Hvordan bli en trygg forelder?

Alle behøver en følelse av tilhørighet og tilknytning, men det kan være vanskelig å gi videre noe du aldri har opplevd å få selv.

Smilende kvinne leker med ung gutt på Blå Kors barnas stasjon.

Å være en trygg omsorgsperson er ikke alltid like lett.

Alle omsorgspersoner ønsker det beste for barnet sitt, men å være en trygg og god omsorgsperson er ikke alltid like lett. Mange omsorgsgiverne har med seg en ryggsekk av egne utfordringer, det kan være:

  • en vanskelig oppvekst
  • traumer
  • rusmisbruk
  • fattigdom
  • utenforskap
  • eller psykiske vansker

Enkelte kan gjennom sine erfaringer ha mistet tillit til at andre mennesker er til å stole på. Andre kan ha mistet tro på sin egen verdi som menneske eller at de kan være en god nok forelder. Disse utfordringene kan stå i veien for at foreldre klarer å være de omsorgspersonene som de ønsker å være. Det kan være vanskelig å gi videre noe du aldri har opplevd å få selv. Mange foreldre kan derfor ha behov for å bli møtt på sine egne omsorgsbehov – de kan trenge en trygg base og en trygg havn.

Blå Kors barnas stasjon- et unikt sted og en trygg havn.

Blå Kors barnas stasjon gir et helhetlig støtte til familier i sårbare livssituasjoner gjennom et bredt miljøterapeutisk tilbud med blant annet måltider og aktiviteter. Kombinasjonen av ulike tiltak, i tillegg til muligheten for å følge opp familier over lengre tid, er noe av det som gjør Barnas Stasjon til et unikt sted.

En slik trygg havn er Blå Kors barnas stasjon. Ved å være der som en støtte for forelderen i aktivitet med barnet kan vi følge med på sidelinjen, dele gleder og følelser over barnet og tilby hjelp til forelderen i trygge omgivelser. Slik fungerer vi som en trygg base for forelderen – og på den måten også for barnet selv.

En hovedmålsetting ved Barnas Stasjon er å hjelpe foreldre til å bli best mulige omsorgspersoner for sine barn. Med dette tenker vi at de fungerer som en trygg base når barnet utforsker og leker, og en trygg havn når barnet trenger trøst og nærhet. Dette er grunnlaget for at barn kan etablere en trygg tilknytningsrelasjon til sine omsorgsgivere, slik det illustreres i Trygghetssirkelen nedenfor.

En diagram tegning som viser Trygghetssirkelen - fra en trygg base til en trygg havn.

Når barnet uttrykker vonde følelser eller ikke vil gjøre som forelderen ønsker kan dette oppleves stressende og utfordrende for forelder. Da kan forelderen ha behov for å få emosjonell støtte slik at de kan møte barnets behov. I slike situasjoner vil ansatte ved Blå Kors barnas stasjon kunne være en trygg havn også for forelder.

Ved å være med forelderen i samspill med barnet gjennom hele Trygghetssirkelen og med gjentatte erfaringer, kan vi gjøre foreldrene trygge på oss som hjelpere. Det er først når et menneske føler seg trygg og akseptert at det kan kjennes greit å vise sårbarhet og åpne opp for utforskning av det man strever med. Da kan man også være mer åpen for å lære noe nytt, tørre å utfordre seg selv og ta imot veiledning eller kurs.

Mange av våre brukere beskriver at vi har lært dem å bli trygge på seg selv, ikke bare som foreldre, men i livet ellers, som for eksempel å delta i sosiale sammenhenger og å stå i en jobb. Vi fungerer derfor som den trygge basen de vet de kan komme tilbake til når de trenger det.

Blå Kors barnas stasjon sine tilbud er helt gratis og man trenger ikke henvisning.