Pårørende

Når et familiemedlem utvikler et rusproblem, påvirkes hele familien. Dette kan gi seg utslag i endrede roller, fastlåst kommunikasjon, ubehag, usikkerhet og angst. Rusproblemet innvirker på livskvaliteten til pårørende, samtidig som pårørendes reaksjoner og handlemåte påvirker den som er rusavhengig.

Når et familiemedlem får rusproblem påvirkes ofte hele familien.
Ved innleggelse blir pasientene bedt om å oppgi nærmeste pårørende. Som regel er dette noen i familien, men det behøver ikke å være det.

Rettigheter

Pårørende til pasienter har egne rettigheter og oppgaver etter helselovgivningen (jfr. Lov om pasientrettigheter § 3-3). Særlige regler gjelder for barn som pårørende, og det finnes barneansvarlig på Blå Kors klinikk, Loland med særskilt ansvar for å følge opp disse.

Hva med deg som pårørende?

Vi tar sikte på å kontakte nærmeste pårørende så tidlig som mulig i behandlingsprosessen, da med samtykke fra pasienten. Dette for å gi generell informasjon om behandlingsopplegget, men også for å undersøke hvordan de pårørende har det, og om de har tanker om hva de kan trenge for egen del.

Dersom pasienten samtykker, kan vi også informere om det spesifikke behandlingsforløpet. Pasienten oppfordres til å holde kontakt med sine pårørende, inkludert barn, under oppholdet. Pårørende kan selv ta kontakt med oss, og med pasientens godkjenning kan vi tilby parsamtaler, familiesamtaler og samtaler med barn.

Vi anbefaler også Blå Kors kompasset som tilbyr gratis terapi for alle mellom 13 og 35 år, som har eller vokser opp i et hjem med alkohol- eller andre rusproblemer.

Informasjon til pasient og pårørende

Opplæring av pasient og pårørende er nedfelt i Lov om spesialisthelsetjeneste, og er en av spesialisttjenestens viktigste oppgaver. Informasjon om institusjon og behandling skal være en prioritert oppgave.

Blå Kors klinikk Loland tilbyr temamøter for pårørende til pasienter som er i døgnbehandling. Klinikken avholder også informasjonskveld for pårørende hvert semester. Informasjon om datoer for disse møtene får du ved henvendelse til resepsjonen eller avdelingen.