Oppfølgning etter rusmiddeloverdose

Høringsinnspill fra Blå Kors

Som en generell kommentar støtter Blå Kors  forslaget om åpen innleggelse/retur hvis pasienten har takket nei til tilbud om oppfølging etter overdose. De fleste behandlingsenheter har ventetid, slik at rask re-innleggelse kan minske risiko for ny overdose. Det bør vurderes om 48 timers åpen retur er tilstrekkelig. 

Hva mener Blå Kors:

Om egenandel:

Blå Kors er av den oppfatning at egenandel i store deler av Tverfagligspesialisert behandling (TSB) bør fjernes. Å kreve egenandel av disse pasientene gjør at mange av dem vegrer seg for å benytte helsetjenester og behandling. En overdose er både livstruende og et tydelig symptom på forverring av en kronisk tilstand. Da må vi ikke sette økonomiske hindringer i veien for videre behandling og hjelp.

Koordinering av pakkeforløp:   

Blå Kors mener at ansvaret for koordinering skal være på øverste systemnivå.  Det anbefales at utøvelsen av koordineringen bør være nær driften. Blå Kors mener også at samarbeid mellom klinikker som yter tjenester innen denne sektoren vil måtte styrkes, ikke bare mellom klinikker internt i foretaket.

Koding etter rusmiddeloverdose:

Vi ser det som problematisk at det ikke er knyttet koder til dette i pakkeforløpet. Dette gjør det vanskelig å sikre at pakkeforløpet for oppfølging etter rusmiddeloverdoser følges etter hensikten.   Manglende koder medfører i tillegg vanskeligheter med å holde en oversikt over overdoser i Norge. 

Bruker og pårørendemedvirkning:

Vi stiller oss bak anbefalingen om at behandlere på alle nivåer bør ha en overdoseforebyggende samtale, og at det bør lages en kriseplan for personer med overdoserisiko. Det bør imidlertid være tydelig hvem som har ansvaret for å utarbeide en slik kriseplan, da mange av disse personene har lite kontakt med spesialisthelsetjenesten.

Her finner du våre siste pressemeldinger.