Involvering av pårørende i rusbehandling

kvinne viser plansjer til tre personer rundt et bord
Undervisning inngår i behandlingen

«Familien er et sosialt system der enhver forandring ett sted i systemet påvirker resten av systemet».

Pasienter som kommer til oss er en del av noe større; familien, vennegjengen, kollegafelleskapet, nabolaget og foreninger. Rus og avhengighet tar plass og skaper avstand mellom de nærmeste. Roller omfordeles, og ofte blir ikke rusingen snakket om.

Det å være pårørende til noen som er alvorlig syk over tid utgjør en betydelig risiko for egen helse, noe som i mange tilfeller ikke blir tatt nok hensyn til.

Barn som vokser opp i familier hvor rus og avhengighet råder, får flere utfordringer enn andre. Noen pårørende utvikler selv et rusproblem. Rus er derfor ikke et individuelt anliggende; alle som er berørt må bli sett og hørt.

Pårørende har en avgjørende rolle

Vi erfarer at de pårørende spiller en viktig, og noen ganger helt avgjørende rolle i et behandlingsforløp. Det kan også forskning på området bekrefte. Blå Kors klinikk Loland ønsker å ta familie- og generasjonsperspektivet på alvor, til beste for den som er i behandling og de nærmeste. Da øker rekkevidden og effekten av den behandlingen vi gir.

Vi inviterer deg som pårørende til dialog med klinikken gjennom behandlingsforløpet, men til syvende og sist er det opp til pasienten selv om de ønsker å involvere pårørende eller ikke. Ofte har pårørende behov for å snakke med noen for sin egen del, uten pasienten til stede.

Mor og far holder hender ute
Illustrasjonsbilde: Unsplash

Da vi ikke har tilbud om polikliniske samtaler på Loland, er vår oppgave å hjelpe den pårørende å komme i kontakt med instanser som kan tilby denne type oppfølging.

Vi har godt samarbeid med pårørende organisasjoner og disse er etablert mange steder i landet.

Samtaler med pårørende

Familiesamtaler blir ofte gjennomført med familieterapeut og pasientens behandler til stede, ut fra hva pasienten ønsker. Samtalene blir avtalt over telefon, og hyppighet av samtalene besluttes i fellesskap etter første samtale.

Mange av våre pasienter har partner på utsiden, og vi oppmuntrer da pasienten til å invitere han/hun til par-samtaler ved avdelingen.

Barn fikk i 2010 egne lovbestemte rettigheter som pårørende. I samtaler med barn til stede er vi ekstra oppmerksom på å legge til rette slik at barnet får dekket sine behov.  Barneansvarlig på avdelingen kartlegger alle pasienter som har barn og søsken under 18 år, og tar kontakt med barnets omsorgsperson etter samtykke fra pasienten.

 

Vi oppmuntrer til å invitere barna til barnesamtaler og har barnefokuserte samtaler med pasienter som har barn. Mange av våre pasienter har en åpen dialog med barna omkring sitt rusproblem for første gang når de er innlagt her, og erfarer at det er godt å kunne sette ord på dette, også ovenfor barna.

For barn er det også viktig å få alderstilpasset informasjon og vi oppfordrer pasienten til åpenhet og ærlighet.

Pårørendedag

En gang i semesteret arrangerer vi «pårørendedag» med bevertning og fellesskap. Her tilbyr vi informasjon om behandlingsinstitusjonen, undervisning omkring aktuelle tema, samtalegrupper med andre pårørende og informasjon om ulike tilbud til pårørende.