Endringer i privatskoleloven – økt folkevalgt innflytelse

Regjeringen la 31. mars 2023 frem forslag til endringer i privatskoleloven. Forslaget handler om at det skal legges vesentlig vekt på uttalelsen fra vertskommune eller vertsfylkeskommunen ved søknader om nye skoler og driftsendringer ved eksisterende skoler. Utdannings- og forskningskomiteen behandler nå saken.

Blå Kors har seks videregående skoler med godkjenning for 2.1.f med særskilt tilrettelegging for «nokså ressurskrevende elever». Skolene har yrkesfag og påbygg til studiekompetanse. Noen av disse er også godkjent som 2.1.a skoler med kristendomsfag.  

Vår hensikt med å drive skoler er å gi tilpasset opplæring til elever med varige lærevansker slik at de kan fullføre skolegangen, få lærlingplass og komme ut i arbeid. Dette vet vi er et viktig arbeid med tanke på å bidra til inkludering og hindre utenforskap. 

Våre skoler har alltid vært og skal være et supplement og en samarbeidspartner for den offentlige skolen. Det er tre viktige punkter som skal være en del av vurderingen ved godkjenning av nye videregående skoler:  

  1. Det skal være behov for skolen,  
  1. skolen skal være et supplement til den offentlige skolen, og  
  1. det skal være tilstrekkelig antall lærlingeplasser for alle elever i fylket, både fra offentlige og private/ friskoler. 

Dialog med vertskommunen/ -fylkeskommunen 

Vi legger analyser av disse tre punktene til grunn når vi vurderer tilbudet ved våre videregående skoler. To av våre videregående skoler er etablert de siste årene. Begge skolene ble etablert i samarbeid og dialog med fylkeskommunen (vertsfylkeskommunen) for å finne frem til det skoletilbudet det reelt er behov for. 

Vi vil understeke at det må forventes og bør stilles krav om tett dialog mellom aktører som ønsker å etablere skoler og vertskommune/ -fylkeskommune.  

Tar opp elever fra hele landet 

Vi har likevel noen betenkninger med å legge større vekt på vertskommune/ -fylkeskommunes uttalelse ved godkjenning av nye skoler. 

Privatskoler tar opp elever fra hele landet, mens bare fylket der skolen er lokalisert skal uttale seg. Det er naturlig å forvente at direktoratet har større oversikt over det nasjonale behovet, både for elever med særskilte behov og for andre godkjenningsgrunnlag. 

Vertsfylkeskommunen bør kunne uttale seg som nå, men med vekt på konsekvenser og muligheter lokalt. 

Forutsigbare, bærekraftige og hensiktsmessige rammer 

Departementets lovforslag betyr at vertskommunen eller vertsfylkets uttalelse skal tillegges større vekt enn dagens bestemmelse i de tilfeller disse er negative til søknadene om godkjenning av en ny privatskole, eller driftsendring ved en eksisterende skole.  

Dette begrunnes med «Hensynet til forutsigbarhet og planlegging, dimensjonering og organisering av det offentlige skoletilbudet». 

Vi vil hevde at dette hensynet er desto mer gjeldende for små privatskoler med marginale rammer. 

For å opprettholde og utvikle et faglig godt team som er i stand til å ivareta de behov våre elever har, må skolene kunne regne med forutsigbare rammer. Noen av våre skoler har brukt 50 år med gradvis vekst for å etablere den kunnskapsbasen og det fagmiljøet de nå deler. Ettersom hver privatskole er eid av sitt styre, og det sjelden er flere skoler i rimelig avstand fra hverandre, har ikke privatskolene mulighet til å være fleksible i forhold til ansatte og andre ressurser dersom en videregående skole skulle måtte redusere tilbudet ut fra en vurdering i fylket.  

Det er skolen selv og dens styre som vet hvilken størrelse på skolen som gjør det mulig å drive god skolevirksomhet med bærekraftige forutsetninger. 

Det er viktig å påpeke at også våre valg av programfag er tilpasset målgruppen. Vi velger de programfagene der vi av erfaring vet at det er mulig for elever med ulike lærevansker å få lærlingeplass og jobb. Det kan da hende at det ikke er behov for et stort antall elevplasser på dette fagområdet, og at fylket derfor vil dimensjonere ned. Det vil likevel være behov for dette utdanningsløpet for noen elever. 

Blå Kors mener derfor at lokale folkevalgte har tilstrekkelig mulighet til å påvirke godkjenning av nye skoler. Vi mener også at lokale folkevalgte ikke skal kunne fatte beslutninger som reduserer allerede godkjente tilbud, eller gjør det umulig å tilpasse størrelsen på skolen til et bærekraftig nivå

Retten til å velge skole for sine barn og sosial ulikhet 

Vi ser at departementet mener at foreldrenes rett til å velge skole er ivaretatt ved at det er anledning til å etablere skoler uten at skolen dermed skal ha rett til finansiering.  

Etter vår mening vil en slik politikk føre til at det bare er velstående foreldre som kan velge skole for sine barn. Vi vil advare mot at denne rettigheten kun skal gjelde denne gruppen.  

Vi støtter departementets mål om å styrke den offentlige skolen, men ser ikke hvorfor det skal føre til svekkelse av våre friskoler. Vi ønsker å være med på å ta samfunnsansvaret det er å gi god opplæring til våre barn og unge, enten det skjer i offentlig eller private skole og at det derfor er den samlede skolesektoren som skal styrkes.