Nasjonal veileder for vanedannende legemidler

Høringsinnspill fra Blå Kors

Helsedirektoratet har utarbeidet en ny nasjonal veileder for vanedannende legemidler. Denne er nå ute på høring og her kan du lese Blå Kors hva Blå Kors mener.  

Hensikten med veilederen er å bidra til forsvarlig ordinering av vanedannende legemidler på resept, samt forebygge risikofylt bruk, skadelig bruk eller iatrogent avhengighetssyndrom.Selv om kanskje mye i denne veilederen er innlysende, er det nødvendig at det står skrevet i en nasjonal veileder. På den måten har legene støtte i å ta de riktige beslutningene, også i diskusjonene med pasientene.   

Blå Kors støtter at forslaget til ny veileder tydeliggjør ansvarsfordelingen mellom fastlege og spesialisthelsetjenesten.

Vi har de seneste årene, med bekymring, sett en betydelig økning i avhengigheten av vanedannende medikamenter blant våre brukergrupper. Vi imøteser veilederen, og vil vektlegge viktigheten av tverrfaglig innsats overfor denne pasientgruppa.

Høringsutkastet på veilederen er lite leservennlig med alle henvisningene. Dessuten er det en del som er under arbeid – og altså ikke ferdig. Det hadde vært bedre om det ble skrevet mer utfyllende om hvert tema –med henvisninger uten å måtte slå disse opp.  Blå Kors er av den oppfatning at dokumentet burde vært komplett før det ble sendt ut på høring.  

 

Her finner du våre siste pressemeldinger.