Dette mener vi om regjeringens forslag til rusreform

Blå Kors støtter en rusreform med hovedintensjon om å gå fra straff til hjelp. Rusavhengige trenger hjelp og behandling, ikke straff.

Vi er opptatt av at alle mennesker skal behandles med verdighet og at stigma og fordommer overfor mennesker med rusavhengighet bygges ned. Videre mener vi at norsk ruspolitikk må være kunnskapsbasert og at forebygging må stå helt sentralt.

Men, Blå Kors er imidlertid svært bekymret for de signaler vi får fra ungdomsmiljøer og deler av den alminnelige opinion. Mange oppfatter at det med forslaget vil være lov å bruke narkotiske midler i de mengder som regjeringen foreslår. Vi mener forslaget ikke godt nok tar inn over seg denne faren.

Holde fast ved det som fungerer

Norsk ruspolitikk er i all hovedsak en suksess. Vi har svært få som bruker narkotiske stoffer sammenliknet med andre europeiske land, og vi har jevnt over et godt lavterskel- og behandlingstilbud.

Vi må holde fast ved det som fungerer i denne politikken; forbud, tilgjengelighet, lav sosial aksept for bruk, helsevesenets behandlingstilbud og midler til forskning.

Samtidig skal vi videreutvikle de delene av feltet som kan forbedres. Men, grunnprinsippet i framtidens ruspolitikk bør stå fast; Det er alltid bedre å forebygge enn å
reparere.

Hovedinnvendinger til regjeringens forslag:

  • Forebyggende innsats gjennom forpliktende og helhetlig oppfølgingsløp for barn og
    unge, samt andre sårbare grupper, må styrkes betydelig.
  • Det må utredes bedre hvordan kommunene skal kunne følge opp og det er behov for øremerkede ressurser til oppfølging i kommunene. Rådgivningstjenesten trenger tydelige kompetansekrav.
  • Politiet må sikres riktige verktøy og det må utredes bedre.
  • Det er helt avgjørende at det iverksettes evaluering og uavhengig følgeforskning fra første dag på effektene av reformen.