Ny boligsosial lov

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har hatt forslag til ny boligsosial lov om kommunenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet ute på høring. 

Blå Kors mener forslaget som foreligger, tydeliggjør kommunens ansvar for vanskeligstilte på boligmarkedet.
Lovforslaget ivaretar på en god måte både det sosialfaglige, etiske og juridiske mangfoldet på dette området.

Boligsosialt arbeid

Blå Kors møter mange mennesker som ikke disponerer egen egnet bolig med akseptabel standard.
Overordnet mål for Blå Kors sitt boligsosiale arbeid kan oppsummeres slik:

  • Blå Kors skal bidra til at mennesker får tilgang til egen egnet bolig av allment akseptabel standard.
  • Blå Kors skal bidra til at personer som får bistand gjennom boligsosiale tiltak får tilstrekkelig bo-kompetanse til å kunne bli boende i egen egnet bolig, med eller uten varige oppfølgingstiltak

Oppsummering av vårt høringssvar:

  • Blå Kors støtter den nye nasjonale strategien og vektlegger samarbeid med kommunene for å bidra til at færre skal oppleve bostedsløshet og bli boende i en egen egnet bolig.
  • Forskjellen mellom kommersielle og ideelle aktører på det boligsosiale området bør tydeliggjøres.
  • Ideelle aktører burde ha en mer likestilt rolle med kommunene i forhold til Husbanken. Det bør være mulig å framskaffe egnede boliger gjennom Husbanken, uten å måtte gå veien om anbud eller avtaler med kommunene.
  • Tilbudet bør være differensiert og balansert da enkelte særlig vanskeligstilte mennesker heller søker trygghet i det å ha en egnet leid bolig, framfor å eie.
  • I tilknytning til pakkeforløp i rusbehandling innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er samhandling og systematisk kartlegging før utskrivning viktig for å sikre egnet bolig ved utskrivning, jf § 5.