– Ved selvmordsfare, snakk om selvmordstankene

Ung jente sitter fortvilet på gulvet i sitt hjem (Foto: Colourbox)
Illustrasjonsfoto: Colourbox

I vår tid brukes betydelige ressurser innen psykisk helsevern i forebygging av selvmord. Mennesker med psykiske problemer er overrepresentert i selvmordsdødelighets-statistikken. Og statistikken viser at mer enn 40 prosent av de som er døde av selvmord i Norge, hadde vært i kontakt med spesialisert psykisk helsevern på et tidspunkt året før dødsfallet.

Cand. psychol. Wenche Ryberg
(Foto: Thomas Haave Backe)

Fredag 24. januar 2020 forsvarte cand. psychol. Wenche Ryberg sin doktoravhandling om selvmordsforebygging innen psykisk helsevern. Disputasen foregikk ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Ryberg har evaluert behandlingen som gis innen spesialisert psykisk helsevern innen Vestre Viken HF. Hun har også sett på ledelsen av tilbudet. Avhandlingen undersøker og evaluerer prosedyrer for selvmordsforebygging og behandlingseffekten for pasienter med risiko for selvmord.

Wenche Rybergs konklusjon er at den beste måten å hjelpe selvmordsutsatte mennesker på kan være å snakke om de forholdene i livet som driver selvmordsproblematikken framover. Kartlegging av risikofaktorer for selvmord i høyrisiko-populasjoner synes å ha begrenset nytteverdi.

Behandlingsmetoden CAMS

Pasientene i Rybergs studie ble enten møtt med den transdiagnostiske og selvmordsspesifikke behandlingsmetoden Collaborative Assement and Management of Suicidality (CAMS) eller mer tradisjonell behandling.

– Vi fant at gruppa som ble behandlet med CAMS-modellen rapporterte mindre selvmordstanker og større reduksjon av generelle symptomer sammenliknet med de som fikk vanlig behandling, forteller doktorgradsstipendiaten i en pressemelding.

Gleder seg over avhandlingen

Fagsjef og psykolog Inge Brorson ved Blå Kors Øst er blant de som gleder seg over den foreliggende doktoravhandlingen.

– Både Blå Kors og jeg er svært interesserte i ny informasjon om behandlingsmetoder og forbedringer innen fagfeltet, forteller han. Han arbeidet tidligere i Vestre Viken og, sammen med kollega og forsker Roar Fosse, var han med og rekrutterte Wenche Ryberg til en stipendiatstilling.

For deg mellom 9 og 19 år

Ensomhet og alkohol

– Vi kan regne med at antall selvmordsforsøk i Norge er mellom 10 og 20 ganger flere enn de over 600 selvmord som lykkes årlig, sier Brorson, og minner om at ensomhet og overdreven alkoholbruk er en særlig farlig kombinasjon.

– Ved våre tre behandlings-virksomheter i Blå Kors Øst foretar vi alltid en selvmords-risikovurdering ved inntak, ved endringer i pasientens tilstand eller livssituasjon, ved permisjoner, ved overføring mellom avdelinger, ved skifte av behandler og ved avslutning av behandling, forsikrer Blå Kors-fagsjefen som var blant tilhørerne under disputasen til cand. psychol. Wenche Ryberg.