Testamentere til din hjertesak

Et testament sikrer at dine eiendeler og midler fordeles slik du ønsker. Det er derfor mange gode grunner til å skrive et testament. Å gi en gave til en ideell organisasjon, kan være én av dem.

Mange velger å gi en testamentarisk gave til en ideell organisasjon, og snakker åpent med sine nærmeste om sine ønsker. Dette bidrar til å skape forståelse, og luker bort kilder til uenighet. Nå og i fremtiden.

Hvorfor gi arven til Blå Kors?

For Blå Kors er en testamentariske gave og arv et kjærkomment tilskudd til vårt arbeid. Dette kan bety at vi kan gjøre en større innsats for barn og unge som vokser opp i sårbare livssituasjoner, og personer som på grunn av avhengighet sliter med å få et trygt liv.

Alt for mange i Norge står, av ulike årsaker, utenfor fellesskapet. Det kan være på grunn av alkohol, rus, sykdom eller lav inntekst. Utenforskap leder ofte til sårbarhet, og sårbare barn og familier opplever ofte utenforskap. Det er derfor en ond sirkel.

I Blå Kors jobber vi hver dag med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn, unge og familier som har det tøft. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors jobber med behandling og oppfølging etter behandling. I over hundre år har vi gjort en innsats for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet. Din gave går til tiltak som hjelper!

Arvinger

I Norge fordeles arv på grunnlag av ekteskap, slektskap eller testament. Arveloven deler slektskapet inn i tre arvegangsklasser:

 • Første arvegangsklasse er barn, barnebarn og deres barn, osv. Dette er dine livsarvinger.
 • Andre arvegangsklasse er foreldre, søsken og dine søskens barn, osv.
 • Tredje arvegangsklasse er besteforeldre, onkler, tanter, fettere og kusiner. Fettere og kusiners barn arver ikke.

Advokatens gode råd til deg som skal skrive testament

Jacob Winderen Lindegaard er senioradvokat hos Kvale Advokatfirma. Han har bred erfaring innen arv og generasjonsskifte, og møter ofte problemstillinger rundt dette temaet

– Ved å opprette et testament, gir du faktisk deg selv muligheten til å la dine arvinger høre din vilje en siste gang. Samtidig gjør du det kanskje også lettere for dem å bearbeide sorgen, forklarer Lindegaard.

 • 1. Få en oversikt over verdiene dine

  Begynn med å sette opp en oversikt over hus og eiendom, bankinnskudd, verdipapirer og eventuelt løsere som f.eks. smykker, møbler og kunst. Der det er mulig, kan du sette en omtrentlig verdi.

 • 2. Snakk med dine nærmeste

  Ved å ta en prat med dine nærmeste kan du bidra til å sikre at testamentet ikke bare blir i henhold til dine ønsker – men også i henhold til andres ønsker. Det kan være at en gjenstand med stor affeksjonsverdi for én arving, kan bety mindre for en annen, eller at et barn har fått mer økonomisk hjelp i en etableringsfase enn et annet.

  Ønsker du for eksempel å gi en gave til en veldedig organisasjon gjennom testamentet, kan det være fint å forklare hvorfor du ønsker å gjøre dette.

 • 3. Fordel verdiene dine

  Skriv testamentet der du angir hvem som skal ha hva. Det er viktig å huske på at det kan gå mange år fra testamentet skrives til det skal brukes, og verdiene kan endre seg betydelig i den perioden. På grunn av verdisvingninger er det lurt å angi hva de enkelte skal ha i prosenter.

 • 4. Skaff to vitner

  Testamentet må undertegnes av deg og bevitnes av to personer som begge er fylt 18 år. Vitnene må være habile, det vil si at de må ikke selv være arvinger i henhold til testamentet eller være i slekt med eller nærstående til noen som er det.

  De må heller ikke være ansatt hos noen som er arving etter testamentet. Vitnene må vite at det er et testament, men behøver ikke kjenne innholdet. Du som skriver ditt testament må undertegne i samtidig påsyn av begge vitnene.

 • 5. Sørg for trygg oppbevaring

  Den sikreste formen for oppbevaring av testamentet ditt er å levere det til tingretten. Da sikrer du deg både mot at det holdes tilbake eller at ingen er oppmerksom på dokumentet den dagen arven skal fordeles.

  Testamentet blir da registrert i et landsdekkende register, og tingretten gir beskjed om testamentet til de tilgodesette etter at testator er død. Endrer du testamentet helt eller delvis bør også det endrede testamentet sendes til tingretten.

