Aglo barne- og familiesenter

Blå Kors Aglo barne- og familiesenter er en heldøgns- institusjon for foreldre og barn. Senteret har to avdelinger.

Opphold ved familieavdelingen hjemles i Lov om barneverntjenester § 4-4, andre ledd, – frivillige hjelpetiltak for barn og barnefamilier.

Hovedoppgaven er å gi bistand til de kommunale barneverntjenester i saker som gjelder risikogravide og sped-/småbarnsfamilier innenfor barnevernets ansvarsområder.