Ideell vekst i institusjonsbarnevernet

Regjeringen har som mål å avslutte bruken av konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren, og sikre ideelle aktører langsiktige avtaler med det offentlige. Barne- og familieminister Kjersti Toppe arrangerte innspillsmøte 16. mars 2023.

Blå Kors ønsker å bidra til at alle barn skal vokse opp i trygghet og med omsorg. Vi deler målet om å bygge tjenestene rundt barnet.

Likestilt og integrert 

Barnevernsinstitusjoner drevet av ideelle aktører utgjør ikke bare et supplement, men må være en selvstendig del av det samlede institusjonsbarnevernet i Norge, og en integrert del av barnevernstjenesten. 

Det betyr at vi må utvikle kunnskap og kompetanse sammen, og samarbeide tett faglig. Dette bør skje på definerte og formaliserte samarbeidsarenaer. 

Det betyr videre at det må stilles klart definerte og likeverdige forventninger og krav til kvalitet og kompetanse som til offentlige aktører. 

Dette gjelder også rutiner og krav i forbindelse med tilsyn, kontroll og rapportering. Det må være et mål at transparens og samarbeid gjør at agentkostnader går ned. 

Samtidig er det viktig å presisere at ideelle aktører må ha rom for sin egenart og særpreg. 

Vi er glade for at disse momentene nedfelles i en forpliktende intensjons- eller samarbeidsavtale.  

Arbeidsfordeling 

Det er et uttalt mål at det offentlige institusjonsbarnevernet skal dekke spesialiserte tjenester. Blå Kors ønsker å tilby vår rusfaglige kompetanse også i mer komplekse saker. Vi er fleksible på målgrupper. 

Statsråden gir signaler om at barn skal motta bistand så nært bosted som mulig. Dette er også viktig for oss, særlig med tanke på det langsiktige arbeidet med familiene.  

Blå Kors er fleksible på å etablere tilbud ut fra geografiske behov. 

Samtidig vil mange barn ha behov for spesialisert kompetanse i institusjon. Dette vil kunne innebære noe avstand til barnas hjem. 

Forutsigbarhet og rettigheter 

Blå Kors ser frem til at langsiktige avtaler med det offentlige skal erstatte konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren. 

Vi foreslår at det nedfelles noen prinsipper for hva avtalene skal inneholde. Avtalene må først og fremst sikre kvalitet, forutsigbarhet og økonomisk bærekraft for begge parter, samt regler for hvordan avtalene skal reguleres. 

Fleksibilitet i behovet for institusjonsplasser må ivaretas av et samlet barnevernsfelt. Dette betyr at også staten må ha fleksibel kapasitet. 

Avtalene må gi rom for kvalitet, utvikling og innovasjon i tjenestene, og investeringer. 

Videre må avtalene gi rom for at vi kan ivareta vårt arbeidsgiveransvar på en god måte, som å legge til rette for kompetanseutvikling, samt følge tariff og tilby gode forsikringer. 

Det er høyt politisk konfliktnivå knyttet til andelen av kommersielle velferdstjenester. Samtidig er det bred politisk enighet om at ideelle velferdstjenester skal ha en solid plass, og innen institusjonsbarnevernet skal vi utgjøre 40 prosent av tilbudet. Avtalene må være så langsiktige at de står seg uavhengig av skiftende politisk flertall på Stortinget. 

Vi må sikre stabilitet i institusjonstilbudet til utsatte barn og unge. Det er også viktig å sikre trygghet og langsiktig kompetanseutvikling for ansatte. 

Vi kan bidra til vekst 

Blå Kors er klar for å utvide våre tjenester på feltet, og vi er fleksible på både geografi og målgrupper. Vi trenger rammevilkår som gjør det mulig for oss å bidra til vekst. 

Først og fremst trenger vi langsiktige garantikjøpsavtaler, og vi trenger avtaler der vi utnytter alle plassene i våre institusjoner. 

Vi avhengige av tilgang til investeringsmidler for å kjøpe eiendom.  

I tillegg må vi kunne inngå avtaler før ansatte er tilsatt. 

Det er viktig å ha en tydelig definisjon av hva en ideell aktør er. Blå Kors har gitt innspill til Avkommersialiseringsutvalget og deres arbeid med definisjon av ideell aktør og register. Vi viser også til Virke sin bransjestandard for ideell velferd.