(Kilde: Det gode testament/Norges innsamlingsråd)

Dette bør du vite om arv

En livsarving vil likevel ikke ha krav på en høyere pliktdelsarv enn kr 1.000.000,-. Beløpsgrensen på kr 1.000.000 gjelder for hvert barns linje, men likevel slik at hvert barnebarn får minst kr 200.000 hvis første generasjon av arvinger har falt fra før foreldregenerasjonene (arvelatergenerasjonen).

I ny arvelov, som ble vedtatt i mai 2019, med antatt ikrafttredelsestidspunkt 01.07.2020 (iht. Oslo byfogdembetets internettside), så økes maksimal pliktdelsarv til 15 G (Folketrygdens Grunnbeløp). Dette utgjør i dag ca kr 1.500.000.

Hvis du ikke har livsarvinger, har ektefelle/partner krav på halvparten. Slektsarvingene (andre og tredje arvegangsklasse) er automatiske arvinger, hvis du ikke etterlater deg ektefelle/partner eller livsarvinger.

Dersom du ikke har arvinger i henhold til arveloven og ikke har opprettet et testament, arver staten, gjennom et fond som deler ut penger til frivillige organisasjoner og deres arbeid for barn og unge, alt du etterlater deg.

Den delen som overstiger pliktdelsarven og gjenlevende ektefelles minstearv på 4 eller 6 G kan fordeles fritt gjennom et testament. Du kan velge å gi til samboer, slektninger, venner og allmennyttige formål.

Etter hvert som samfunnets familiestrukturer har endret seg, har også tradisjonene rundt arv gjennomgått en utvikling. Samboere har for eksempel begrensede rettigheter, og det kan være fornuftig å opprette et gjensidig testament for å sikre begge parter.

Hos par hvor en eller begge har barn som ikke er parets felles barn, betegnes disse barna som særkullsbarn. Når særkullsbarnas mor eller far faller bort, har de arverett etter sine biologiske foreldre eller adoptivforeldre på lik linje med parets felles barn.

(Kilde: Det gode testament/Norges innsamlingsråd)

Huskeliste når du skriver et testament

Et testament har noen krav vi kaller formkrav som må oppfylles for at testamentet skal være gyldig. Her kommer noen punkter du må huske på:

 • Testamentet skal være skriftlig.
 • Det må fremgå av testamentet hvem som skal arve, og hva den enkelte skal arve.
 • Testamentet skal gjengi din frie vilje.
 • Du må være ved full sans og samling når du undertegner. Det betyr at du ikke kan være beruset, påvirket av medisiner eller i psykisk ubalanse.
 • Testamentet bør dateres. Dette er spesielt viktig hvis det er noen som helst mulighet for at testamentet kan bli endret senere.
 • To vitner må sammen være til stede når du undertegner testamentet (eller vedkjenner deg din tidligere underskrift).
 • Vitnene, eller nære slektninger av dem, kan ikke bli tilgodesett i testamentet. Vitnene må være over 18 år og myndige.
 • Vitnene må vite at det er et testament, men de trenger ikke å lese innholdet eller vite hva som står der.
 • Hvis du har skrevet et testament tidligere, bør du skrive at det eldre testamentet tilbakekalles, og at kun det nye skal gjelde.
 • Husk at kroneverdien endres over tid, så det kan være mer hensiktsmessig å gi en brøk eller en prosent av dine verdier, enn å gi et fast beløp.

Det gode testament

Blå Kors samarbeider med Norges Innsamlingsråd og 40 andre organisasjoner om å løfte frem temaer rundt testamentariske gaver og arv. Les mer om Det gode testament.

Trenger du hjelp med å skrive et testament?

 • Det er strenge krav til hvordan testamenter må utformes. Ta kontakt med en advokat om du er usikker
 • Dersom du sitter i uskiftet bo etter avdød ektefelle, bør du uansett kontakte advokat
 • Vi legger stor vekt på å gjøre opp boet på en respektfull måte, i tråd med dine ønsker slik de er nedfelt i testamentet
 • Vi sørger alltid for at alle utgifter blir betalt og at gravminnet er sikret med gravstein, blomster og stell av graven for hele gravens festetid, hvis ikke du i testamentet selv har bestemt noe annet

Overføring av arven til Blå Kors

Ønsker du å tilgodese Blå Kors i ditt testamente eller har spørsmål om arv, er du velkommen til å ta en uforpliktende samtale med oss. Du kan ringe Blå Kors på 22 03 27 40 eller sende en e-post til giver@blakors.no. Husk å ikke skrive sensitive opplysninger i mailen.

Til de som gjør opp dødsboet: Overføringen merkes med avdødes navn og settes inn på vårt kontonummer 3201.52.74165

Innsamlingskontrollen

Blå Kors er medlem av Innsamlingskontrollen. Dette er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar givernes interesser.

Stiftelsen kontrollerer at utgiftene våre holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at vi til en hver tid følger organisasjonens regelverk for innsamlede midler.