Revidert nasjonalbudsjett

Bakgrunn for høringsinnspillet

Finanskomiteen på Stortinget behandler Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett og har bedt om høringsinnspill.

Blå Kors er glad for at det i revidert budsjett vektlegges behov for oppfølgingstilbud til personer med rusproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester.

Ideelt sett så hadde vi ønsket at det ikke ble opprettet en ny tilskuddsordning, men at oppfølgingstilbud inngår i ordningen «Aktivitetstilbud for personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester», slik regelverket åpnet for frem til 2022. Dette for å sikre helhetlige tilbud til målgruppen.

Blå Kors sendte inn dette høringsinnspillet 21. mai.

Det reviderte budsjettet vedtas i Stortinget 21. juni 2024.

Behov for oppfølgings- og aktivitetstilbud for personer med rusavhengighet

Flere institusjonsplasser i barnevernet (kap. 855)

Det haster med å få flere plasser i institusjonsbarnevernet slik at barn og ungdom får dekket sine behov. Vi håper regjeringen vil inngå langsiktige avtaler med ideelle aktører for å sikre stabilitet både for barn og ansatte og kompetansebygging.

Trygge, gode voksne, med fast ansettelse, som er del av et fagmiljø som ivaretar de som ansatte, gjør at tilbudet blir bedre. Ideelle aktører trenger gode og forutsigbare avtaler som gjør oss til gode arbeidsgivere.

Vi håper det i barnevernet åpnes for erfaringsdeling med andre tjenester som arbeider med rus, som eksempelvis tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Vi er bekymret for bruk av rusmidler i samfunnet, ikke bare blant barn og ungdom som mottar tjenester i barnevernet. Vi støtter derfor midler til tolletaten til innsats mot narkotikasmugling, og til politiet og innsats mot organisert kriminalitet.

Tiltak for å redusere ventetider i sykehusene (kap. 732, post 70)

Blå Kors ser frem til økt bevilgning til spesialisthelsetjenesten for å få ned ventetidene. Ventetidsløftet med hovedsporene personell, innovasjon og samarbeid er et godt grep. Vi vil peke på at det hos ideelle avtaleparter er ubenyttet behandlingskapasitet. Vi både har forventning om at denne utnyttes, og ser frem til å bidra. Vi ber komiteen presisere at de regionale helseforetakene må legge dette til grunn i sin planlegging og gjennomføring.

Vi er glade for at den midlertidige økte arbeidsgiveravgiften fjernes fra 2025.

Ny tilskuddsordning til oppfølgingstilbud til personer med rusproblemer (kap. 765, post 72)

Blå Kors er glad for at det i revidert budsjett vektlegges behov for midler til oppfølgingstilbud til personer med rusproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester.

Ideelt sett så hadde vi ønsket at det ikke ble opprettet en ny tilskuddsordning, men at oppfølgingstilbud inngår i ordningen «Aktivitetstilbud for personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester», slik regelverket åpnet for frem til 2022. Dette for å sikre helhetlige tilbud til målgruppen.

Blå Kors har i 2024 fått delvis innvilget søknad om tilskudd fra tilskuddsordningen «Aktivitetstilbud for personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester».

Både Blå Kors gatenært og Blå Kors steg for steg møter personer som har ulike barrierer mot å delta i både organiserte og uorganiserte aktiviteter. Mange vet ikke hvilke aktiviteter som finnes, andre vet ikke hva de ønsker eller trenger, mens andre igjen ikke er rustet til å ta steget ut i aktiviteter på grunn av negative erfaringer, sosial angst og andre psykiske utfordringer, ensomhet, rus, stigma eller andre grunner.

Derfor er motivasjons- og veiledningssamtaler avgjørende for deltakelse i aktiviteter med sikte på bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse. Blå Kors mener at det i dag er helt nødvendig med helhetlige tilbud som inneholder både oppfølgings- og aktivitetstilbud.

Dersom det likevel besluttes å opprette en egen ordning for oppfølgingstilbud, mener Blå Kors at et mindreforbruk fra aktivitetsordningen ikke er tilstrekkelig. I årets tildelingsbrev fra Helsedirektoratet under aktivitetsordningen, samt svar på klage, argumenteres det med at oppfølgingstilbud ble tatt ut av regelverket, fordi dette i utgangspunktet omfattet tilbud som kommunene er pliktet til å følge opp.

Dessverre er ikke dagens kommunale oppfølgingstilbud til denne målgruppen tilstrekkelig, og både Blå Kors’ brukerundersøkelser og kommunenes egne tilbakemeldinger bekrefter dette. Derfor mener Blå Kors at det må sikres midler til ideelle aktører som tilbyr veilednings- og oppfølgingstilbud for målgruppen. 

I hovedsak er midlene for 2024 tildelt og bundet opp til aktivitetsordningen. I vedtaksbrevet vi har mottatt står det at det per 15.03.24 er utdelt 292,057 mill. kroner. Tildelingspotten under denne ordningen for 2024 er på kr 296 mill. kroner. Det vil si at det da gjensto i underkant av 4 mill. kroner. Det er dermed svært begrensede midler til fordeling i den nye tilskuddsordningen.

Blå Kors ber om at fordelingen av midler mellom de to ordningene sikrer at målgruppen får dekket sitt behov for oppfølging, for å komme i aktivitet.

Blå Kors foreslår videre at bevilgningen på kap. 765, post 72 samlet til de to tilskuddsordningene oppfølgingstilbud for personer med rusproblemer og aktivitetstilbud til personer med rusproblemer etc. øker med 15 mill. kroner.  Dette for å sikre at behovet for oppfølgings- og aktivitetstilbud for målgruppen faktisk blir møtt.