Narkotikapolitisk plattform

Narkotikabruk kan gi mange negative konsekvenser for den enkelte, menneskene rundt og samfunnet. Å forebygge at mennesker utvikler rusmiddelproblem gir stor gevinst, både i et helse- og et samfunnsøkonomisk perspektiv. Blå Kors vil bidra til en kunnskapsbasert ruspolitikk i Norge, og sikre at mange tiårs erfaring blir brukt til å utforme en politikk som virker forebyggende.

Utsatte og sårbare grupper   

Noen mennesker er mer sårbare enn andre for å få problemer med rusmidler. Det kan skyldes sosiale rammer som skaper sårbarhet, men også biologiske faktorer eller ulike kombinasjoner av disse. Tidlig hjelp til personer i risikosonen er effektivt og vesentlig bidrag til forebygging av narkotikaproblemer. 

Forbudets betydning og hvordan lovbrudd bør møtes

Blå Kors støtter en rusreform med hovedintensjon om å gå fra straff til hjelp. Alle mennesker skal behandles med verdighet og samfunnet må jobbe for å fjerne stigma og fordommer overfor mennesker med rusmiddelavhengighet. Forebygging må alltid prioriteres. Blå Kors frykter konsekvensene av at unge slipper straff for små doser til eget bruk, og mener det er nødvendig med en løsning for å kunne reagere ulikt på unge førstegangsbrukere og mennesker som har mer alvorlige og sammensatte rusmiddelproblem.

Blå Kors mener:

  • Det skal fortsatt være forbud mot bruk og besittelse av narkotiske midler.   
  • Hovedmålet i en fremtidig rusreform er å sørge for en bedre livssituasjon for personer med rusmiddelproblemer og at rusmiddelbruk holdes lav.
  • Brudd på forbud mot bruk og besittelse skal møtes med reaksjoner, for å bevare forbudets allmennpreventive effekt.
  • Det er essensielt å beholde dagens regulering av cannabis fordi vi frykter at en legalisering vil føre til at flere får problemer. Forbudet begrenser tilgjengelighet og gir et tydelig signal til potensielle brukere og deres pårørende om at cannabis er et skadelig stoff.
  • Personer med rusmiddelproblemer skal ikke møtes med bøter eller fengsel for bruk og besittelse av narkotika, men med helserettede tiltak.     
  • Ungdom som blir avdekket for bruk og besittelse av narkotika må få en forpliktende og helhetlig oppfølging, uavhengig av hvor i landet de bor.  
  • Foreldre/foresatte må involveres i oppfølgingen av ungdom som bruker rusmidler.  
  • Politiet må sikres, men også selv utvikle riktige og bedre verktøy og få økte ressurser til forebygging og tidlig innsats.   
  • Det trengs øremerkede ressurser til oppfølging i kommunene.  
  • Det må iverksettes evaluering og uavhengig følgeforskning fra første dag på effektene av en reform.