Rusreform – fra straff til hjelp

Høringsinnspill fra Blå Kors

Blå Kors støtter rusreformens retning og intensjon om å flytte samfunnets reaksjoner på personlig bruk og besittelse – fra straff til helsehjelp av hensyn til de som sliter med rusavhengighet.

Blå Kors støtter imidlertid ikke foreliggende modell, med følgende begrunnelse:

  • Kompetansegrunnlaget i NOU-en er for svak
  • Rådgivningstjenesten trenger tydeligere rammer
  • Det trengs økte ressurser på flere områder
  • Terskelverdiene for besittelse er for høye
  • Færre brukere vil avdekkes
  • Forebygging mot barn og unge svekkes

Blå Kors har i mange år støttet utviklingen om å vri reaksjonen på bruk og besittelse av narkotika ytterligere i retning av helserettede tiltak, og vår Generalforsamling i 2018 ga sin støtte til nedsettelse av rusreformutvalget og dets mandat. Vi har vært tydelig på at vi ønsker en reform, og mener fortsatt at avkriminalisering er/kan være riktig vei å gå. 

Redusere etterspørselen og begrense tilgjengeligheten

Samtidig er Blå Kors’ formål å være en pådriver for forebygging og å sikre en lavest mulig bruk av både legale og illegale rusmidler. Vi har derfor vært opptatt av at en reform må opprettholde den lave utbredelsen av narkotika gjennom å redusere etterspørselen og begrense tilgjengeligheten, samt ha mulighet for bred og effektiv forebygging.  

Ser store svakheter i forslaget

Vi ser store svakheter i forslaget som er lagt fram, både når det gjelder politiets muligheter til å avdekke rusbruk og til å etterforske bakover. Vi ser også at modellen som er foreslått i for liten grad tar inn over seg bredden i type brukere som avdekkes for bruk i dag.

Forslaget vil i for liten grad gi mulighet til tidlig intervensjon, fordi den fullt og helt er basert på frivillighet. Vi mener særlig ungdom må følges opp på en annen måte enn det som skisseres i forslaget. Da må også oppfølgingsløpet hjemles i annet lovverk enn det utvalget foreslår.  

Lavere oppdagelsesrisiko i yngre aldersgrupper

Vi er bekymret for at en modell der all oppfølging er frivillig, uten andre reaksjoner, kombinert med lavere oppdagelsesrisiko, vil slå ut på bruk – særlig i yngre aldersgrupper.

Vi mener de foreslåtte lovendringene vil ha konsekvenser som ikke er godt nok belyst, som politiets rolle og effekt på samfunnssikkerhet. I tillegg er ikke kommunene og barnevernet rigget til å ta dette ansvaret før et kompetanse- og kapasitetsløft er gjennomført.  

Ulike tjenester avhengig av geografisk tilhørighet

Vi er også bekymret for at hver kommune skal finne sin egen organisering av rådgivningstjenesten, og frykter at det i praksis vil bety ulike tjenester og oppfølgingshjelp avhengig av geografisk tilhørighet. Det er også uklart hvordan kommunene skal samhandle om brukere som beveger seg mellom kommuner. 

Blå Kors mener det er bekymringsfullt å innføre en så stor og omfattende reform i kjølvannet av kommune- og fylkessammenslåinger hvor det nå gjøres et stort arbeid med å finne en rimelig organisering.  

Økonomiske situasjonen covid-19 setter oss i

Blå Kors er også usikker på om den økonomiske situasjonen covid-19 vil sette oss i, vil gjøre det enda vanskeligere å sette i gang en fornuftig gjennomføring av en rusreform. Politikerne bør være trygge på at det er rom for å prioritere forebygging og rusarbeid i kommunene, hvis de velger å vedta reformen nå.

Vi utdyper våre viktigste innvendinger, peker på behov for ytterligere justeringer eller tiltak, og skisserer et alternativt løsningsforslag her.