ansattkortet du kan benytte i kantinen, er bare tilgjengelig for et fåtall ansatte med behov for tilgang for å kunne yte teknisk bistand.

  Informasjonen er passordbeskyttet og de ansatte har signert en taushetserklæring. Informasjonen fra kantineordningen brukes kun i support- og rapporteringsøyemed til kunden, og blir ikke videreformidlet/solgt til noen tredjepart.

  Ved spørsmål, kontakt post@blakors.no.

Rettigheter og kontakt

 • Dine rettigheter

  Du har rett til innsyn, retting og sletting av personopplysninger i henhold til personvernlovgivningen. Videre har du på visse vilkår rett til begrensning av behandlingen og til å protestere. I tillegg har du rett til dataportabilitet.

  Du kan til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger, med den følge at Blå Kors må slette personopplysninger som blir behandlet med grunnlag i samtykket.

  Du har rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

  Spørsmål eller forespørsler om å utøve dine rettigheter kan rettes til post@blakors.no eller eventuelt per post til Blå Kors Norge, Storgata 38, Oslo. Vi vil besvare forespørsler så snart som mulig og senest innen en måned.

  Ved forespørsel om innsyn vil du få fremlagt en kopi av personopplysninger som Blå Kors behandler om deg. Dersom du ber om flere kopier, vil vi kunne kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene.

  Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

  Personvernombud

  Blå Kors Norge har utnevnt et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

  Har du noen spørsmål eller innsigelser til Blå Kors Norge sin behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernombudet på personvern@blakors.no.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktinformasjonen til Blå Kors Norge er:

  • Adresse: Storgata 38, Oslo
  • E-post: post@blakors.no
  • Telefon: 22 03 27 40
  • Org.nr.: 962 323 855

Hvis vi endrer denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

Siden er sist oppdatert 19.07.2021.