Har du opplevd problemer med pengespill?

Ved å delta i et forskningsintervju, kan du hjelpe mange andre som strever med pengespill. Du vil ikke kunne gjenkjennes i materiale som publiseres. Under følger mer informasjon om forskningsprosjektet og hva deltakelse innebærer.

Formålet

Vi ønsker å finne ut hvorfor de fleste av de som opplever problemer med pengespill, ikke mottar behandling for dette i helsevesenet.

Dette prosjektet er et forskningssamarbeid mellom KORUS Øst og Blå Kors Øst. Vi ønsker å intervjue aktuelle deltakere om deres erfaringer med pengespill og hva de tror kan bidra til at færre får problemer med pengespill.

Vi vil både snakke med deg som har og deg som ikke har mottatt behandling eller hjelp for problemer med pengespill. Uavhengig av hvor du bor, håper vi at du vil delta.

Hva betyr det for deg å delta?

Deltakelse innebærer at du stiller til et fysisk eller digitalt intervju som tar omtrent 1 time, på et tidspunkt som passer for deg. Du velger selv hvilke spørsmål du vil svare på. Dersom du samtykker til det, vil vi ta lydopptak av intervjuet.

Hvis du har mulighet til å hjelpe oss, kan du ta kontakt med en av forskerne. Se kontaktinformasjon nederst.

Det er frivillig å delta i studien

Ønsker du å delta frivillig i studien trenger vi ditt samtykke. Det gir du ved å signere en samtykkeerklæring i forkant av intervjuet. Dersom du ønsker å delta i et oppfølgingsintervju etter 1 år, signerer du et eget samtykke til dette i forkant av intervjuet. Det er også mulig å gi et muntlig samtykke.

Du kan når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du trekker ditt samtykke tilbake. Dersom du trekker ditt samtykke, vil all informasjon om deg i forskningsprosjektet bli slettet, hvis ikke informasjonen allerede er benyttet i publisert materiale.

Hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Forskningsprosjektet gjennomføres i samsvar med personvernlovverket og har blitt vurdert og godkjent av ansvarlig personvernombud i Blå Kors og KORUS Øst/Sykehuset Innlandet. Vi behandler kun informasjon om deg dersom du har samtykker ved å skrive under på samtykkeerklæringen i forkant av intervjuet.

Det er kun de medvirkende i forskningsprosjektet som vil ha tilgang til din informasjon. All informasjon om deg behandles fortrolig og lagres på en forsvarlig måte. Dine kontaktopplysninger erstattes med en kode som lagres på en egen liste og adskilt fra de nedskrevne intervjuene. Du som enkeltperson vil ikke gjenkjennes i de nedskrevne intervjuene eller i publikasjoner fra forskningsprosjektet.

All informasjon om deg blir anonymisert eller slettet innen forskningsprosjektet avsluttes, som etter planen er ved utgangen av 2028.

Dine rettigheter:

Så lenge vi har opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson, har du rett til:

  • Innsyn i hvilke opplysninger vi har om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene.
  • Rettet opplysninger om deg som er feil eller misvisende.
  • Slettet personopplysninger om deg.
  • Sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål om forskningsprosjektet, vil trekke tilbake ditt samtykke eller få opplysningene om deg slettet, kan du ta kontakt med én av de medvirkende i forskningsprosjektet – Dagny, Niri eller Stian – eller ansvarlig personvernombud:

  • Personvernombud for Blå Kors Norge, advokatfullmektig Elin Marie Fjeldberg, kan kontaktes på epost (personvern@blakors.no) eller telefon (958 48 414)
  • Ansvarlig personvernombud for KORUS Øst, Birgit Hovde, kan kontaktes på epost (personvernombud@sykehuset-innlandet.no) eller telefon (936 422 75)

Dagny A. Johannessen

Forsker
+47 934 41 516

Niri Talberg
Spesialrådgiver og forsker på KORUS Øst
niri@sykehuset-innlandet.no
+47 980 66 451

Stian Overå
Spesialrådgiver og forsker på KORUS Øst
stian.overa@sykehuset-innlandet.no
+47 918 04 606