Boligsosiale utfordringer

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik inviterte til innspillsmøte 4. mai 2023 om de de boligsosiale utfordringene.

I Hurdalsplattformen er det signalisert at regjeringen vil gi Husbanken en større rolle og et bredere samfunnsoppdrag enn i dag, for at alle skal bo godt og trygt.

Det står også at Husbanken skal hjelpe flere med å skaffe seg og beholde eget bosted, og at regjeringen skal jobbe for å sikre rettigheter og boforhold for leietakere.

Blå Kors deler denne visjonen og satsingen, og ser frem til en forsterket innsats!

Stortingsmelding om boligpolitikk

Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om en helhetlig boligpolitikk, der kommunene vil få en styrket rolle i arbeidet med å utjevne sosiale og geografiske forskjeller i boligmarkedet.

Blå Kors mener det er viktig å bygge på erfaringene og løsningene som ideelle organisasjoner har på det boligsosiale området, og i sterkere grad enn i dag, gi ideelle organisasjoner en styrket rolle.

Blå Kors ønsker å bidra til tettere samarbeid med kommunene i innsatsen framover med de boligsosiale utfordringene. Myndighetene må tilrettelegge for tverrsektoriell samhandling og samskaping om robuste, treffsikre og bærekraftige løsninger på den komplekse utfordringen som boligsosiale utfordringer representerer for våre kommuner.

Vi trenger en modell for samskaping som bidrar til å etablere flere gode boliger i trygge omgivelser, med systematisk og differensiert oppfølging i boligen. Tjenestene må være treffsikre og møte reelle behov hos både kommune, ansatte og lokalsamfunn.

Utfordringsbildet

For mer enn 20 år siden, i starten på arbeidet med boligsosiale handlingsplaner i kommunene og etableringen av «prosjekt Bostedsløse», var visjonen til storting og regjering at en skulle bekjempe og forebygge ny bostedsløshet.

Årene har gått, mye godt arbeid og ressurser er lagt ned i ulike prosjekter, men dessverre er fortsatt om lag 4 200 personer i Norge enten i midlertidig botilbud eller er helt bostedsløse! Investering og etablering av gode boliger i trygge og gode bomiljøer går for sakte.

Husbankens boligsosiale monitor viser at det er 895 husholdninger som bor i midlertidige botilbud i mer enn tre måneder, og det er en liten stigning siden 2017 (+ ca. 100). Bostedsløse som ikke disponerer egen eid eller leid bolig er 3 325, noe som har vært relativt stabilt de siste årene.

Blå Kors tror det kan være mørketall her.

Brukerundersøkelsen (2022) fra Blå Kors gatenært Oslo, et tilbud for personer som sliter med rus og/eller er bostedsløse, viser at

 • 35 prosent av gjestene ikke har vært i kontakt med NAV siste 12 månedene,
 • 22 prosent av gjestene våre svarer at de er uten fast bopel, og
 • 16 prosent sier de bor i midlertidig botilbud.

Ideelle organisasjoner er i kontakt med mange som bor i midlertidige botilbud eller er bostedsløse. Vi står svært nær for å kunne bistå med å skaffe bolig, følge opp i bolig og tilby boligskole. Vi har god kompetanse og erfaring innenfor feltet. Ideelle organisasjoner skaper mangfold i velferdstilbudet, men brukes ikke optimalt i kommune-Norge. Med større tilgang til boliger så kan vi dekke behovet.

Lånerenter har økt betydelig det siste året, og ser ut til å øke videre. Det er usikre utsikter knyttet til fremtidige strøm- og energikostnader. Boligprisene spås å øke på grunn av redusert boligbygging, og på tross av renteøkning. Kjøpekraften avtar. Dette bidrar ikke til at vanskeligstilte på boligmarkedet kan se lettere på muligheten for å få seg en god og verdig bolig og et hjem de nærmeste årene.

Forslag til løsninger

 • Det bør settes en «nullvisjon» for bostedsløshet. Alle skal ha (tilbud om) et godt, trygt og varig sted å bo innen 2027.
 • Husbankens verktøykasse må tilpasses nullvisjonen. Finansieringsordningene må revideres og forbedres. Det må utvikles boligmodeller som er mer tilpasset individuelle behov. Ideelle organisasjoner må på selvstendig grunnlag få tilgang til husbankens verktøykasse.
 • Blå Kors mener bostøtteordningen må styrkes slik at husstander med lav inntekt og høye boutgifter har en egnet og varig bolig.
 • Vi ser at en del utleiere skygger unna når de hører snakk om «NAV garanti». Hjelp til depositum fra NAV kan gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet.
 • Offentlige anskaffelser må forbeholdes ideelle aktører både når det gjelder tildelingsavtaler i forbindelse med etablering, og behov for utleieboliger og drift av boliger, samt anskaffelser av øvrige helse- og velferdstjenester.
 • En bolig i seg selv er ikke nok. Blå Kors erfarer at systematisk, individuell og oppfølging over tid i boligen, er de viktigste elementene for å kunne lykkes på boligmarkedet for målgruppen.
 • Ideelle aktører må få en tydeligere og mer selvstendig rolle i ny boligstrategi/stortingsmelding. Blå Kors ber om at det etableres et eget prosjekt hvor ideelle aktører får en mer selvstendig rolle i bygging og etablering av ulike boligløsninger med oppfølging av vanskeligstilte på boligmarkedet. Prosjektet må ha en tidshorisont på 8-10 år. Samskaping med bostedsløse, kommunene, næringslivet og andre aktører, samt frivillig innsats er viktige premisser i prosjektet. La oss bygge den ideelle boligen!
 • Frivillig innsats må verdsettes og benyttes i større grad enn i dag.  Blå Kors’ frivillige, kalt tidgivere, kan bidra med nødvendig «hverdagskompetanse» eller «livsmestringskompetanse» som ruster den enkelte til å etablere et hjem de trives i, slik vi allerede gjør for å bistå folk inn i utdanning og arbeid. all fra SSB viser at frivillig arbeid bidro med en verdiskaping tilsvarende 75,7 milliarder kroner i 2017. Dette er en betydelig innsats fra sivilsamfunnet og kan være en viktig del av løsningen på norske kommuners bærekrafts utfordringer fremover. Blå Kors ønsker at det tilrettelegges for samskaping mellom kommuner og ideell sektor med formål om å skape samfunnsverdi og løse bærekrafts utfordringer innenfor bolig sosialt arbeide.
 • Blå Kors mener at ideelle aktører har vanskeligere tilgang til investeringskapital enn private aktører. For å utvikle nye tjenester er det viktig at det etableres en ekstern finansieringskilde i form av et innovasjonsfond for ideell sektor på helse- og velferdsområdet.
 • Samlokaliserte boliger med heldøgns bemanning er en nødvendig komponent i dagens rusomsorg for å kunne tilby trygghet, forutsigbarhet og forhindre utenforskap hos dem som ikke behersker en mer selvstendig boform.
 • Det bør stilles nasjonale krav til nødboliger tildelt etter sosialtjenesteloven § 27. Boligstandard, trygghet og maksimal botid bør defineres tydelig.
 • Det bør være en samfunnsmessig plikt å tilby egnet bolig, ikke bare medvirke til å fremskaffe bolig etter fengselsopphold eller langtids rusbehandling.