Dette mener Blå Kors om nasjonal alkoholstrategi

En effektiv nasjonal strategi er nødvendig for å realisere Norges forpliktelser i WHOs globale handlingsplan, for forebygging og begrensning av ikke-smittsomme sykdommer.  

Blå Kors er tilfreds med at Helse- og omsorgsdepartementet inviterer til en bred innspillsrunde i arbeidet med å utarbeide en nasjonal alkoholstrategi.

Alkovett angår alle i samfunnet som drikker alkohol, og ikke bare de med åpenbare alkoholproblemer. De viktigste virkemidlene er regulering av tilgjengelighet, pris, kunnskap og tidlig innsats.

Dette mener Blå Kors generelt:

  • Det må etableres en obligatorisk og standardisert merking av alkoholholdig drikke med ingrediensoversikt, næringsinnhold og helseinformasjon.   
  • Taxfree-ordningen bør avvikles både på flyplasser og ferger, sekundært sørge for at taxfree-salg overføres til Vinmonopolet.   
  • Det nasjonale forbudet mot alkoholreklame må opprettholdes.  
  • Promillegrensen til sjøs bør være på nivå med promillegrensen på vei, for å sikre liv og helse.    

Forebygging    

Å forebygge handler om å hindre at rusproblemer oppstår og utvikler seg. Da må det settes av nok ressurser til forebyggingsarbeid både lokalt og nasjonalt.  

  • Bevissthet og informasjonsarbeid knyttet til alkohol og barn bør styrkes.  
  • De alkoholfrie sonene i samfunnet bør beskyttes, eksempelvis at idrettsarrangementer er alkoholfrie.  
  • Forventning om at fokus på pårørende til personer med alkohol- og rusproblemer løftes frem i en ny nasjonal alkoholstrategi.  
  • Spesielt vil Blå Kors fremheve behovet for lavterskeltilbud hvor barn og unge selv kan ta kontakt, uten henvisning fra lege.   

Fra et behandlingsperspektiv  

En avgjørende forutsetning for å realisere strategien, er kunnskap om alkohol, negative helseeffekter og aktuelle tiltak for å behandle dem. Det er også viktig for å redusere stigma i samfunnet knyttet til mennesker med rusproblemer, slik at det kan være enklere å søke hjelp. Ikke minst å oppdage behovet for hjelpetiltak.  

Kunnskap som forutsetning

Mennesker med rusrelaterte problemer har etter vår erfaring, ofte blitt møtt med manglende kunnskap både om alkoholens faktiske skadevirkninger, og hvilke tiltak og behandlingstilbud som er tilgjengelige.  Det er fortsatt tabu og en rekke myter knyttet til det å ha et alkoholproblem.  

Blå Kors vil påpeke at helse- og sosialpersonell har en avgjørende rolle i å forebygge og begrense problemer og skader, som følge av alkohol og andre rusmidler. Det er nødvendig at utdanningen i større grad vektlegger kunnskap om rus- og avhengighet. Derfor mener vi at kunnskap er en forutsetning for en effektiv alkoholstrategi.

Helsetjenesten og alkoholproblemer   

Blå Kors erfarer at pasienter som kommer til rusbehandling innenfor spesialisthelsetjenesten, ofte har et mangeårig misbruk bak seg, som burde vært tatt tak i på et tidligere tidspunkt.    

For å kartlegge pasienters alkoholforbruk, måle promille eller langtidsforbruk av alkohol, har vi gode, validerte verktøy tilgjengelig. Blå Kors mener det må settes av tid til kompetansebygging, for systematisk å ta disse verktøyene i bruk.   

Blå Kors mener det er essensielt at kompetansen på avhengighet må økes i somatiske avdelinger.