Traumebehandling

Personalgruppen ved Blå Kors klinikk Loland har gjennomført utdanning i traumebevisst rusbehandling i samarbeid med Regionalt senter mot vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

Basert på vår kunnskap møter vi pasienter med omsorg selv når vi blir utfordret. Smerte kan forstås og lindres, og som ansatte kan vi gjøre en forskjell.

Traumebevisst omsorg tar hensyn til kunnskapen om hvordan hjernen påvirkes av traumatisering, og hvilke konsekvenser dette kan få på kort og lang sikt. Mennesker som ikke har erfart trygge relasjoner i oppveksten, vil kunne streve med tillit til andre mennesker, i tillegg til problemer med å regulere egne følelser.

Tre grunnpillarer

Grunnpillarene i traumebevisst omsorg er:

  • trygghet
  • relasjon
  • affektregulering

Ved Blå Kors klinikk Loland er vi opptatt av at pasientene tidlig skal få oppleve trygghet, både fysisk, kulturelt og relasjonelt. Ansatte og pasienter deles inn i tverrfaglige team som møtes til daglige morgensamlinger. Her er struktur og ukeplan med på å gjøre hverdagen forutsigbar for den enkelte.

Vår behandling består av gruppe- og individualterapi samt strukturert miljøterapeutisk aktivitet, fysisk aktivitet og friluftsliv. Pasientene deltar aktivt i endringsarbeidet, og behandlingsteamet rundt den enkelte møter dem med respekt, anerkjennelse og empati.

Lite konfrontasjon

Vår faglige tilnærming i dag innebærer lite konfrontasjon og adferdsregulerende tiltak. Avdelingen velger å fokusere på sensitivitet og affektregulering. Når pasientene får hjelp til å forstå sine egne følelser og hjelp til å håndtere disse, skal de møtes med raushet og varme.

Det er en forutsetning for å kunne jobbe med dypere traume-erfaringer at nye erfaringer testes ut sammen med personer som møter dem med velvilje.

Trygghet er ikke nok

Pasientene skal sakte, men sikkert, øve seg på å ta utfordringer. De inviteres til å ta overkommelige sjanser som ikke skaper for stor stressaktivering. Når pasientene er trygge kan de trene på utfordringen i å bygge relasjoner, koble seg på fellesskapet ved å være sosiale, ved å delta, bidra og dele. For å vokse må en ta risker, hoppe ut i livet, og akseptere at en kan feile og allikevel gå videre.

Vi ønsker å gi alle pasienter en opplevelse av mestring og mening.