Det etiske rammeverket for Statens Pensjonsfond utland

Høringsinnspill fra Blå Kors

I 2019 ble det utnevnt et regjeringsoppnevnt utvalg, med mandat å vurdere de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond. Dette i lys av utviklingen siden retninglinjene ble etablert i 2004.

Utvalget som ble ledet av Ola Mestad, overleverte 15. juni utredningen «Verdier og ansvar – det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland» (NOU 2020: 7) til finansminister Jan Tore Sanner. Her kan du lese mer om hva Blå Kors mener om utredningen.

Generelle kommentarer

Overordnet mener Blå Kors at det er svært viktig med et etisk rammeverk for Statens Pensjonsfond utland og ønsker bred offentlig gjennomgang av retningslinjene velkommen.

Gode etiske retningslinjer og en konsekvent bruk av disse er en viktig del av Statens ensjonsfond utlands samfunnsansvar. Nå har det regjeringsoppnevnte etikkutvalget levert sin rapport om hvordan Oljefondets penger kan investeres mer etisk.

Vi støtter utvalgets generelle anbefaling om flere tiltak for å styrke arbeidet med de etiske retningslinjene. Dette vil omfatte at nye kriterier eller temaer kommer til, og et økt samspill for bedre samlet virkemiddelbruk. Blå Kors er derimot sterkt uenige i utvalgets vurderinger av alkohol.

Konklusjon

Statens Pensjonsfond utland har en rekke investeringer i alkoholindustrien, til en verdi av nær 116 milliarder kroner. Samtidig støtter Norge aktivt opp om FNs bærekraftsmål, inkludert helsemålene, og ønsker å bidra til å nå disse. Alkohol utgjør både et helse- og samfunnsproblem, og vi vil ikke nå FNs bærekraftsmål ved å fortsette å investere i en industri som utgjør en direkte trussel mot den globale folkehelsa.

Blå Kors mener derfor at våre pensjonspenger ikke skal investeres i en industri som jobber for å unngå at land i sør skal ha samme solidariske ruspolitikk som Norge.

Her finner du våre siste pressemeldinger.