Spillpolitisk plattform

Blå Kors er opptatt av en helhetlig spillpolitikk. Hensynet til dem som sliter med spillavhengighet og deres pårørende skal alltid veie tyngre enn økonomiske hensyn.

Forebygging handler om generelle tiltak på samfunnsnivå og virker best i et langtidsperspektiv, mens behandling og skadereduserende tiltak gir synlig effekt for enkeltmennesker etter relativt kort tid. Dessverre gis ikke forebygging nok oppmerksomhet.

Dette gjelder forståelsen av spillavhengighetsproblemer hos politikere og hvordan dette reflekteres i nasjonale og kommunale budsjetter. Spillproblemer bør løftes opp som et folkehelseproblem.

Enerettsmodellen

Enerettsmodellen er den modellen som best ivaretar hensynet til spillansvarlighet, blant annet fordi man beholder en politisk styring av spillfeltet. For å verne om enerettsmodellen, må det settes inn tiltak etter hvert som teknologien gir nye muligheter.

Blå Kors mener:

 • Dagens enerettsmodell må videreføres og styrkes.
 • Framtidens norske pengespillmodell må ha et ansvarlighetsnivå som tilsvarer minimum det eksisterende ansvarlighetsnivået i dagens enerettsmodell.
 • Minst en halv prosent av overskuddet til Norsk Tipping skal gå til hjelp for spilleavhengige. I dag sier regelverket at man kan bruke opptil en halv prosent, et handlingsrom som ikke har blitt benyttet.
 • Det er svært problematisk at enerettsmodellen blir utfordret av aktører som ikke har tillatelse til å tilby spill i Norge. Denne utfordringen må møtes med et sterkere vern av dagens modell.
 • Nettsider med pengespill som ikke har tillatelser i Norge, må utestenges på en mest mulig hensiktsmessig måte.
 • Det må på plass en pop-up-løsning (såkalt DNS-varsling) som skal gi informasjon dersom en forbruker prøver å gå inn på en side som ikke har tillatelse til å tilby spill i Norge.
 • Norske myndigheter må intensivere arbeidet mot andre lands myndigheter for å stoppe eller begrense ulovlig spillreklame i Norge.
 • Betalingsformidlingsforbudet må effektiviseres ved behov.

Ansvarlighet

Norge ligger i dag langt framme i internasjonal målestokk når det gjelder ansvarlighet og krav om registrering og identifisering av nye spillere, beløpsgrenser og tidsbruksgrenser. Det ligger også mye trygghet i en enerettsmodell under statlig kontroll, der eier til enhver tid har mulighet til å gripe inn.

Blå Kors mener:

 • Screening av spilleratferd er en forutsetning for å lykkes med ansvarlighet og forbrukerbeskyttelse.
 • Ansvarlighetsregime for spillere må gjelde alle lovlige spill i Norge som Norsk Tipping, Rikstoto og bingotilbydere/databingo. Krav om registrerte spillere, felles tapsgrenser, obligatorisk PlayScan etc. må være likt hos alle lovlige tilbydere av pengespill.
 • Forbudet mot ulike typer bonusordninger må opprettholdes.
 • Svakerestilte grupper er overrepresentert blant risiko- og problemspillere. Gjeldsregisteret må derfor evalueres jevnlig for å sikre at det fungerer på ønsket måte.
 • Det skal være lett å melde seg ut og reservere seg mot “de raske” spillene. Vi hører pasienter fortelle at det er enkelt å få tilgang, og vanskelig å reservere seg.
 • Virkningen av endringen i 30-sekundersregelen må evalueres. Den må tilbakeføres dersom endringen har gitt økt problemomfang blant bingospillerne.
 • Det må settes inn økt innsats for å nå bingospillere med hjelpetiltak mot spillproblemer.