Rusbehandling

Målgruppe

Vi gir behandlingstilbud til menn, kvinner og par som har behov for samtidig rusbehandling. Aldersgruppe er 18 år og eldre. Pasientene har ulike typer rusmiddelavhengighet, inkludert LAR-behandling. Muligheter for §12 soning. Tilleggsproblematikk: psykiske lidelser som ADHD, angst og depresjon m.m.

Traumebevisst rusbehandling

Behandlingen er bygget på modellen traumebevisst rusbehandling, der en tar hensyn til den enkeltes historie og erfaringer, og søker forståelse for hvordan opplevelser kan ha vært med på å forme følelser, adferd og fortellinger. Vi gir ikke spesifikk traumeterapi.

Vi vet at utviklingen av et rusmiddelproblem ofte har sammenheng med pasientenes utviklingshistorie og traumatiske livshendelser. Rusproblemet virker ofte inn på helse, jobb, bolig, økonomi og familiesituasjon.

Under behandlingen er vi opptatt av å ta opp og møte pasientens behov innen flere sentrale livsområder. Gjennom forutsigbare, rusfrie og trygge rammer skal en få mulighet for å bli kjent med seg selv og skape ny forståelse.

Organisering

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt, og består av spesialsykepleiere/sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, familieterapeuter, allmennlege, psykiater/rusmedisiner, psykologspesialist, aktivitetsleder/pedagog og erfaringskonsulenter.

Behandlingen er organisert i behandlingsteam. Hvert team består av 8 pasienter, behandler, primærkontakt og psykiater. Teamene møtes daglig og følger egne ukeplaner.

Behandlingsinnholdet

Behandlingsinnholdet er variert og tilpasses i stor grad etter den enkeltes ønsker og behov. Behandlingen starter med en kartleggingsfase, der det settes opp behandlingsmål og innhold. Deretter følger en behandlingsfase som gjerne inneholder:

 • individualterapi
 • undervisning
 • gruppeterapi
 • fysisk aktivitet
 • ulike turer med opplevelser og sosialtrening
 • kartlegging og utredning
 • miljøterapeutisk aktivitet
 • arbeidstrening
 • foreldre veiledning
 • medisinsk oppfølging

Det er normalt at innholdet i behandlingsfasen justeres underveis i samarbeid med pasient og henviser.

Siste fase av behandlingen er en «ut-fase». I denne perioden legges det til rette for at pasientene skal re-etablere seg hjemme. Her trekkes det på de ulike ressurser som finnes i pasientens nærområde, og det legges opp til permisjoner for å bygge relasjon og erfaring.

Noen hverdagsglimt:

kjøkkenansatt gjør klar mat i kantinedisken
en gruppe mennesker sitter rundt et møtebord
to personer i samtale ved utebord
kvinne ved postkasse med merkelapp turtrimmen
tre kvinner på spinningsykler
to kvinner ved vollyballnett
kvinne ved vevstol
kvinne lager sølvsmykker

Miljøterapi

En viktig del av behandlingsopplegget er bygget rundt det miljøterapeutiske tilbudet. Et positivt, støttende og innholdsrikt behandlingsmiljø danner grunnlaget for god rusbehandling.

Miljøet skapes av personalets holdninger, handlinger, ytringer, tanker og følelser, slik disse viser seg i samspill med og oppleves av pasienten. Det er de ansattes møter, samtaler og samvær med pasientene både på og utenfor institusjonen som danner grunnlaget for miljøterapien. I miljøterapi har man en plan, en tanke og et mål for det man gjør for og med pasienten.

Miljøterapi blir tilbudt hele døgnet og terapeutene er opptatt av å skape trygge og gode relasjoner i møte med pasienten. Vår traumebevisste rusbehandling bygger på ydmykhet og respekt i møte med pasienten.

Blå kors klinikk Loland har også strukturerte miljøterapeutiske tilbud der ansatte og pasienter jobber sammen på ulike arenaer. Dette kan være i små eller store grupper eller individuelt. Det er i dette tilbudet lagt opp til aktiviteter som friluftsgruppe, vev, vedhogst, fysisk trening og liknende.

Mål for miljøterapeutiske aktiviteter

Miljøterapi handler blant annet om:

 • å finne pasientens iboende ressurser og se mulighetene for videre utvikling av disse
 • oppleve mestring
 • øke pasientens selvfølelse og skape identitet
 • gi støtte og veiledning
 • øke engasjementet (for å oppnå utvikling og forandring la pasienten engasjere seg, tørre å ta sjanser og å prøve noe nytt)
 • synliggjøring (bekrefte pasientens egenart og egenverdi)
 • sosial kompetanse (pasienten får øve på å fungere rusfritt sammen med andre mennesker i et fellesskap; støtte og hjelpe hverandre)
 • struktur (faste aktiviteter er med på å skape struktur i hverdagen)
 • ruste pasienten til å leve et rusfritt liv